Кандидатски листи на СДС за парламентарните избори 1990

КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ на СДС ЗА МНОГОМАНДАТНИ И ЕДНОМАНДАТНИ ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ*

Документът съдържа пълните многомандатни и едномандатни листи. Посочени са и промени, настъпили в листите на няколко района по време и след обсъждането им в Националния координационен съвет на СДС

---------------------------------------------------------------------------------------

МНОГОМАНДАТНИ РАЙОНИ

1 Бла­го­е­в­г­рад­с­ки из­би­ра­те­лен ра­йон

1. РУМЕН ИЛИЕВ ВОДЕНИЧАРОВ, 1938, НДЗПЧ, висше образование, химия, ръководител на секция „Аналитична“ към НИХФИ – София.
2. ПЕТ­КО ЛЕ­О­НИ­ДОВ ТЪР­ПА­НОВ, 1951, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, про­миш­ле­на елек­т­ро­ни­ка, на­чал­ник-от­дел в „Пи­рин“ – Бла­го­е­в­г­рад.
3. АСЕН БО­РИ­СОВ РАЙ­НОВ, 1926, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, пен­си­о­нер.
4. БРА­ТИС­ЛАВ ДИ­МИТ­РОВ ТА­ЛЕВ, 1933, ДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, жур­на­лис­ти­ка, зам.-гл. ре­дак­тор на спи­са­ние „Кос­мос“ и гл. ре­дак­тор на в. „Зна­ме“.
5. ВЕ­СЕ­ЛИ­НА ГЕ­О­Р­ГИ­Е­ВА ЙОН­ЧЕ­ВА, 1937, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, чер­тож­нич­ка във фир­ма „Ге­о­п­лан­п­ро­ект“ – Бла­го­е­в­г­рад.
6. ХЕН­РИХ БО­ЖИ­НОВ МИ­ХАЙ­ЛОВ, 1956, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, стро­и­те­лен ин­же­нер, гл. спе­ци­а­лист в Об­щин­с­ки на­ро­ден съ­вет – с. Ха­джи­ди­мо­во.
7. ИВАН ПЕТ­РОВ БУ­ДИ­НОВ, 1945, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­зи­ка, учи­тел по фи­зи­ка и ма­те­ма­ти­ка в По­ли­тех­ни­чес­ка гим­на­зия „П.К.Яво­ров“ – Пет­рич.
8. ИВАЙ­ЛО ДИ­МИТ­РОВ ЛОВ­ДЖИ­ЕВ, 1954, ЗП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ме­ди­ци­на, спе­ци­а­лист по вът­реш­ни бо­лес­ти в Об­щин­с­ка бол­ни­ца – Бла­го­е­в­г­рад.
9. ХА­МИД ДЖА­МА­ЛОВ БО­ША­ЛОВ, 1958, НДЗПЧ, сред­но об­ра­зо­ва­ние, ра­бо­ти в ТКЗС в с. Въл­ко­сел.

2 Бур­гас­ки из­би­ра­те­лен ра­йон

1. ПЕТЪР АНТОНОВ ДЕРТЛИЕВ, 1916, БСДП, висше образование, медицина, пенсионер.
2. МИХАИЛ ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ, 1942, РДП, висше образование, филология, редактор в изд. „Български писател“.
3. ПА­ВЕЛ ГЕ­НОВ МА­ЗЪ­ЛОВ, 1953, ДФ, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ра­ди­о­тех­ни­ка и съ­о­б­щи­тел­на тех­ни­ка, ин­же­нер в ИТКР, БАН.
4. ГАН­ЧО ХРИС­ТОВ ГАН­ЧЕВ, 1931, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, стро­и­те­лен ра­бот­ник в са­на­то­ри­ум „Бур­гас­ки ми­не­рал­ни ба­ни“ към МНЗ.
5. АНАС­ТАС ГОС­ПО­ДИ­НОВ ДЕ­МИ­РЕВ, 1930, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­зи­ка, ръ­ко­во­ди­тел-нап­рав­ле­ние в „Неф­то­хим“ – Бур­гас.
6. ХРИС­ТО ТО­ДО­РОВ СТА­ЛЕВ, 1926, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, пен­си­о­нер.
7. ДОНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ, 1960, безпартиен, висше образование, журналистика, зав. направление „Вътрешна информация“, в.„Демокрация“.
8. ГЕ­О­Р­ГИ НИ­КО­ЛОВ БЕЛ­ЧЕВ, 1953, РДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­ло­ло­гия, ди­рек­тор на му­зей „П.К.Яво­ров“ – Со­фия.
9. ДИ­МИ­ТЪР ГЕ­О­Р­ГИ­ЕВ СТЕ­ФА­НОВ, 1944, ДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­ло­ло­гия, ст. преп. във ВИИ – Со­фия, ка­тед­ра „За­пад­ни ези­ци“.
10. ПЕ­ТЪР ДИ­КОВ ДРА­ГУ­ЛЕВ, 1941, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ме­та­лур­гия, гл. про­е­к­тант в МК „Ле­нин“ – Пер­ник.
11. АЛЕК­САН­ДЪР МА­ТЕ­ЕВ ХА­ДЖИ­ПЕТ­РОВ, 1926, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, гл. юрис­кон­султ в Про­миш­ле­но мон­таж­но уп­рав­ле­ние – Бур­гас.

3 Вар­нен­с­ки из­би­ра­те­лен ра­йон
 
1. АЛЕКСАНДЪР ПАНАЙОТОВ КАРАКАЧАНОВ, 1960, ЗП, висше образование, философия, работи в Медицинска академия – Програма за изучаване на човека.
2. ЛЮ­БО­МИР СТЕ­ФА­НОВ ПО­ПОВ, 1950, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, бо­гос­ло­вие, про­то­син­гел във Вар­нен­с­ка и Прес­лав­с­ка мит­ро­по­лия.
3. АТА­НАС НЕ­ДЕЛ­ЧЕВ МИ­ХАЙ­ЛОВ, 1920, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ад­во­кат в ад­во­кат­с­ка ко­ле­гия.
4. ИЛКО МОИС ЕСКЕНАЗИ, 1949, безпартиен, висше образование, право, н.с. I ст. в И-т за държавата и правото, БАН.
5. ИВАН ВОЙ­НОВ ВОЙ­НОВ, 1949, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пси­хи­а­т­рия, гл. асис­тент към ка­тед­ра „Пси­хи­а­т­рия“ при ВМИ – Вар­на.
6. ПЕ­ТЪР СТЕ­ФА­НОВ ОБ­РЕ­ТЕ­НОВ, 1935, ЗП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ад­во­кат във Вар­на.
7. БО­ЖИ­ДАР ХРИС­ТОВ ХРИС­ТОВ, 1927, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, дър­жав­ни и прав­ни на­у­ки, ст. н. с. в НИ­ИП  – Со­фия, фи­ли­ал „Во­ден тран­с­порт“ – Вар­на.
8. СТА­НЬО КИ­РОВ МИ­ХА­ЛЕВ, 1920, НСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ме­ди­ци­на, про­фе­сор, зав. ма­мо­ло­ги­чен цен­тър в Пър­вос­те­пен­на ок­ръж­на бол­ни­ца „Д-р Р. Ан­ге­лов“ – Со­фия.
9. КА­МЕН БОГ­ДА­НОВ ПРО­ДЕВ, 1947, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, би­о­ло­гия, зав. сек­ция „Их­ти­о­ло­гия“ към И-т по риб­ни ре­сур­си – Вар­на.
10. ВЕ­СЕ­ЛИН СА­ВОВ ИВА­НОВ, 1949, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ад­во­кат във Вар­нен­с­ки съд.
11. ВА­ЛЕН­ТИ­НА ЛЮ­БО­ВА КРА­ЧУ­НО­ВА, 1955, ЗП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, рус­ка фи­ло­ло­гия, зам.ди­рек­тор на ЕС­ПУ „Елин Пе­лин“ – Вар­на.
12. МА­РИН СИ­МЕ­О­НОВ МА­РИ­НОВ, 1958, РДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ад­во­кат във Вар­на
13. КО­СЬО ЙОР­ДА­НОВ КО­СЕВ, 1957, ЗП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ма­ши­нен ин­же­нер, гл. спе­ци­а­лист в Тех­но­ло­ги­чен цен­тър по елек­т­рон­но­лъ­че­ва и плаз­ме­на тех­ни­ка и тех­но­ло­гия.
14. ИВАН ВЪР­БА­НОВ ИВА­НОВ, 1946, ЗП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­зи­ка, спе­ци­а­лист-ас­т­ро­ном в На­род­на ас­т­ро­но­ми­чес­ка об­сер­ва­то­рия и пла­не­та­ри­ум – Вар­на.

4 Ве­ли­ко­тър­нов­с­ки из­би­ра­те­лен ра­йон

1. ГЕ­О­Р­ГИ АТА­НА­СОВ СПА­СОВ, 1943, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, жур­на­лис­ти­ка, го­во­ри­тел на СДС.
2. ЗОЯ КРУ­МО­ВА КО­МИ­ТО­ВА, 1952, без­пар­тий­на, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ис­то­рия, биб­ли­о­те­кар в Ок­ръж­на биб­ли­о­те­ка „П.Р.Сла­вей­ков“ – Ве­ли­ко Тър­но­во.
3. ДОН­ЧО СТО­Я­НОВ ДОН­ЧЕВ, 1927, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, дви­га­те­ли с вът­реш­но го­ре­не, пен­си­о­нер.
4. ПЕТЪР ИВАНОВ АГОВ, 1943, БСДП, висше образование, история, зав. отдел „Фондове“ към Исторически музей – В.Търново.
5. АСЕН ЦВЕ­ТА­НОВ РА­ДЕВ, 1948, ЗП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ма­шин­на об­ра­бот­ка на ико­но­ми­чес­ка ин­фор­ма­ция, асис­тент във ВФСИ – Сви­щов.
6. НИ­КО­ЛА РУ­СЕВ БЪЧ­ВА­РОВ, 1927, ДП, сред­но об­ра­зо­ва­ние, елек­т­ро­тех­ни­ка, пен­си­о­нер.
7. МА­РИЯ СТЕ­ФА­НО­ВА МУШ­КО­ВА, 1958, ЗП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, озе­ле­ня­ва­не, гл. спе­ци­а­лист в Об­щин­с­ки на­ро­ден съ­вет.
8. ПЛА­МЕН ИВА­НОВ ПЕТ­РОВ, 1959, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во.
9. ЦВЕ­ТАН ИВА­НОВ ДИ­МИТ­РОВ, 1958, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия, пре­по­да­ва­тел по бъл­гар­с­ки език и ли­те­ра­ту­ра в ЕС­ПУ „Ба­чо Ки­ро“ – Пав­ли­ке­ни.

5 Ви­дин­с­ки из­би­ра­те­лен ра­йон

1. АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ЧИРКОВ, 1938, БСДП, висше образование, сърдечносъдова и гръдна хирургия, директор на II-ри кардиологичен център при МА – София.
2. ПЕ­ТЪР КРЪС­ТЕВ МАР­КОВ, 1958, Но­ва СДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­нан­си и кре­дит, н. с. в На­у­ч­но­и­з­с­ле­до­ва­тел­с­ки и-т по ико­но­ми­ка и уп­рав­ле­ние – Со­фия.
3. ТО­ДОР МИН­КОВ СЕМ­КОВ, 1926, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, пен­си­о­нер.
4. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ КЮРКЧИЕВ, 1960, ДП, висше образование, медицина, аспирант, н. с. в Авиомедицински институт.
5. АН­ГЕЛ СИ­МЕ­О­НОВ ДИ­МИТ­РОВ, 1945, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ис­то­рия, ст. н. с. в Ин­с­ти­тут по ис­то­рия при БАН.
6. НИ­КО­ЛАЙ ХРИС­ТОВ КЪН­ЧЕВ, 1936, РДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, сво­бод­на прак­ти­ка.
7. ЕВ­ЛО­ГИ МА­РИ­НОВ ЗА­ЕВ, 1931, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, стро­и­тел­с­т­во, гру­пов тех­ни­чес­ки ръ­ко­во­ди­тел във фир­ма „Па­но­ния“.
8. ТОШ­КО ПЕТ­РОВ ИГ­НА­ТОВ, 1947, без­пар­ти­ен, сред­но об­ра­зо­ва­ние, опе­ра­тор в Тех­но­ло­ги­чес­ки хи­ми­чес­ки ком­би­нат – Ви­дин.

6 Вра­чан­с­ки из­би­ра­те­лен ра­йон

1. ПЕТЪР КИРИЛОВ БЕРОН, 1940, ПК „Екогласност“, висше образование, биология, ст. н. с., зав. секция „Зоология“ към Национален природонаучен музей при БАН.
2. ПЕ­ТЪР СЛАВ­КОВ СТАЙ­КОВ,  1953, ПК „Еког­лас­ност“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­ло­со­фия, н. с. в Ин­с­ти­тут по фи­ло­соф­с­ки на­у­ки.
3. ИВАН НИ­КО­ЛОВ ЙО­ТОВ, 1930, ОДЦ, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, хи­рур­гия, зав. от­де­ле­ние в I-ва Хи­рур­ги­чес­ка кли­ни­ка на ВМИ – Пле­вен.
4.  МА­РИН ДИН­ЧЕВ ИЛИ­ЕВ, 1924, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, пен­си­о­нер.
5. ДИ­МИ­ТЪР СЛАВ­ЧЕВ ЦО­ЛОВ, 1929, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ве­те­ри­нар­на ме­ди­ци­на, пен­си­о­нер.
6. САБ­РИ АРИ­ФОВ АЛИ­ЕВ, 1944, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, тур­с­ка и бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия, въз­пи­та­тел в у-ще „В. Пис­ко­ва“.
7. МА­РИН ИГ­НА­ТОВ МОС­КОВ, 1960, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, съ­дия-из­пъл­ни­тел в Ра­йо­нен съд – Вра­ца.

7 Габ­ров­с­ки из­би­ра­те­лен ра­йон

1. МАРКО ГАНЧЕВ МАРИНОВ, 1932, ФКГД, висше образование, гл. редактор на в. „Литературен фронт“.
2. ЦАН­КО РУ­СЕВ ЦАН­КОВ, 1931, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, тех­но­ло­гия на ма­ши­нос­т­ро­е­не­то, ръ­ко­во­ди­тел-нап­рав­ле­ние в Ба­за за тех­ни­чес­ко раз­ви­тие „Пре­ди­ма“ – Габ­ро­во.
3. ХРИС­ТО ТО­МОВ НИ­КО­ЛОВ-НЕВ­РО­КОП­С­КИ, 1916, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, пен­си­о­нер.
4. ЛЮ­БО­МИР АН­ГЕ­ЛОВ СЛАВ­ЧЕВ, 1940, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, зам. ди­рек­тор по про­и­з­вод­с­т­ве­но-тех­ни­чес­ки­те въп­ро­си в ПАИ „В. Цан­ков“.
5. НИ­КО­ЛАЙ СТЕ­ФА­НОВ ДА­ЧЕВ, 1947, без­пар­ти­ен, ФНСД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, по­дем­но-тран­с­пор­т­ни ма­ши­ни, гл. асис­тент във ВМЕИ – Габ­ро­во, ка­тед­ра „Ма­шин­ни еле­мен­ти“.

8 Кър­джа­лийс­ки из­би­ра­те­лен ра­йон
 
1. СТЕ­ФАН ЗЛА­ТА­НОВ ТЕР­ЗИ­ЕВ, 1956, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ар­хи­тек­ту­ра, гл. ар­хи­тект в ОбНС – Не­де­ли­но.
2. РУ­СИ СТА­МОВ ДА­ФИ­НОВ, 1938, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, мин­на елек­т­ро­тех­ни­ка, гл. спе­ци­а­лист в ОЦЗ – Кър­джа­ли.
3. СА­БА­ХА­ТИН СЕЙ­ФЕ­ТИ­НОВ ДУР­МУ­ШЕВ, 1954, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, зо­о­тех­ни­ка, сче­то­во­ди­тел в ГКП „Нар­ко­оп“ – Ар­ди­но.
4. ИВАЙ­ЛО ХРИС­ТОВ ГЕ­О­Р­ГИ­ЕВ, 1957, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ар­хи­тек­ту­ра, про­е­к­тант в Ко­о­пе­ра­ти­вен съ­юз – Кър­джа­ли.
5. МИЛ­ЧО НИ­КО­ЛОВ ДИ­МИТ­РОВ, 1950, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, ин­с­т­рук­тор в Тех­ни­кум по сел­с­ко сто­пан­с­т­во.
6. ЛО­ЗЬО ИВА­НОВ ТА­КОВ, 1942, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, дви­га­те­ли, ин­с­т­рук­тор в Тех­ни­кум по сел­с­ко сто­пан­с­т­во.

9 Кюстендилски избирателен район
 
От този район щяха да бъдат избрани четирима депутати, преценката на НКС беше, че можем да разчитаме на 50 на сто от гласовете, следователно избираеми бяха двама. Бай Борис Кюркчиев предложи за водач на листата Васил Гоцев. Моя милост го подкрепи. Ние се нуждаехме от хора, които разбират от законотворческа дейност. БЗНС „Н. Петков“ възразиха остро – те настояваха за Йордан Кукуров. НКС прие Кукуров за водач, а Васил Гоцев за втори. Беше обсъждана и Леа Коен (“Екогласност“), но тя отпадна. Утвърдихме листа: Йордан Кукуров, Васил Гоцев, Иван Саздов (БСДП), Константин Коцев (актьор). Когато отива в кадровата комисия, Стефан Гайтанджиев маха Васил Гоцев и вписва Васил Палакаркин, там или в ЦИК Еленко или Теодоси заменят Константин Коцев, който е на неизбираемо място. Листата доби такъв вид:
 
1. ЙОР­ДАН ТО­ЧЕВ КУ­КУ­РОВ, 1920, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, пен­си­о­нер.
2. ВА­СИЛ КИ­РИ­ЛОВ ПА­ЛА­КАР­КИН, 1928, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, хи­мик, на­чал­ник-цех в ДФ „Фар­ма­ция“.
3. ИВАН ПЕТ­РОВ САЗ­ДОВ, 1932, БСДП, сред­но об­ра­зо­ва­ние, ико­но­ми­ка, на­чал­ник на от­дел „Плас­мент“ – за­вод „Вел­бъжд“.
4. НИ­КО­ЛАЙ ХРИС­ТОВ ИГ­НА­ТОВ, 1957, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, мин­на елек­т­ро­ме­ха­ни­ка, енер­ге­тик в руд­ник „Ба­би­но“ – учас­тък „Вер­ти­ка­лен тран­с­порт“.
5. ЗДРАВ­ЧО ДИ­МИТ­РОВ СО­КОЛ­ЧЕВ, 1921, БЗНС „Н. Пет­ков“, ос­нов­но об­ра­зо­ва­ние, пен­си­о­нер.
6. ПЕ­НЕ ВА­СИ­ЛЕВ КА­РИ­МОВ, 1937, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, стро­и­те­лен тех­ник в гр. Ст. Ди­мит­ров.
 
10 Ловешки избирателен район
 
Ловеч избираше петима души, ние определихме, че очакванията ни са 50 на сто от гласовете. Георги Мишев беше приет като безспорен водач. За второто място от ФКГД предложихме Йордан Василев, но БЗНС „Н. Петков“ настояха за Иван Семков. НКС прие Семков. На трето място застана Александър Марков от Демократическата партия, на четвърто – Васил Любомиров Костов (зам.председател на НДЗПЧ), на пето – Мариана Петрова Йорданова, учителка, ЗП. В Централната избирателна комисия бяха регистрирани:
 
1. ГЕОРГИ МИШЕВ ИВАНОВ, 1935, ФКГД, висше образование, журналистика, сценарист в СИФ „Бояна“.
2. ИВАН ДИН­ЧЕВ СЕМ­КОВ, 1931, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ма­шин­но ин­же­нер­с­т­во, тех­но­лог във фир­ма „Елек­т­ро­и­н­с­т­ру­мен­ти“ – Ло­веч.
3. ГА­ЛИ­НА ЙО­ЧЕ­ВА ЙО­ЧЕ­ВА, 1959, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ме­ди­ци­на, це­хов ле­кар в Ра­бот­ни­чес­ка по­лик­ли­ни­ка – Ло­веч.
4. ПЕ­ТЪР СТО­Я­НОВ БИ­ЛЕР­С­КИ, 1944, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ор­га­ни­за­ция на про­и­з­вод­с­т­во­то и уп­рав­ле­ние на про­миш­ле­ност­та, на­чал­ник на от­дел „Пла­но­во-ико­но­ми­чес­ки и ТРЗ“ при РТПК „Пос­то­я­н­с­т­во“ – Тро­ян.
5. ИВАН КАЛ­ЧЕВ РА­ЧЕВ, 1923, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пси­хи­а­т­рия, пен­си­о­нер.
6. НИ­КО­ЛАЙ НЕЙ­КОВ НЕЙ­КОВ, 1953, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ад­во­кат в Ло­веч.
 
11 Ми­хай­лов­г­рад­с­ки из­би­ра­те­лен ра­йон
 
Тук се из­би­ра­ха пе­ти­ма ду­ши, очак­ва­ни­я­та ни бя­ха до 30 на сто от гла­со­ве­те. Ка­то из­би­ра­е­ми пре­це­них­ме един-два­ма ду­ши. От то­ва, ко­е­то при­е­х­ме в НКС, бе­ къс­но през нощ­та, на пър­ви­те че­ти­ри мес­та не нас­тъ­пи­ха про­ме­ни. Пак под­чер­та­вам, че НКС об­съж­да­ше и при­е­ма­ше из­би­ра­е­ми­те кан­ди­да­ти, ос­та­на­ли­те вли­за­ха в спи­съ­ка по не­рег­ла­мен­ти­ран на­чин. На пе­то мяс­то бе­ше впи­сан Ми­лен Пет­ков Сто­я­нов, юрист, пред­ло­жен от Ко­ми­те­та на реп­ре­си­ра­ни­те. Той от­ка­за да се ре­гис­т­ри­ра. Има­ше и шес­ти – Иван Ки­ри­лов Стан­чев. Срещ­нах на след­ва­щия ден по обяд гру­па­та от Ми­хай­лов­г­рад на ули­ца­та, връ­щах се от ба­ни­чар­ни­ца­та сре­щу „Ра­ков­с­ки“ 134. Те си бя­ха взе­ли лис­та­та и оти­ва­ха да я ре­гис­т­ри­рат. Из­ра­зи­ха не­до­вол­с­т­во, че ни­кой за ни­що не ги е пи­тал и че не би­ли съг­лас­ни с предложението. Ка­зах им, че не­съг­лас­ни­те не ча­кат ня­кой да ги пи­та и им по­со­чих за при­мер бла­го­е­в­г­рад­ча­ни. Мо­и­те съг­раж­да­ни при­ве­до­ха тол­ко­ва мно­го ар­гу­мен­ти про­тив ре­ше­ни­е­то на НКС, че ме пре­диз­ви­ка­ха да им ка­жа и по-ос­т­ри ду­ми за при­ми­ре­ни­е­то, с ко­е­то са по­нес­ли спи­съ­ка за ре­гис­т­ра­ция. Не зная да­ли мо­и­те ду­ми бя­ха при­чи­на­та, но пос­лед­ва се­рия от про­тес­ти на КС от Ми­хай­лов­г­рад, свър­за­на оба­че с кан­ди­да­ти­те за ед­но­ман­дат­ни ра­йо­ни. Но про­тес­ти­те им бя­ха с да­та 10 май – пос­лед­ния ден за ре­гис­т­ра­ция. Бя­ха про­я­ви­ли па­сив­ност по вре­ме­то, ко­га­то се из­вър­ш­ва­ше об­съж­да­не­то на ед­но­ман­дат­ни­те ра­йо­ни – края на ап­рил, на­ча­ло­то на май, а пос­ле ня­ма­ха дос­та­тъч­но си­ла и ре­ши­тел­ност, за да на­ло­жат пред­ло­же­ни­я­та си.
 
1. НИ­КО­ДИМ АН­ТИ­МОВ ПО­ПОВ, 1911, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, пен­си­о­нер.
2. ЯН­КО КИ­РИ­ЛОВ КО­ЖУ­ХА­РОВ, 1949, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, меж­ду­на­род­ни от­но­ше­ния, не­ща­тен сът­руд­ник на в. „Де­мок­ра­ция“.
3. АСЕН ВА­СИ­ЛЕВ ЕН­ЧЕВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, пен­си­о­нер.
4. ПЛА­МЕН СИ­МЕ­О­НОВ ЦВЕТ­КОВ, 1951, ДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ис­то­рия, н. с. в Ин­с­ти­тут за ис­то­рия, БАН.
5. АН­ГЕЛ ТО­ДО­РОВ МАР­КОВ, 1940, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, све­ще­ник в гр. Бой­чи­нов­ци.
 
От Сте­фан Гай­тан­джи­ев е за­па­зе­но лис­т­че със след­но­то съ­дър­жа­ние: „Ми­лен Пет­ков Сто­я­нов се яви към 8 и 30 не по­дал за­я­в­ле­ние в мно­го­ман­да­тен ра­йон Ми­хай­лов­г­рад. Да­дох му за­я­в­ле­ние и му пред­ло­жих да за­ми­не за Ми­хай­лов­г­рад, къ­де­то го ча­ка­ха. Той ка­те­го­рич­но ми от­ка­за. На­ло­жи се да се обаж­дам в клу­ба на СДС и да го за­ме­ня по те­ле­фо­на с друг чо­век. Из­п­ра­тих праз­но за­я­в­ле­ние по чо­век от Ми­хай­лов­г­рад.
Неп­ре­къс­на­ти­те сме­ни на име­на и на­ме­са­та в ра­бо­та­та ни от хо­ра не­ко­ме­пе­тен­т­ни ни зат­руд­ни из­к­лю­чи­тел­но мно­го.“

12 Па­зар­джиш­ки из­би­ра­те­лен ра­йон

Из­би­ра­ха се се­дем де­пу­та­ти, очак­вах­ме 45 на сто от гла­со­ве­те. Из­би­ра­е­ми бя­ха два­ма-три­ма. Пър­ви­те три­ма са та­ка, как­то са ут­вър­де­ни от НКС. Мно­го го­ля­ма реч в за­щи­та на то­га­ва не­и­з­вес­т­ния Ян­чу­лев дръп­на Сто­ян Га­нев. От БЗНС „Н. Пет­ков“ не го пред­ла­га­ха, но ня­ма­ше как да се про­ти­во­пос­та­вят на Сто­ян, за­що­то Ян­чу­лев то­га­ва бе­ше от БЗНС. По-на­та­тък – на не­и­з­би­ра­е­ми­те мес­та – про­мя­на­та е пъл­на: 4. Ни­ко­дим Да­нов, 5. Ла­зар Стой­чев Дал­гър­с­ки, 6. Ве­се­лин Кръс­тев Пет­ков, 7. Ру­мен Ге­о­р­ги­ев Уру­мов, 8. Ки­рил Кон­с­тан­ти­нов Али­пов. Окон­ча­тел­ни­ят вид на лис­та­та е:
 
1. СТОЯН ДИМИТРОВ ГАНЕВ, 1955, ОДЦ, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, гл. асис­тент в СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“.
2. СТО­ЯН ГЕ­О­Р­ГИ­ЕВ СПА­СОВ, 1924, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, пен­си­о­нер.
3. АЛЕК­САН­ДЪР СТЕ­ФА­НОВ ЯН­ЧУ­ЛЕВ, 1938, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, хид­ро­ме­ли­о­ра­ция, про­фе­сор във ВИ­АС – Со­фия.
4. ВА­ЛЕН­ТИН ЦВЕТ­КОВ КА­РА­БОЙ­ЧЕВ, 1961, ДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ад­во­кат в Па­зар­джик.
5. ИВАН НИ­КО­ЛОВ ЦЪР­ЦА­РОВ, 1957, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ра­йо­нен съ­дия в Па­зар­джик.
6. СЛА­ДИЦ­ВЕТ ВА­СИ­ЛЕВ НИ­КО­ЛОВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, жур­на­лис­ти­ка, гл. ре­дак­тор на в. „Ви­де­ли­на“ – Па­зар­джик.
7. ЗДРАВ­КО ЗА­ФИ­РОВ ХРИС­ТОВ, 1941, ДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, енер­ге­ти­ка, гл. ме­ха­ник в ТККВА „Ге­о­р­ги Жу­лев“ – Па­зар­джик.
8. ГЕ­О­Р­ГИ ТО­ДО­РОВ СА­РАМ­БЕ­ЛИ­ЕВ, 1936, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ар­хи­тек­ту­ра, гл. про­е­к­тант в НИ­А­ПИ „Ин­тер­п­ро­ект“ – Плов­див.
9. ТО­ДОР ПЕТ­РОВ ТО­ДО­РОВ, 1947, РДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, тех­но­ло­гия на дър­ве­си­на­та, гл. ме­ха­ник в ТККВА „Ге­о­р­ги Жу­лев“ – Па­зар­джик.
10. ТО­ДОР БО­РИ­СОВ МИ­ТЕВ, 1950, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ле­со­въд­с­т­во, зам.-ди­рек­тор на Гор­с­ко сто­пан­с­т­во – Па­зар­джик.

13 Пер­ниш­ки из­би­ра­те­лен ра­йон

Пер­ни­ча­ни из­би­ра­ха че­ти­ри­ма ду­ши, а на­ши­те въз­мож­нос­ти бя­ха оце­не­ни на 45 на сто. От то­ва след­ва­ше, че са­мо пър­ви­ят в лис­та­та бе из­би­ра­ем, но вто­ри­ят съ­що има­ше шан­со­ве. В на­ча­ло­то на дис­ку­си­я­та за во­дещ се мер­на име­то на Ва­сил Гьо­рев, пос­ле се офор­ми трой­ка­та: 1. Иван Нев­ро­коп­с­ки, 2. д-р Ва­сил Ни­ко­ли­ев (ДП), 3. Пла­мен Да­рак­чи­ев („Под­к­ре­па“). Нов взрив на спо­ро­ве­те до­ве­до­ха до тях­но­то за­чер­та­ва­не. Бра­тя­та Нев­ро­коп­с­ки, ко­и­то ве­че се бя­ха сблъс­ка­ли с нед­ру­же­лю­би­е­то на зем­ля­ци­те си от бла­го­е­в­г­рад­с­ко, за­поч­на­ха да се ори­е­н­ти­рат към дру­ги ок­ръ­зи. Ко­га­то нап­ра­вих пред­ло­же­ние ли­де­ри­те на СДС да не во­дят ма­жо­ри­тар­ни ра­йо­ни, а да оби­ка­лят ця­ла­та стра­на, пър­ви­те, ко­и­то ме под­к­ре­пи­ха, бя­ха два­ма­та бра­тя. Да, раз­би­ра се, те ка­то ли­де­ри на СДС ня­ма за­що да имат ма­жо­ри­тар­ни ра­йо­ни. При тре­тия тур на дис­ку­си­я­та се офор­ми под­реж­да­не­то: Иван Нев­ро­коп­с­ки, Вла­ди­мир Пет­ров Или­ев (БЗНС „Н. Пет­ков“), Ва­сил Ми­хай­лов, Ва­сил Ива­нов Ни­ко­ли­ев, Мла­ден Ни­ко­лов Ге­о­р­ги­ев. Вед­на­га пос­лед­ва въз­ра­же­ние от пер­ни­ча­ни, те бя­ха про­тив д-р Ва­сил Ни­ко­ли­ев на вто­ро мяс­то и пред­ла­га­ха Цен­ко Три­фо­нов Цвет­ков. Още до­ка­то е тра­е­ла дис­ку­си­я­та в НКС, до пер­ни­ча­ни е сти­га­ла ин­фор­ма­ция и тех­ни­ят кор­пус за бър­зо ре­а­ги­ра­не е дейс­т­вал не­за­бав­но.
1. ИВАН СПАСОВ НЕВРОКОПСКИ, 1926, БЗНС „Н. Петков“, средно образование, пенсионер.
2. ЦЕН­КО ТРИ­ФО­НОВ ЦВЕТ­КОВ, 1955, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пси­хо­ло­гия, пси­хо­лог в НПП „Бла­гой По­пов“ – Пер­ник.
3. ВЛА­ДИ­МИР ПЕТ­РОВ ЕВ­ТИ­МОВ, 1928, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, пен­си­о­нер.
4. ВА­СИЛ НИ­КО­ЛА­ЕВ МИ­ХАЙ­ЛОВ, 1959, Но­ва СДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ме­ди­ци­на, учас­тъ­ков ле­кар в 23-та по­лик­ли­ни­ка – Со­фия.
5. СИ­МЕ­ОН  МИ­ЛЬОВ СЕ­МОВ, 1947, РДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ис­то­рия, учи­тел в ЕС­ПУ „Г. Ди­мит­ров“ – Ра­до­мир.

14  Пле­вен­с­ки из­би­ра­те­лен ра­йон

В Пле­вен щя­ха да бъ­дат из­б­ра­ни осем де­пу­та­ти, НКС пре­це­ни, че ще взе­мем 55 на сто от гла­со­ве­те. Ста­на го­лям спор кой да бъ­де во­дач: Пла­мен Да­рак­чи­ев или Иван Гин­чев от БЗНС „Н. Пет­ков“. Пла­мен Да­рак­чи­ев при­със­т­ва­ше на дис­ку­си­я­та ка­то пред­с­та­ви­тел на „Под­к­ре­па“, бай Иван ча­ка­ше от­вън. Ни­ко­ла­пет­ко­вис­ти­те дър­жа­ха за своя чо­век, а ко­га­то чле­но­ве­те на НКС мо­же­ха да им опо­ни­рат, го пра­ве­ха с пъл­на мо­би­ли­за­ция. Мо­и­те сим­па­тии бя­ха на стра­на­та на Пла­мен Да­рак­чи­ев. Той бе­ше зна­чи­тел­но по-млад и бе­ше си­гур­но, че с по-го­ля­ма енер­гич­ност ще­ше да во­ди кам­па­ни­я­та. Во­да­чът на лис­та­та оли­цет­во­ря­ва­ше в най-пъл­на сте­пен СДС в из­би­ра­тел­ния ра­йон. Дис­ку­си­я­та кой да бъ­де пръв се за­куч­ва­ше и пред­ло­жих да по­ка­ним бай Иван. Той вле­зе и как­то всич­ки, ко­и­то се явя­ва­ха пред НКС, зас­та­на по сре­да­та. Бай Иван Гин­чев е поз­нат на зри­тел­с­ка­та ауди­то­рия, ко­я­то е гле­да­ла по те­ле­ви­зи­я­та пре­да­ва­ни­я­та от Ве­ли­ко­то на­род­но съб­ра­ние – той е по-ско­ро ни­сък, кръг­ло­лик и, как­то каз­ват по на­шия край, „чер­вен­да­лест“ чо­век. Се­де­ше на пър­вия ред в На­род­но­то съб­ра­ние и чес­то се па­ле­ше да го­во­ри от мяс­то, но тем­пе­ра­мен­тът му и да­ле­чи­на­та от мик­ро­фо­ни­те пра­ве­ше из­каз­ва­ни­я­та му не­раз­би­ра­е­ми. Из­ло­жих му проб­ле­ма – ето тук спо­рим кой да бъ­де во­дач на пле­вен­с­ка­та лис­та – то­зи мла­деж тъ­ра-тъ­ра или ти, кой­то си та­ка и та­ка. И два­ма­та сте дос­той­ни, но все пак как­во е тво­е­то мне­ние? Бай Иван си ка­за нап­ра­во: стар съм ве­че, в дру­ги из­бо­ри ед­ва ли ще учас­т­вам, не­ка да бъ­да во­дач – в ця­ло пле­вен­с­ко опо­зи­ци­я­та ме поз­на­ва. Ре­кох му – „Вяр­но е, че си из­вес­тен, но не мис­ли за се­бе си, да мис­лим за по­бе­да­та на СДС.“ Бай Иван се въ­о­ду­ше­ви – за СДС е го­тов всич­ко да нап­ра­ви, ще оби­ка­ля де­но­нощ­но, ще дър­жи ре­чи нав­ся­къ­де, ня­ма да се жа­ли... Кой­то не е виж­дал бай Иван Гин­чев от­б­ли­зо, са­мо той не знае ка­къв сим­па­ти­чен чо­век е и как­ва ду­хов­на чис­то­та из­лъч­ва. До­ка­то го гле­дах и слу­шах, ми ста­ва­ше мъч­но, че хи­ля­ди­те из­би­ра­те­ли, ко­и­то ще тряб­ва да гла­су­ват за СДС, ед­ва ли ще бъ­дат пред­ва­ри­тел­но доб­ро­же­ла­тел­но нас­т­ро­е­ни към не­го и ще имат въз­мож­ност­та да му за­да­ват въп­ро­си от три мет­ра раз­с­то­я­ние. За­пи­тах го – „Го­тов ли си да нап­ра­виш всич­ко за СДС, за да спе­че­лим из­бо­ри­те?“ Без ко­ле­ба­ние бай Иван ка­за – „Да.“ „То­га­ва –  ре­кох му – ти си вто­ри, а Пла­мен ще бъ­де пър­ви. Ти ще му по­ма­гаш с опи­та си, а той ще те слу­ша, за­що­то е раз­б­ран и умен. Вие два­ма­та ще бъ­де­те чу­де­сен тан­дем.“ Бай Иван по­мис­ли мал­ко и ре­че – „Доб­ре.“ НКС прие след­на­та под­ред­ба: 1. Пла­мен Да­рак­чи­ев, 2. Иван Гин­чев, 3. Сте­фан Гай­тан­джи­ев, 4. Ата­нас Кръс­тев (РДП), 5. Цве­тан Пет­ков Ла­лов (ДП), 6. Алек­сан­дър Ге­о­р­ги­ев Ха­джов (ДП), 7. Ге­о­р­ги Сте­фа­нов Па­нев (РДП), 8. Бо­рис­лав То­до­ров Мав­ро­ди­ев. Ре­гис­т­ри­ра­на­та ни лис­та след ски­та­не­то є по ета­жи­те има­ше след­ния вид:

1. ПЛАМЕН ИВАНОВ ДАРАКЧИЕВ, 1953, безпартиен, висше образование, журналистика, зам.-гл. редактор на в. „Демокрация“.
2. ИВАН ЦВЕ­ТА­НОВ ГИН­ЧЕВ, 1914, БЗНС „Н. Пет­ков“, по­лу­вис­ше об­ра­зо­ва­ние, учи­тел, пен­си­о­нер.
3. СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ ГАЙТАНДЖИЕВ, 1947, безпартиен, висше образование, философия, н. с. в Институт по науки за държавата и правото, БАН.
4. МЛА­ДЕН ДИ­МИТ­РОВ ЙОР­ДА­НОВ, 1935, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ли­те­ра­ту­ра, въз­пи­та­тел в ЕС­ПУ „Ге­о­р­ги Бен­ков­с­ки“ – Пле­вен.
5. АТА­НАС СА­ВОВ КРЪС­ТЕВ, 1958, РДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ад­во­кат в Со­фия.
6. ГЕ­О­Р­ГИ СТЕ­ФА­НОВ ПА­НЕВ, 1942, РДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­зи­ка, ст. н. с., ка­тед­ра „Атом­на фи­зи­ка“ при СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“.
7. ЦВЕ­ТАН ПЕТ­КОВ ЛА­ЛОВ, 1935, ДП, по­лу­вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ме­ди­ци­на, пен­си­о­нер.
8. ВЕ­СЕ­ЛИН ДИ­МИТ­РОВ КАН­ДЕ­МИ­РОВ, 1941, ПК „Еког­лас­ност“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, про­миш­лен ди­зайн, гл. спе­ци­а­лист в ЦИ­ПЕ – Со­фия.
9. БО­РИС­ЛАВ ТО­ДО­РОВ МАВ­РО­ДИ­ЕВ, 1960, НДЗПЧ, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ин­фор­ма­ци­он­но-из­мер­ва­тел­на тех­ни­ка, ст. асис­тент към ка­тед­ра ПИ­ИС при ВХТИ – Со­фия.

15 Плов­див­с­ки из­би­ра­те­лен ра­йон

По плов­див­с­ка­та лис­та де­ба­ти­те бя­ха мно­гоб­рой­ни, как­то бе­ше за листите на всич­ки го­ле­ми гра­до­ве. Тук щя­ха да бъ­дат из­б­ра­ни 17 ду­ши, а ние раз­чи­тах­ме на 60 на сто от гла­со­ве­те. Об­съ­ди­ха се ня­кол­ко ва­ри­а­н­та. В пър­вия чел­на­та трой­ка бе­ше: Пе­тър Кор­на­жев (БСДП), Три­фон Мир­чев (БЗНС „Н Пет­ков“), Ди­ми­тър Ба­та­лов (Клуб на реп­ре­си­ра­ни­те). Вед­на­га за­поч­на бит­ка­та и дой­де пър­ва­та про­мя­на: Ди­ми­тър Ба­та­лов, Три­фон Мир­чев, Пе­тър Кор­на­жев. На­ре­дих­ме ос­та­на­ли­те на­до­лу: 4. Пи­рин Во­де­ни­ча­ров (ПК „Еког­лас­ност“), 5. д-р Ема­ну­ил Ива­нов Ма­нев (пред­ло­жен от ФНСД), 6. Йор­дан Чу­кан­с­ки (Клуб на реп­ре­си­ра­ни­те), 7. Ми­ха­ил Кме­тов (ЗП), 8.  Пет­ко Ива­нов Оч­ку­нов (БЗНС „Н. Пет­ков“), 9. Ста­ной Ни­ко­лов Ан­ге­лов (Клуб на реп­ре­си­ра­ни­те), 10. Злат­ка Ру­се­ва Ру­се­ва (ДП), 11. Ге­о­р­ги Ан­ге­лов Дас­ка­лов (БЗНС „Н. Пет­ков“), 12. Пе­тър Ди­мит­ров Стой­чев (ДП), 13. Лю­бен Ди­мит­ров Ди­лов (РДП), 14. Иван Ма­тев Ша­ла­ма­нов (Клуб на реп­ре­си­ра­ни­те), 15. Рус­ко Ра­дев Ди­мит­ров (ДГИ), 16. Ме­то­ди Йор­да­нов Ко­ва­чев (БЗНС „Н. Пет­ков“), 17. Бог­да­на Ка­ра­до­че­ва.

От те­зи име­на мое пред­ло­же­ние бе­ше Ста­ной Ни­ко­лов Ан­ге­лов, с ко­го­то бях­ме ко­ле­ги от Уни­вер­си­те­та. Той бе­ше из­ля­зъл от зат­во­ра и дой­де в на­шия курс по фи­ло­со­фия, бях­ме око­ло пет­най­се­ти­на чо­ве­ка, през 1963 или 1964 го­ди­на, след Хруш­чо­во­то за­топ­ля­не. Бях­ме се сбли­жи­ли, бис­т­рех­ме по­ли­ти­ка. Ста­ной бе­ше из­вес­тен в Клу­ба на реп­ре­си­ра­ни­те и те вед­на­га го под­к­ре­пи­ха. Ка­то ви­дях лис­та­та и ка­то зна­ех, че от­вън ча­ка Сла­вян Са­па­рев – пред­се­да­тел на КС-Плов­див, един от най-ав­то­ри­тет­ни­те хо­ра на СДС в про­вин­ци­я­та, пред­ло­жих да го из­ви­ка­ме. От Плов­див бя­ха прис­тиг­на­ли с две ко­ли и но­се­ха соб­с­т­вен про­ект за лис­та. С не­го бя­ха Хрис­то Мар­ков от ЗМС „Н. Пет­ков“, Сто­ян Сто­я­нов от БЗНС „Н. Пет­ков“ и дру­ги. От­на­ча­ло в НКС има­ше про­тес­ти: за­що тряб­ва да ги пи­та­ме? Но ус­пях­ме да се на­ло­жим. Вле­зе Сла­вян и зас­та­на ка­то уче­ник по сре­да­та. Бе­ше сму­тен, но ка­то му про­че­тох пред­ло­же­ни­е­то на НКС и го за­пи­тах за не­го­во­то мне­ние, той с ле­ко­то си за­е­к­ва­не за­поч­на да ре­ди ду­мите, ко­и­то на­ка­ра­ха учас­т­ни­ци­те в за­се­да­ни­е­то да се умъл­чат. Сла­вян си из­ле­зе и аз ре­кох – ето ви го во­да­чът на лис­та­та. Пе­тър Дер­т­ли­ев ме под­к­ре­пи – ка­чес­т­вен е то­зи чо­век!

Бай Ми­лан въз­к­лик­на въз­му­те­но: „Вие да­ва­те ли си смет­ка кой е Три­фон Мир­чев!? Вие ис­ка­те да раз­це­пи­те БЗНС!“ Два пъ­ти през та­зи нощ – 9 сре­щу 10 май, Сла­вян Са­па­рев зас­та­ва­ше пред НКС. Не успях да за­дър­жа в лис­та­та Ста­ной Ни­ко­лов Ан­ге­лов, учи­тел, с де­сет го­ди­ни зат­вор­ни­чес­ки стаж, из­вън­ред­но нрав­с­т­ве­на лич­ност.

Сла­вян и дру­ги­те се при­би­рат в Плов­див око­ло 9 ча­са сут­рин­та на 10 май. Лис­та­та с ком­п­лек­та до­ку­мен­ти ос­та­ва у Сто­ян Сто­я­нов и той оти­ва на­ня­къ­де. От­к­ри­ват го у тях към 15 и 30 ча­са. Зак­лю­чил се и спи. В 18 и 30 ча­са от БЗНС „Н. Пет­ков“ пре­це­ня­ват, че лис­та­та не от­го­ва­ря на тех­ни­те ин­те­ре­си и от­каз­ват да под­пи­шат дек­ла­ра­ци­и­те за ре­гис­т­ра­ция в Ра­йон­на­та из­би­ра­тел­на ко­ми­сия. Ос­та­ва по­ло­вин час до из­ти­ча­не на край­ния срок. Сла­вян Са­па­рев се оба­ди в ЦИК – как­во да пра­ви? Ка­зах му да дейс­т­ва, как­то на­ме­ри за доб­ре. На мяс­то­то на от­ка­за­ли­те се ни­ко­ла­пет­ко­вис­ти (ста­ва ду­ма за две­те лис­ти – про­пор­ци­о­нал­на и ма­жо­ри­тар­на) той впи­са Хрис­то Мар­ков, Ге­о­р­ги Бу­нов, Ев­до­кия Пет­ро­ва от ЗМС „Н. Пет­ков“ и Вен­цис­лав Бъч­ва­ров от Де­мок­ра­ти­чес­ка пар­тия – Плов­див.

По­лу­чих­ме те­лег­ра­ма от Плов­див: „Ок­ръж­но­то ръ­ко­вод­с­т­во на БЗНС – Ни­ко­ла Пет­ков Плов­див про­тес­ти­ра по със­та­ва на спи­съ­ка на 15 мно­го­ман­да­тен плов­див­с­ки ра­йон на СДС пуб­ли­ку­ван във в-к “Оте­чес­т­вен глас“. Съ­щи­ят не от­го­ва­ря на при­е­тия от КС на СДС. В не­го има про­и­з­вол­но вклю­че­ни име­на. Мо­лим за съ­дейс­т­вие не­за­ко­но­съ­о­б­раз­ни­те име­на да от­пад­нат. Три­ма­та на­ши кан­ди­да­ти не по­да­до­ха мол­би в знак на про­тест за­ра­ди нев­к­люч­ва­не­то в лис­та­та на пред­се­да­те­ля на Ок­ръж­но­то ръ­ко­вод­с­т­во. БЗНС – Н. Пет­ков, пред­се­да­тел Три­фон Мир­чев.“ Те­лег­ра­ма­та гъм­же­ше от про­ти­во­ре­чия и пре­тен­ции. Хем на­у­чи­ли от вес­т­ни­ка, хем пред­ва­ри­тел­но не се ре­гис­т­ри­ра­ли в знак на про­тест. А про­тес­ти­рат про­тив нев­к­люч­ва­не­то на своя пред­се­да­тел, ко­е­то не е вяр­но, пре­ди от­ка­за им да се ре­гис­т­ри­рат и са­ми­ят пред­се­да­тел пи­ше про­тес­та.

Дой­де при мен гру­па, во­де­на от бай Ми­лан Дрен­чев – как та­ка от плов­див­с­ка­та лис­та ще от­пад­не Три­фон Мир­чев?! Раз­ка­зах им как­во се е слу­чи­ло, те бя­ха учас­т­ва­ли в гла­су­ва­не­то в НКС. В БЗНС „Н. Пет­ков“ Три­фон Мир­чев бе­ше круп­на фи­гу­ра, а в оня мо­мент си мис­лех, че за бай Ми­лан и прид­ру­жа­ва­щи­те го вът­реш­но­пар­тий­ни­те им от­но­ше­ния бя­ха по-важ­ни от от­но­ше­ни­я­та в СДС ка­то ця­ло. Ка­то ви­дях, че не се за­до­во­ля­ват с обяс­не­ни­я­та ми, взех блан­ка и на­пи­сах от­ка­за си от пловдивската листа, ка­то на мое мяс­то по­соч­вах Три­фон Мир­чев. Да­дох им до­ку­мен­та, по­ве­че от това не мо­жех да нап­ра­вя. Тряб­ва да е би­ло на 11 май. Как­во са пра­ви­ли те по-на­та­тък, не зная, но ня­къ­де към 17 май от Цен­т­рал­на­та из­би­ра­тел­на ко­ми­сия или от Ра­йон­на­та из­би­ра­тел­на ко­ми­сия, не си спом­ням ве­че, по­лу­чих­ме за­пит­ва­не – да­ли пот­вър­ж­да­ва­ме лис­та­та си, ко­я­то бе­ше при­ло­же­на. В нея не бя­ха вна­ся­ни ни­как­ви ко­рек­ции, тя бе­ше във ви­да, кой­то ми из­дик­ту­ва Сла­вян Са­па­рев, пре­ди да я ре­гис­т­ри­ра на 10 май. По вре­ме на пре­диз­бор­на­та кам­па­ния бях в плов­див­с­ко и се за­поз­нах с гос­по­дин Три­фон Мир­чев. То­га­ва раз­б­рах за­що бай Ми­лан Дрен­чев и бра­тя­та Нев­ро­коп­с­ки та­ка се въл­ну­ва­ха от мяс­то­то, ко­е­то ще за­е­ме Три­фон Мир­чев в лис­та­та и за­що не удър­жа­ха то­ва мяс­то.

1. ПЕТКО СИМЕОНОВ ПЕТКОВ, 1942, ФКГД, висше образование, философия, ст. н. с. в Институт по социология, БАН.
2. СЛА­ВЯН СТЕ­ФА­НОВ СА­ПА­РЕВ, 1943, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ин­же­нер, до­цент във ВМЕИ – фи­ли­ал Плов­див.
3. ДИМИТЪР ИВАНОВ БАТАЛОВ, 1931, БЗНС „Н. Петков“, висше образование, вътрешна търговия, стоковед в ТПЕ „Промишлени стоки“ – Пловдив.
4. ПЕТЪР ЗАХАРИЕВ КОРНАЖЕВ, 1930, БСДП, висше образование, право, адвокат, зам.-председател на Българската секция на Световната асоциация по наказателно право, председател на Български адвокатски съюз.
5. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, 1949, безпартиен, висше образование, икономика, гл. асистент във ВМЕИ – София.
6. ЗЛАТ­КА РУ­СЕ­ВА РУ­СЕ­ВА, 1954, ДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ад­во­кат в Плов­див.
7. ЕМА­НУ­ИЛ ИВА­НОВ МА­НЕВ, 1957, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ме­ди­ци­на, ст. асис­тент във II-ра вът­реш­на кли­ни­ка при ВМИ – Плов­див.
8. ГРИГОР ДИМИТРОВ ШИШКОВ, 1939, БСДП, висше образование, хирургия, ординатор в хирургическо отделение към I-ва общинска болница – Пловдив.
9. ВЕН­ЦИС­ЛАВ СТО­Я­НОВ БЪЧ­ВА­РОВ, 1932, ДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, зе­мес­т­ро­и­тел, на­чал­ник-от­дел в „Хид­ро­ме­ли­о­ра­ция“ – Плов­див.
10. ЕВ­ДО­КИЯ РУ­МЕ­НО­ВА ПЕН­КО­ВА, 1960, ЗМС, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, бъл­гар­с­ки език и ли­те­ра­ту­ра, учи­тел в ЕС­ПУ „Л. Ди­мит­ро­ва“.
11. СИ­МЕ­ОН ТЕ­НЕВ МА­НЕВ, 1929, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, сел­с­ко сто­пан­с­т­во, пен­си­о­нер.
12. ПЕ­ТЪР ДИ­МИТ­РОВ СТОЙ­ЧЕВ, 1928, ДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, пен­си­о­нер.
13. ГА­РА­БЕД ТО­МАС ТО­МА­СЯН, 1935, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ме­ди­ци­на, зав. уро­ло­ги­чен ка­би­нет в Плов­див.
14. КОН­С­ТАН­ТИН ВАН­КОВ ТО­ДО­РОВ, 1961, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ас­пи­рант в СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“.
15. ИЛИЯ ДИ­МИТ­РОВ КО­ЖУ­ХА­РОВ, 1949, ДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ком­по­зи­ция, гл. асис­тент във Висш му­зи­кал­но-пе­да­го­ги­чес­ки ин­с­ти­тут – Плов­див.
16. ХРИС­ТО ХА­РА­ЛАМ­ПИ­ЕВ НИ­КО­ЛОВ, 1960, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, би­о­ло­гия, н. с. по еко­ло­гия при БАН.

16 Раз­г­рад­с­ки из­би­ра­те­лен ра­йон

Тук щя­ха да бъ­дат из­б­ра­ни че­ти­ри­ма де­пу­та­ти, а спо­ред НКС щях­ме да взе­мем 50 на сто от гла­со­ве­те. Бя­ха оп­ре­де­ле­ни два­ма – Лю­бо­мир Со­ба­джи­ев, за во­дач на лис­та­та, и Ев­ге­ни Ча­рак­чи­ев от ДГИ. Бя­ха ре­гис­т­ри­ра­ни:

1. ЛЮБОМИР КИРИЛОВ СОБАДЖИЕВ, 1944, ДГИ, средно образование, капитан от речно плаване.
2. ЛЮ­БЕН МЕ­ТО­ДИ­ЕВ БО­ЖИ­ЛОВ, 1943, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, мин­но ин­же­нер­с­т­во, ст. н. с., ди­рек­тор на Ин­с­ти­тут по не­руд­ни из­ко­па­е­ми – га­ра Ис­кър, зам.-ген. ди­рек­тор на фир­ма „Ми­не­рал“.
3. МА­РИН ТРИ­ФО­НОВ СТО­Я­НОВ, 1948, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, дви­га­те­ли с вът­реш­но го­ре­не, зам.-ген. ди­рек­тор на фир­ма „Ак­ва­кор“.
4. АЛЕК­САН­ДЪР ОГ­НЯ­НОВ ДА­ВИ­ДОВ, 1945, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­зи­ка и ма­те­ма­ти­ка, учи­тел, зам.-ди­рек­тор на ЕС­ПУ „Ва­сил Ап­ри­лов“.

17 Ру­сен­с­ки из­би­ра­те­лен ра­йон

1. ПЕТЪР ПЕТРОВ СЛАБАКОВ, 1923, ФКГД, висше образование, икономика на промишлеността, артист в Сатиричен театър – София.
2. ГЕОРГИ АВРАМОВ ДИМОВ, 1953, ПК „Екогласност“, средно образование, фотография  и кинодокументалистика, р­дактор във в. „Демокрация“.
3. КРУМ  КЪН­ЧЕВ ХО­РО­ЗОВ, 1925, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, ви­со­ко стро­и­тел­с­т­во, пен­си­о­нер.
4. СВО­БОД­КА СТЕ­ФА­НО­ВА ЕН­ЧЕ­ВА, 1944, ЗП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, елек­т­ро­и­н­же­нер, про­е­к­тант в КИПП „Ин­вес­т­маш­п­ро­ект“ – Ру­се.
5. ИВАН МАР­КОВ ИВА­НОВ, 1941, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ма­шин­но ин­же­нер­с­т­во, гл. спе­ци­а­лист в Цен­тър за на­у­ч­но-из­с­ле­до­ва­тел­с­ка дей­ност към СНР в Бъл­га­рия.
6. АСЕН ДИ­МИТ­РОВ ТА­СЕВ, 1934, ДГИ, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, хла­дил­на тех­ни­ка и тех­но­ло­гия, гл. спе­ци­а­лист в „Про­и­з­вод­с­т­во на хра­ни­тел­ни и нех­ра­ни­тел­ни сто­ки“ – Ру­се.
7. КИ­РИЛ ЦВЕ­ТА­НОВ ЕН­ЧЕВ, 1934, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, про­фе­сор, ръ­ко­во­ди­тел на ка­тед­ра във ВТУ „Ан­гел Кън­чев“ – Ру­се.

18 Си­лис­т­рен­с­ки из­би­ра­те­лен ра­йон

1. БЛАГА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА, 1922, ФКГД, висше образование, филология, пенсионерка.
2. ИВАН МА­РИ­НОВ ИВА­НОВ, 1935, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, юрис­кон­султ в ДФ „Ка­мъ­шит“ – Си­лис­т­ра.
3. ЕЛЕ­НА ЗДРАВ­КО­ВА ПА­Я­Н­ТО­ВА, 1926, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ме­ди­ци­на, пен­си­о­нер.
4. КЛЕ­МЕН­ТИ­НА ИЛИ­Е­ВА ИВА­НО­ВА, 1940, РДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия, ст. н. с. в Ин­с­ти­тут за ли­те­ра­ту­ра при БАН.
5. ДИ­МИ­ТЪР ГЕН­ЧОВ НЕЙ­ЧЕВ, 1954, ДГИ, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, со­ци­о­ло­гия, пре­по­да­ва­тел в ППИ „До­чо Ми­хай­лов“ – Си­лис­т­ра.

19 Сли­вен­с­ки из­би­ра­те­лен ра­йон

Пе­ти­ма ду­ши ще бъ­дат из­б­ра­ни. Спо­ред гла­су­ва­не­то на НКС там мо­жех­ме да раз­чи­та­ме на 60 на сто от гла­со­ве­те. С дру­ги ду­ми, пре­це­них­ме, че шан­со­ве имат три­ма. НКС оп­ре­де­ли: 1. Вен­цес­лав Ди­мит­ров, 2. Ата­нас Же­лез­чев (БЗНС „Н. Петков“), 3. Пе­тър То­до­ров Кли­са­ров (БЗНС „Н. Петков“).
В дис­ку­си­и­те бе­ше впле­те­но име­то на д-р Здрав­ко Са­вов, кой­то пър­во­на­чал­но бе­ше пред­виж­дан за во­дач на  листата.  Д-р Са­вов по­чи­на след обя­вя­ва­не­то на лис­ти­те. Ре­а­л­но бя­ха ре­гис­т­ри­ра­ни:

1. ВЕНЦЕСЛАВ АСЕНОВ ДИМИТРОВ, 1945, ОДЦ, висше образование, икономика, математика, ст. н. с. в Икономически институт при БАН.
Вен­ци вле­зе от ма­жо­ри­тар­ния си ра­йон в Ло­зе­нец, та­ка че Ма­нуш ав­то­ма­тич­но ста­на во­дач.
2. МА­НУШ РО­МА­НОВ ДЕ­МИ­РЕВ, 1928, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ре­жи­су­ра, пен­си­о­нер.
3. СНЕ­ЖА­НА ДА­МЯ­НО­ВА БО­ТУ­ША­РО­ВА, 1955, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, дър­жав­но пра­во, гл. асис­тент в СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“.

Ка­то из­ля­зо­ха ре­зул­та­ти­те, Сне­жа­на, ко­я­то бе­ше за­гу­би­ла в ма­жо­ри­тар­ния си ра­йон, дой­де в ЦИК, за да про­ве­ри точ­на­та циф­ра на гла­со­ве­те за СДС в сли­вен­с­ка­та мно­го­ман­дат­на лис­та, и са­ма си из­чис­ли вли­за ли, или не в пар­ла­мен­та. Ка­то прес­мет­на, че е вът­ре, с раз­вя­та по­ла нап­ра­ви вал­сов кръг. Тя е ху­ба­ва же­на и ми бе­ше при­я­т­но да я гле­дам как се рад­ва.

4. ВЛА­ДИ­МИР СТАН­ЧЕВ КЪ­НЕВ, 1963, без­пар­ти­ен, сред­но об­ра­зо­ва­ние, сту­дент в СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“.
5. ГАН­ЧО СТА­НЕВ ДЕ­ЛЕВ, 1947, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, мин­но ин­же­нер­с­т­во, зам.-на­чал­ник на руд­ник „Шеш­кин­г­рад“ към СМЕК „Бал­кан­бас“.
6. АЛЕК­САН­ДЪР НИ­КО­ЛА­ЕВ НИ­КО­ЛОВ, 1944, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, аг­ро­ном­с­т­во, аг­ро­жур­на­лист, зав. ре­дак­ция в аген­ция „Со­фия-прес“.

20 Смо­лян­с­ки из­би­ра­те­лен ра­йон

1. ДИ­МИ­ТЪР БО­РИ­СОВ ЕЗЕ­КИ­ЕВ, 1934, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, жур­на­лис­ти­ка, гл. ре­дак­тор в Бъл­гар­с­ка те­ле­ви­зия.
2. ХА­РИ АЛЕК­СИ­ЕВ АЛЕК­СИ­ЕВ, 1953, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ма­те­ма­ти­ка, учи­тел по ма­те­ма­ти­ка в СПУ „Ан­тим I“ – Зла­тог­рад.
3. СА­ФЕТ РЕ­ДЖЕ­ПОВ ХЪР­ЛОВ, 1956, НДЗПЧ, по­лу­вис­ше об­ра­зо­ва­ние, зам.-ди­рек­тор по про­и­з­вод­с­т­ве­ни въп­ро­си в Ма­ши­нос­т­ро­и­те­лен за­вод – Бо­ри­но.
4. КОС­ТА­ДИН РАЙ­КОВ ПЕ­ПЕ­ЛА­НОВ, 1954, РДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ис­то­рия, пре­по­да­ва­тел в ППИ „Ди­чо Пет­ров“ – Смо­лян.
5. ГЕ­О­Р­ГИ ТО­ДО­РОВ БО­РА­ДЖИ­ЕВ, 1915, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, пен­си­о­нер.
6. ЛА­ЗАР КИ­РИ­ЛОВ ГЕ­О­Р­ГИ­ЕВ, 1937, РДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, н. с. в Ин­с­ти­тут за ли­те­ра­ту­ра, БАН.

21 Сто­ли­чен из­би­ра­те­лен ра­йон

Умиш­ле­но ос­та­вих та­зи лис­та за най-нак­рая. Мно­гок­рат­но ме под­ка­ня­ха – дай со­фийс­ка­та. Казвах – со­фийс­ка­та е най-труд­на, да я ос­та­вим пос­лед­на, за да мо­гат хо­ра­та от про­вин­ци­я­та да ус­пе­ят с ре­гис­т­ра­ци­я­та. Бе­ше нощ­та на 9 сре­щу 10 май. Ста­на ня­къ­де към пет ча­са сут­рин­та, за­зо­ря­ва­ше се. Всич­ки бя­ха ка­та­ля­са­ли. Ня­кои спя­ха по фо­тьой­ли­те. Ця­ла нощ вът­реш­но се бях под­гот­вял за реч­та си. Ста­нах прав и дръп­нах яко сло­во. Го­во­рих око­ло 30-40 ми­ну­ти, раз­съ­ни­ха се. На ня­кол­ко пъ­ти имах чув­с­т­во­то, че ще пад­на от умо­ра, но спо­ро­ве ня­ма­ше. Лис­та­та бе­ше при­е­та. То­га­ва Ивай­ло за­пи­та – „а Пет­ко в коя листа е?“ Ра­бо­та­та бе­ше свър­ше­на, зак­рих за­се­да­ни­е­то и си из­ля­зох.

1. ЖЕЛЮ МИТЕВ ЖЕЛЕВ, 1935, ФКГД, висше образование, философия, ст. н. с. в Институт по култура, БАН.
2. СТЕ­ФАН ВА­СИ­ЛЕВ СТО­Я­НОВ, 1954, ДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ма­те­ма­тик, Ин­с­ти­тут по ма­те­ма­ти­ка, БАН.
3. ВА­СИЛ ВЛА­ДИ­МИ­РОВ ГЬО­РЕВ, 1933, БЗНС „Н. Пет­ков“, Клуб на реп­ре­си­ра­ни­те след 1945 г., сред­но об­ра­зо­ва­ние, пен­си­о­нер.
4. ЙОСИФ ПЕТРОВ ЛАЛОВ, 1909, БЗНС „Н. Петков“, средно образование, галванотехник, пенсионер.
5. ЛЮБОМИР ЛАЛОВ ИВАНОВ, 1952, ЗП, висше образование, математика, ст. н. с., ръководител на секция „Математическа логика“ към Институт по математика при БАН.
6. АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ, 1952, РДП, висше образование, българска филология, н. с. в Институт за литература при БАН.
7. ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ ЦАНКОВ, 1924, безпартиен, висше образование, режисура, директор на театър „София“.
8. МИ­ХА­ИЛ АСЕ­НОВ МИ­ХАЙ­ЛОВ, 1927, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ис­то­рия, пен­си­о­нер.
9. СОЛОМОН ИСАК ПАСИ, 1956, ЗП, висше образование, математика, н. с. в Институт по математика, БАН.
10. ГЕ­О­Р­ГИ ВА­СИ­ЛЕВ ВЕ­ЛИЧ­КОВ, 1938, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, зав. от­дел „Бе­лет­рис­ти­ка“ в изд. „Бъл­гар­с­ки пи­са­тел“.
11. БО­РИС ТО­ДО­РОВ КО­ЛЕВ, 1948, ПК „Еког­лас­ност“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ге­о­г­ра­фия, н. с. в Ге­о­г­раф­с­ки ин­с­ти­тут, БАН.
12. ДИ­МИТ­РИ­НА ГЕ­О­Р­ГИ­Е­ВА ПЕТ­РО­ВА, 1957, без­пар­тий­на, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­ло­со­фия, гл. асис­тент в СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“.
13. ЛЕА ПЕ­ПО КО­ЕН, 1942, без­пар­тий­на, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, му­зи­ко­вед, зам.-ди­рек­тор на НДК – Со­фия.
14. СТЕ­ФАН СТЕ­ФА­НОВ ЗЛА­ТЕВ, 1950, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ин­же­нер-ма­те­ма­тик, гл. спе­ци­а­лист в „АСУ и ПО“ при аеро­га­ра Со­фия.
15. НИ­КО­ЛАЙ ГЕН­ЧЕВ ПАВ­ЛОВ, 1935, ОДЦ, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, жур­на­лис­ти­ка, ад­во­кат в Со­фия.
16. ВЕ­ЛИН ИВА­НОВ КЕ­РИ­МОВ, 1924, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, вът­реш­ни ин­с­та­ла­ции, пен­си­о­нер.
17. ГЕ­О­Р­ГИ СТЕ­ФА­НОВ ПЕТ­РОВ, 1943, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, гл. юрис­кон­султ на фир­ма „Вих­рен“ – Со­фия.
18. БОГ­ДАН БО­Я­НОВ АТА­НА­СОВ, 1938, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ан­г­лийс­ка фи­ло­ло­гия, ст. пре­по­да­ва­тел по ан­г­лийс­ки език във ВМЕИ – Со­фия.
19. ТЕ­О­ДО­СИ ДИ­МИТ­РОВ ТО­МОВ, 1942, без­пар­ти­ен, сред­но об­ра­зо­ва­ние.
20. ЕЛЕН­КО ЛЮ­БО­МИ­РОВ БОЖ­КОВ, 1953, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, елек­т­ро­и­н­же­нер, н. с. в НИ­ТИ „Те­хе­нер­го“.
21. СВЕ­ТОС­ЛАВ ДИ­МИТ­РОВ СЛА­ВОВ, 1951, ЗП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, елек­т­рот­ран­с­порт, гл. спе­ци­а­лист в СО „Хид­рос­т­рой“.
22. ГЕ­О­Р­ГИ КОН­С­ТАН­ТИ­НОВ ЛИ­ПО­ВАН­С­КИ, 1949, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ху­дож­ник към Цен­тър за но­ви сто­ки и мо­да.
23. ЯСЕН ИВА­НОВ ЗЛАТ­КОВ, 1952, НДЗПЧ, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, меж­ду­на­род­ни от­но­ше­ния, н. с. в ИИБСП.
24. ЛИ­АНА ПАН­ТЕ­ЛЕ­Е­ВА ПАН­ДЕ­ЛИ­Е­ВА, 1970, без­пар­тий­на, сред­но об­ра­зо­ва­ние, Бъл­гар­с­ка те­ле­ви­зия.
25. ВА­СИЛ ЛЮ­БО­МИ­РОВ КОС­ТОВ, 1945, НДЗПЧ, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­ло­со­фия, пси­хо­ло­гия, ра­бот­ник в ХФК „Фар­ма­хим“ – Со­фия.
26. АЛЕК­САН­ДЪР СА­ВОВ ОРА­ХО­ВАЦ, 1930, ДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ст. н. с. в Ин­с­ти­тут по ор­га­нич­на хи­мия, БАН.
27. БО­РИС­ЛАВ ХРИС­ТОВ БО­НЕВ, 1956, НСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, из­чис­ли­тел­на тех­ни­ка, н. с. в ЦТКТ при Ми­нис­тер­с­т­во на тран­с­пор­та.
28. ЕВ­ГЕ­НИЙ МАР­ТИ­НОВ АБА­ДЖИ­ЕВ, 1966, ФНСД, сред­но об­ра­зо­ва­ние, сту­дент в Юри­ди­чес­ки фа­кул­тет при СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“.
29. РАЙ­НА ПЕТ­РО­ВА ПО­ПО­ВА, 1957, ПК „Еког­лас­ност“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фар­ма­ко­ло­гия, н. с. в НИХ­ФИ – Со­фия.
30. ИНА ПЕТ­РО­ВА ПО­ПО­ВА, 1953, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ак­тьор­с­ко майс­тор­с­т­во, ар­тис­т­ка в Дра­ма­ти­чен те­а­тър „Б. Да­нов­с­ки“ – Пер­ник.

22 Со­фийс­ки из­би­ра­те­лен ра­йон

1. МИЛАН ДРЕНЧЕВ ЛАЗАРОВ, 1917, БЗНС „Н. Петков“, висше образование, право, пенсионер.
2. ИЛИЧ БО­РИ­СОВ ЦВЕТ­КОВ, 1949, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ин­же­нер-хи­мик, н. с. в Цен­т­ра­лен ин­с­ти­тут по хи­ми­чес­ка про­миш­ле­ност – Со­фия.
3. ИВАН НИ­КО­ЛОВ ПУШ­КА­РОВ, 1938, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ико­но­ми­ка, ст. н. с. в Ико­но­ми­чес­ки ин­с­ти­тут, БАН.
4. ЛЮ­БО­МИР ИВА­НОВ МИН­ЧЕВ, 1946, РДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ра­ди­о­тех­ни­ка, ръ­ко­во­ди­тел на от­дел „Мон­таж­но-оз­ву­чи­те­лен“ при СИФ „Бо­я­на“.
5. ИЛИЯ ХРИС­ТОВ ДОР­МИ­ШЕВ, 1933, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, ог­няр в „По­чив­ни до­мо­ве“ – Го­ве­дар­ци.
6. ВА­СИЛ ГЕ­О­Р­ГИ­ЕВ ПЕТ­РОВ, 1935, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, сто­ма­то­ло­гия, ме­ха­ник-мон­тьор в Ком­би­нат по мик­ро­е­лек­т­ро­ни­ка.
7. ИВАН АЛЕК­САН­Д­РОВ КА­ДИЙС­КИ, 1924, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, пен­си­о­нер.
8. АЛЕК­САН­ДЪР ВЛА­ДИС­ЛА­ВОВ МИР­КОВ, 1920, ДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, пен­си­о­нер.

23 Ста­ро­за­гор­с­ки из­би­ра­те­лен ра­йон

1. ЕЛКА ГЕОРГИЕВА КОНСТАНТИНОВА, 1932, РДП, висше образование, българска филология, ст. н. с. в Институт за литература при БАН.
2. СИ­ВО ИВА­НОВ ЧА­ПА­РОВ, 1911, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ве­те­ри­нар­на ме­ди­ци­на, пен­си­о­нер.
3. ТОДОР КОЛЕВ КАВАЛДЖИЕВ, 1934, БЗНС „Н. Петков“, висше образование, счетоводна отчетност.
4. ИРА ИЛИ­Е­ВА АН­ТО­НО­ВА, 1960, Но­ва СДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ис­то­рия.
5. СТО­ИЛ ВА­СИ­ЛЕВ СТО­И­ЛОВ, 1951, БСДП, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ге­о­г­ра­фия на ту­риз­ма, зав. сек­тор „Из­нос, вън­ш­но­тър­гов­с­ки до­го­во­ри и офер­ти“ във фир­ма „Хра­нин­вест“.
6. МА­НОЛ НИ­КО­ЛОВ ЙОВ­ЧЕВ, 1927, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, стро­и­тел­на тех­ни­ка, пен­си­о­нер.
7. КОН­С­ТАН­ТИН АТА­НА­СОВ ПЪТ­НИ­КОВ, 1926, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, пен­си­о­нер.
8. ХРИС­ТО КОС­ТОВ НЕН­ЧЕВ, 1941, БСДП, сред­но об­ра­зо­ва­ние, ме­ха­ник в Учеб­но опит­но сто­пан­с­т­во – Ста­ра За­го­ра.
9. ГОС­ПО­ДИН ПЕТ­КОВ КО­ЛЕВ, 1935, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, стро­и­те­лен ин­же­нер, час­т­на прак­ти­ка.

24 Тол­бу­хин­с­ки из­би­ра­те­лен ра­йон

Из­бира пе­ти­ма на­род­ни пред­с­та­ви­те­ли. Пре­це­них­ме – 40 на сто на­ши гла­со­ве. Из­би­ра­е­ми – два­ма. НКС оп­ре­де­ля: 1. Фи­лип Ди­мит­ров (ЗП), 2. Дон­чо Па­па­зов (ДГИ), 3. Вир­жи­ния Вел­че­ва (пред­ло­же­на от „Еког­лас­ност“ и вклю­че­на след го­ля­мо нас­то­я­ва­не от Сте­фан Гай­тан­джи­ев, Ге­о­р­ги Ав­ра­мов, Кра­си­мир Къ­нев; в про­це­са на дис­ку­си­я­та тя из­мес­ти Иван Тон­чев от БЗНС „Н. Пет­ков“). Нак­рая се стиг­на до:

1. ПЕТ­КО СТЕ­ФА­НОВ ЗА­ХА­РИ­ЕВ, 1927, БСДП, сред­но об­ра­зо­ва­ние, ико­но­ми­ка, пен­си­о­нер.
2. ИВАН ГЕ­О­Р­ГИ­ЕВ ТОН­ЧЕВ, 1924, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пен­си­о­нер.
3. ЙОР­ДАН СТО­Я­НОВ КУ­ЦА­РОВ, 1954, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, елек­т­ро­ни­ка, ръ­ко­во­ди­тел-нап­рав­ле­ние във фир­ма „Аг­ро­а­в­то­ма­ти­ка“.
4. ДЕШ­КА ПЕТ­РО­ВА ГАВ­РА­И­ЛО­ВА, 1949, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ме­ди­ци­на, учи­ли­щен ле­кар в I-ва град­с­ка по­лик­ли­ни­ка – Тол­бу­хин.
5. КАН­ТЕ­МИР ГЕ­О­Р­ГИ­ЕВ БЪР­ЗА­КОВ, 1949, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ис­то­рия, учи­тел в НВО.

25 Тър­го­вищ­ки из­би­ра­те­лен ра­йон
 
Из­би­ра че­ти­ри­ма на­род­ни пред­с­та­ви­те­ли. Оп­ре­де­лих­ме, че ще взе­мем че­ти­рий­сет на сто. Евен­ту­а­л­но пър­ви­те два­ма са из­би­ра­е­ми. НКС пър­во­на­чал­но оп­ре­де­ли за во­дещ Ки­рил Ма­рич­ков, но Крум Нев­ро­коп­с­ки и не­го­ви­те съ­пар­тий­ци бя­ха без­ком­п­ро­мис­ни – во­дещ ще бъ­де Крум. Вто­ри е Ви­хър Кръс­тев от РДП. Пос­лед­но се по­лу­чи:

1. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, 1955, ЗП, КЗР­ПССДЦ, висше образование, право, адвокат в София.
2. НЕЖ­МЬЕ ЗЕ­КИ­РЕ­ВА ФИ­ЛЕ­ВА, 1952, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия, пре­по­да­ва­тел в 131-во ос­нов­но учи­ли­ще – Со­фия.
3. ПЛА­МЕН СТО­Я­НОВ ТРИ­ФО­НОВ, 1957, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ра­йо­нен про­ку­рор в гр. По­по­во.
4. РАД­КА КО­ЛЕ­ВА КЪР­ШЕ­ЛО­ВА, 1940, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ве­те­ри­нар­на ме­ди­ци­на, гл. ве­те­ри­на­рен ле­кар в аг­ро­фир­ма – Тър­го­ви­ще.
5. ЕВ­ГЕ­НИ ГЕ­О­Р­ГИ­ЕВ ЙОЧ­КОВ, 1962, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ме­ди­ци­на, ор­ди­на­⑂ор в Ок­ръж­на бол­ни­ца – Тър­го­ви­ще.

26 Хас­ков­с­ки из­би­ра­те­лен ра­йон

От Хас­ков­с­ко се из­би­рат сед­ми­на. Го­лям ра­йон, в кой­то НКС пре­це­ни, че вли­я­ни­е­то на СДС е сла­бо – ще взе­мем са­мо 25 на сто. От на­ши­те най-мно­го два­ма да бъ­дат из­б­ра­ни. Спо­ро­ве­те бя­ха го­ле­ми, но сре­щу фи­гу­ра­та на ака­де­мик Бла­го­вест Сен­дов ни­кой ни­що не мо­же­ше да ка­же. Със Сен­дов обяд­вах­ме в Рус­кия клуб – Же­лев, Ивай­ло Три­фо­нов и моя ми­лост. По­ра­ди ан­га­жи­мен­ти в ЦИК за­къс­нях, бях из­пус­нал важ­на част от раз­го­во­ра, но ос­та­нах с впе­чат­ле­ние, че Сен­дов е дал съг­ла­сие да вле­зе в лис­та­та на СДС. На за­се­да­ни­е­то на НКС той бе­ше пред­ло­жен от ОДЦ. След ка­то бе­ше оп­ре­де­лен за во­дещ в хас­ков­с­ка­та лис­та, се раз­б­ра, че от­каз­ва. По ед­но вре­ме в про­це­са на за­се­да­ни­е­то се спря­га­ше за во­дещ Христо Бисеров от Зе­ле­на­та пар­тия, но Сен­дов го из­мес­ти. Би­се­ров бе­ше за­чер­тан. За вто­ри, пак от ОДЦ, бе­ше пред­ло­жен и при­ет Ди­ми­тър Фи­ли­пов, но вед­на­га се пре­ре­ши – вто­ри ще бъ­де Ге­о­р­ги Ге­о­р­ги­ев Пан­чев. За тре­ти НКС оп­ре­де­ли Лю­бо­мир Мин­чев от РДП. Но на хас­ков­с­ка­та лис­та те­пър­ва є пред­с­то­я­ха прик­лю­че­ния. Крум Нев­ро­коп­с­ки, ка­те­го­рич­но неп­ри­ет от род­ния си Бла­го­е­в­г­рад­с­ки ок­ръг, нас­тоя да бъ­де во­дещ в Хас­ков­с­ко, за­що­то там зе­ме­дел­ци­те би­ли тра­ди­ци­он­но мно­го сил­ни. В край­на смет­ка се по­лу­чи:

1. КРУМ СПАСОВ НЕВРОКОПСКИ, 1930, БЗНС „Н. Петков“, висше образование, право, адвокат в Благоевград.
2. КИРИЛ КИРИЛОВ МАРИЧКОВ, 1944, ЗП, средно образование, музикант на свободна практика.
3. ГЕ­О­Р­ГИ ПИН­ЧЕВ ИВА­НОВ, 1938, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия, учи­тел в СПТУ по ма­ши­нос­т­ро­е­не.
4. ГЕН­КО ЙОР­ДА­НОВ ГЕ­НЕВ, 1930, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, елек­т­ро­ме­ха­ник в руд­ник „Тро­я­но­во-3“.
5. КОС­ТА­ДИН СТЕ­ФА­НОВ СТАЙ­НОВ, 1949, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ме­ди­ци­на, ор­ди­на­тор в ОРБ „Д-р П.Та­га­ров“.
6. ТОН­ЧО ГЕ­О­Р­ГИ­ЕВ НАС­ТЕВ, 1929, БЗНС „Н. Пет­ков“, ос­нов­но об­ра­зо­ва­ние, пен­си­о­нер.
7. ИВАН МИ­ТЕВ ТО­ЛЕВ, 1931, БЗНС „Н. Пет­ков“, ос­нов­но об­ра­зо­ва­ние, ло­ко­мо­ти­вен ма­ши­нист, пен­си­о­нер.

27 Шу­мен­с­ки из­би­ра­те­лен ра­йон

От то­зи ра­йон се из­би­ра­ха шес­ти­ма де­пу­та­ти. По мне­ние на НКС там очак­вах­ме 45 на сто от гла­со­ве­те – из­би­ра­е­ми бя­ха пър­ви­те два­ма-три­ма. За во­дач на лис­та­та бе­ше оп­ре­де­лен Ми­ха­ил Пет­ков от БСДП. За вто­ри бе­ше пред­ло­жен Алек­сан­дър Йор­да­нов, но още в про­це­са на дис­ку­си­я­та, той от­пад­на и вто­ри ста­на Иван Ра­до­ев от ФКГД, а тре­ти Ен­чо Му­та­фов, пак от ФКГД. Ен­чо Му­та­фов бе­ше по­ло­жил уси­лия и има­ше соб­с­т­ве­на плат­фор­ма. Но и те не се задържаха под напора на „големите партии“:
 
1. МИ­ХА­ИЛ ИВА­НОВ ПЕТ­КОВ, 1930, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, френ­с­ка фи­ло­ло­гия, пре­во­дач.
2. ТО­ДОР ДОБ­РЕВ ТО­ДО­РОВ, 1949, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ико­но­ми­ка и ор­га­ни­за­ция на вът­реш­на­та тър­го­вия, пче­лар.
3. КРА­СЕН ПЕТ­РОВ ТЕ­НЕВ, 1958, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия, асис­тент във ВПИ – Шу­мен.
4. НЕ­ДЯЛ­КО ИВА­НОВ ЛА­ЗА­РОВ, 1959, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­ло­со­фия, учи­тел в ЕС­ПУ „Н. Вап­ца­ров“ – Шу­мен.
5. КЕ­РАН­КА ГЕ­О­Р­ГИ­Е­ВА НИ­КО­ВА, 1944, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ме­ди­ци­на, зав. ка­би­нет по сте­ри­ли­тет към Ок­ръж­на бол­ни­ца – Шу­мен.
6. АН­ТО­НИН ГОР­ЧЕВ ДОН­ЧЕВ, 1952, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, жур­на­лис­ти­ка, зав. ре­дак­ция в ра­дио Шу­мен.
 
28 Ям­бол­с­ки из­би­ра­те­лен ра­йон
 
От­там се из­би­раха че­ти­ри­ма. След гла­су­ва­не­то по въп­ро­са кол­ко ще по­лу­чим, оп­ре­де­лих­ме 52 про­цен­та. Зна­чи ще има­ме два­ма из­б­ра­ни. НКС оп­ре­де­ли за во­дещ Ди­ми­тър Лу­джев от ФКГД и за вто­ри Же­ко Ива­нов от БЗНС „Н. Пет­ков“. Но тук се на­диг­на Зе­ле­на­та пар­тия с ней­ни­те важ­ни ин­те­ре­си и НКС пре­ре­ши – вто­ри ще бъ­де Све­тос­лав Сла­вов. Ре­гис­т­ри­рах­ме:
 
1. ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЛУДЖЕВ, 1950, ФКГД, висше образование, политикономия – социология, ст. н. с. в Институт по история при БАН.
2. ДИ­МИ­ТЪР ГЕ­О­Р­ГИ­ЕВ ПЕН­ЧЕВ, 1937, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, сту­де­на об­ра­бот­ка на ме­та­ли.
3. РА­ДОС­ЛАВ ГЕ­О­Р­ГИ­ЕВ НЕ­НОВ, 1958, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ико­но­ми­ка, гл. спе­ци­а­лист в Стро­и­тел­но-мон­та­жен ком­би­нат – Ям­бол.
4. ДАН­ЧО ПЕ­ТЕВ ДА­НЕВ, 1945, ФКГД, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ге­о­ло­гия и ге­о­хи­мия на из­ко­па­е­ми­те го­ри­ва, по­ле­ви ге­о­лог в СО „Ред­ки ме­та­ли“.
5. САШО НЕШЕВ СТОЯНОВ, 1952, НДЗПЧ, сред­но об­ра­зо­ва­ние, ор­га­ни­за­тор на из­лож­би към Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те ху­дож­ни­ци.

ЛИСТА  НА КАНДИДАТИТЕ В МАЖОРИТАРНИТЕ ЕДНОМАНДАТНИ ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ

За­се­да­ни­я­та на НКС, ко­и­то оп­ре­де­ли­ха ма­жо­ри­тар­ни­те кан­ди­да­ти, се ръ­ко­во­деха от Же­лев. При не­го­во­то тръг­ва­не по све­та бя­ха ос­та­на­ли двай­се­ти­на не­и­зяс­не­ни слу­чаи. Тъй ка­то зна­е­х­ме кои са кан­ди­да­ти­те на БСП (спи­съ­ка ни до­не­се при­я­тел от АСП), нап­ра­вих­ме общ прег­лед на лис­та­та, ка­то се стре­мях­ме да има­ме рав­нос­то­ен или по­не бо­як кан­ди­дат за съ­пер­ник на тех­ни­те ли­де­ри. Но вън от об­щия прег­лед, до мо­мен­та на ре­гис­т­ра­ци­я­та на 10 май прик­лю­че­ни­я­та в лис­ти­те про­дъл­жа­ва­ха и за то­ва как се е стиг­на­ло до оп­ре­де­ля­не­то на то­зи или он­зи кан­ди­дат мо­гат да се на­пи­шат то­мо­ве. По-на­до­лу ще мар­ки­рам са­мо ня­кол­ко при­ме­ра.
 
1.¨¨ ГЕ­О­Р­ГИ ДИ­МИТ­РОВ БА­ЕВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ху­дож­ник пен­си­о­нер, сво­бод­на прак­ти­ка – Бур­гас.
2. ДИ­МИТ­РИ­НА ГЕ­О­Р­ГИ­Е­ВА ПЕТ­РО­ВА, ПК „Еког­лас­ност“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­ло­со­фия, гл. асис­тент СУ „Кл. Ох­рид­с­ки“.
3. АТА­НАС ДИ­МИТ­РОВ ЧОР­БА­ДЖИ­ЕВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, юрис­кон­султ в Бул­гар­п­лод – Бур­гас.
4. ДИ­МИ­ТЪР ПЕТ­РОВ ЛУ­ДЖЕВ, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, по­ли­ти­ко­но­мия-со­ци­о­ло­гия, ст.н.с в Ин­с­ти­ту­та по ис­то­рия – БАН, Со­фия.
5. МА­РИЯ ПРО­ДА­НО­ВА ПА­РАШ­КЕ­ВО­ВА, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, н.с. I ст. – Бур­гас.
6. ВА­СИЛ ПАВ­ЛОВ СТА­НИ­ЛОВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, жур­на­лис­ти­ка.
7. ПЕТ­КО КИ­РИ­ЛОВ ГЕ­О­Р­ГИ­ЕВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пром. и гражд. стро­и­тел­с­т­во, зам.-ген. ди­рек­тор по ПВ, фир­ма „Стро­и­ма“ – По­мо­рие.
8. РУС­КО ПЕТ­РОВ СТЕ­ФА­НОВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, по­лу­вис­ше об­ра­зо­ва­ние, учи­тел-пре­по­да­ва­тел в с. Ма­но­лич – Сун­гур­ла­ре.
9. ИС­КЪР СПА­СОВ ШУ­МА­НОВ, БЗНС „Н. Петков“ – Ва­шин­г­тон.
10. АЛЕК­САН­ДЪР МА­ТЕ­ЕВ ХА­ДЖИ­ПЕТ­РОВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, гл. юрис­кон­султ, ПМУ – Бур­гас.
11. ЗЛА­ТИЛ АН­ГЕ­ЛОВ ЗЛА­ТИ­ЛОВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, бри­га­дир в За­вод за стро­и­тел­на кон­с­т­рук­ция – Бур­гас.
12. ЖЕ­КО СТО­Я­НОВ ИВА­НОВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, ми­ньор, пен­си­о­нер – Ям­бол.
13. СО­ТИР ВА­СИ­ЛЕВ ТЕР­ЗИ­ЕВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ме­ди­ци­на, пен­си­о­нер – Ям­бол.
14. СТЕ­ФАН ПЕТ­РОВ ЛИ­ЧЕВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, юрис­кон­султ, ОбС – Не­се­бър.
15. АТА­НАС ИВА­НОВ ЖЕ­ЛЕЗ­ЧЕВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ад­во­кат – Сли­вен.
16. КОН­С­ТАН­ТИН ВА­СИ­ЛЕВ КО­ЦЕВ, ОДЦ, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ак­тьор­с­ко майс­тор­с­т­во, юрист, ак­тьор в ДСТ „А.Кон­с­тан­ти­нов“ – Со­фия.
17. АН­ГЕЛ СИ­МЕ­О­НОВ ДИ­МИТ­РОВ, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ис­то­рия, ст.н.с. в Ин­с­ти­тут по ис­то­рия – БАН, Со­фия.
18. СА­ВА ХА­РА­ЛАМ­БОВ ХА­РА­ЛАМ­БОВ, ЗП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ико­но­ми­ка на про­миш­ле­ност­та, н-к от­дел „Ин­фор­ма­ци­он­но об­с­луж­ва­не“, за­вод „Ди­на­мо“ – Сли­вен.
19. ПЕТ­КО ИЛИ­ЕВ ПЕ­НЕВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, мин­на тех­ни­ка, пен­си­о­нер.
20. ВЛА­ДИС­ЛАВ ЖЕ­ЛЯЗ­КОВ ДАС­КА­ЛОВ, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ад­во­кат – Вар­на.
21. БО­РИС­ЛАВ КОС­ТА­ДИ­НОВ МА­НО­ЛОВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ра­ди­о­тех­ни­ка, енер­ге­тик в Хим. за­во­ди – Дев­ня.
22. ИВАН ВЪР­БА­НОВ ИВА­НОВ, ЗП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­зик-ас­т­ро­ном, На­род­на ас­т­ро­но­ми­чес­ка об­сер­ва­то­рия – Вар­на.
23. НИ­КО­ЛАЙ ИВА­НОВ ДРУ­МЕВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ко­ра­бос­т­ро­е­не, ас­пи­рант, Ин­с­ти­тут по ко­ра­бос­т­ро­е­не – Гданск, Пол­ша.
24. АТА­НАС НЕ­ДЕЛ­ЧЕВ МИ­ХАЙ­ЛОВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, юрист – Вар­на.
25. АЛЕК­САН­ДЪР АСЕ­НОВ ЧИР­КОВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ме­ди­ци­на, II кар­ди­о­ло­ги­чен цен­тър, МА, Со­фия.
26. ИВАН АНАС­ТА­СОВ МАН­ДОВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ле­кар, пен­си­о­нер – Вар­на.
27. АЛЕК­САН­ДЪР ЙОР­ДА­НОВ АЛЕК­САН­Д­РОВ, РДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия, н.с. I ст., Ин­с­ти­тут за ли­те­ра­ту­ра, БАН.
28. ДОБ­РИ СТО­Я­НОВ ДОБ­РЕВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, учи­тел в с. Го­ли­ца, Варненска об­ласт.
29. ВЪ­ЛЮ ДИ­МИТ­РОВ ДИ­МИТ­РОВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, тех­но­ло­гия на ма­ши­нос­т­ро­е­не­то – ТК „Пус­ко­во-на­ла­дъч­ни кон­т­рол­ни ра­бо­ти“, Со­фия.
30. ПЕ­ТЪР ПАС­КОВ АТА­НА­СОВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, Вар­на.
31. ИГ­НАТ БО­РИ­СОВ МИН­КОВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, би­о­ло­гия, проф. д-р на би­ол. на­у­ки, пре­по­да­ва­тел в СУ „Кл. Ох­рид­с­ки“.
32. ДЕШ­КА ПЕТ­РО­ВА ГАВ­РИ­ЛО­ВА, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ме­ди­ци­на, учи­ли­щен ле­кар, I гр. по­лик­ли­ни­ка, Тол­бу­хин.
33. КО­ЛЬО ГОС­ПО­ДИ­НОВ ПЕТ­КОВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но му­зи­кал­но об­ра­зо­ва­ние, пен­си­о­нер, Тол­бу­хин.
34. ФИ­ЛИП ДИ­МИТ­РОВ ДИ­МИТ­РОВ, ЗП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ад­во­кат – Со­фия.
35. КРА­СИ­МИР КИ­РИ­ЛОВ КАС­ТЕ­ЛОВ, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, жур­на­лис­ти­ка, со­ци­о­лог, ЗФК, Тол­бу­хин.
36. АН­ТО­А­НЕ­ТА ХРИС­ТО­ВА ГРЪН­ЧА­РО­ВА, „Еког­лас­ност“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фар­ма­ция, учи­тел в СПТУ, Прес­лав.
37. ЦА­НЮ АЛЕК­САН­Д­РОВ БА­КА­ЛОВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, учи­тел, зам.-ди­рек­тор, ЕС­ПУ „В. Лев­с­ки“, Но­ви па­зар.
38. РУ­МЕН ВА­СИ­ЛЕВ ЙОР­ДА­НОВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ис­то­рия, учи­тел в осн. у-ще с. Рав­нец, Шу­мен.
39. ВА­СИЛ ЙОР­ДА­НОВ ЙОР­ГОВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ма­те­ма­ти­ка, до­цент ВПИ, Шу­мен.
40. ДИ­МИТ­РИН ЖЕ­ЧЕВ ВИ­ЧЕВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­нан­си, кре­дит и зас­т­ра­хо­ва­тел­но де­ло, гл. сче­то­во­ди­тел, АПК – с. Ни­ко­ла Коз­ле­во, Вар­нен­с­ко, Шу­мен.
41. ИВАН ЛЮ­БО­МИ­РОВ ХА­ДЖИ­НИ­КО­ЛОВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ме­ди­ци­на, пен­си­о­нер – Шу­мен.
42. ЙОР­ДАН АСЕ­НОВ ВА­СИ­ЛЕВ, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­ло­ло­гия, ст.н.с. II ст., гл. ре­дак­тор, Ин­с­ти­тут по ли­те­ра­ту­ра при БАН – Со­фия.
43. ВА­СЯ НИ­КО­ЛО­ВА СТА­НЕ­ВА-ИЛИ­Е­ВА, без­пар­ти­йна, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­ло­со­фия (со­ци­о­ло­гия), учи­тел в ЕС­ПУ „Г. Бен­ков­с­ки“ – Те­те­вен.
44. ТРИ­ФОН ЙОР­ДА­НОВ КУ­НЕВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ар­хи­тек­ту­ра, пен­си­о­нер – Со­фия.
45. МАР­КО ГАН­ЧЕВ МА­РИ­НОВ, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия, гл. ре­дак­тор в „Ли­те­ра­ту­рен фронт“ – Со­фия.
46. БОГ­ДАН ПЕТ­КОВ НЕГ­РОВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, изоб­ра­зи­тел­но из­кус­т­во, ху­дож­ник в ком­би­нат „Елек­т­рон“ – Пле­вен, Тръс­те­ник.
47. ГЕ­О­Р­ГИ ИЛИ­ЕВ ГЕ­НОВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, по­лу­вис­ше тех­ни­чес­ко об­ра­зо­ва­ние, елек­т­ро­тех­ник – Пле­вен.
48. ЛЪ­ЧЕ­ЗАР БЛА­ГО­ВЕС­ТОВ ТО­ШЕВ, „Еког­лас­ност“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, би­о­ло­гия, Ин­с­ти­тут по кле­тъч­на би­о­ло­гия и мор­фо­ло­гия, БАН – Со­фия.
49. АЛЕК­САН­ДЪР ЛАВ­РЕН­ТИ­ЕВ АЛЕК­САН­Д­РОВ, ОДЦ, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, сто­ма­то­ло­гия, зав. хи­рур­гич­но от­де­ле­ние, Окр. сто­ма­то­ло­гич­на по­лик­ли­ни­ка, Пле­вен.
50. ПЕ­ТЪР ИВА­НОВ ГАН­ЧЕВ, ФКГД и ОДЦ, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, тех­но­ло­гия  на ма­ши­нос­т­ро­е­не­то и ме­та­ли­те, н-к от­дел „Ка­пи­тал­но стро­и­тел­с­т­во, Сто­ма­но­ле­я­рен за­вод – Пле­вен.
51. ИВАН НИ­КО­ЛОВ ЙО­ТОВ, ОДЦ, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, хи­рур­гия, зав. от­де­ле­ние, I-ва хи­рур­ги­чес­ка кли­ни­ка на ВМИ – Пле­вен.
52. СТЕ­ФАН ВЕ­СЕ­ЛИ­НОВ ГАЙ­ТАН­ДЖИ­ЕВ, без­пар­ти­ен вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­ло­со­фия, н.с. I ст., Ин­с­ти­тут по на­у­ки за дър­жа­ва­та и пра­во­то, БАН – Со­фия.
53. АН­НА ПЕТ­РО­ВА ТА­БА­КО­ВА, ЗП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, хи­рур­гия, зав. тран­с­пор­т­на здрав­на служ­ба – град Лев­с­ки.
54. ТО­ШО КОС­ТА­ДИ­НОВ ПЕЙ­КОВ, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ор­га­ни­за­ция и уп­рав­ле­ние на стро­и­тел­с­т­во­то, зам.-ди­рек­тор, За­вод „Т. Ка­ца­ров“ – Ло­веч.
55. ИВАН ДИН­ЧЕВ СЕМ­КОВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ин­же­нер, тех­но­лог, фир­ма „Елек­т­ро­и­н­с­т­ру­мен­ти“ – Ло­веч.
56. КИ­РИЛ НИ­КО­ЛОВ ДУ­НЕВ, ОДЦ, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, по­ли­ти­ко­но­мия, гл. асис­тент, СУ „Кл. Ох­рид­с­ки“ – Со­фия.
57. ИВАН ДРАШ­КОВ СТЕ­ФА­НОВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, ико­но­мист, ЕТЗ „По­дем“ – Габ­ро­во.
58. ХРИС­ТО ЛЮ­БО­МИ­РОВ АВ­РА­МОВ, БСДП, сред­но об­ра­зо­ва­ние, елек­т­ро­тех­ни­ка, на­чал­ник-от­дел „Елек­т­ро­и­з­г­раж­да­не“ – Велико Тър­но­во.
59. ДЕ­ЧО ПЕТ­РОВ ЛИ­ЧЕВ.
60. ПЛА­МЕН ИВА­НОВ ПЕТ­РОВ, без­пар­ти­ен, вис­ше, пра­во, юрис­кон­султ, РПК – Пав­ли­ке­ни.
61. КРА­СИ­МИР ТО­ДО­РОВ ПЕТ­РОВ, ЗП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, френ­с­ка фи­ло­ло­гия, пре­по­да­ва­тел, ВТУ „Ки­рил и Ме­то­дий“ – Велико  Тър­но­во.
62. ПЕ­ТЪР ТО­ДО­РОВ ТАС­ЛА­КОВ, ДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, епи­де­ми­о­ло­гия, р-л на епи­де­ми­о­ло­гич­на бри­га­да, РХЕИ – Велико Тър­но­во.
63. ИЛИЯ БО­РИ­СОВ ЧАН­ДЖИ­ЕВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ме­ди­ци­на, ле­кар-кар­ди­о­лог в по­лик­ли­ни­ка, гр. Еле­на.
64. ДОБ­РИ ХРИС­ТОВ КИ­РА­НОВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пен­си­о­нер – Горна Оря­хо­ви­ца.
65. ПАС­КАЛ ПАС­КА­ЛЕВ ПАС­КА­ЛЕВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, пен­си­о­нер – Велико Тър­но­во.
66. МЕ­ТО­ДИ АН­ГЕ­ЛОВ МИ­НОВ­С­КИ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, хи­рур­гия, зав. хи­рург. от­де­ле­ние, Об­щин­с­ка бол­ни­ца – гр. Полски Тръм­беш.
67. МАР­КО КА­МЕ­НОВ МИР­ЧЕВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, би­о­ло­гия и би­о­хи­мия, зав. сек­ция по би­о­хи­мия, Ин­с­ти­тут по млеч­на про­миш­ле­ност – Ви­дин.
68. ЛЮ­БЕН ИЛИ­ЕВ ЕВ­ДО­КИ­МОВ, РДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ме­ди­ци­на, пен­си­о­нер – Ви­дин.
69. ЕМИЛ ЯНА­КИ­ЕВ КА­ПУ­ДА­ЛИ­ЕВ, РДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ре­жи­су­ра, Бъл­гар­с­ка те­ле­ви­зия – Со­фия.
70. ВО­ЛЕН НИ­КО­ЛОВ СИ­ДЕ­РОВ, ПК „Еког­лас­ност“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, ре­дак­тор, в. „Де­мок­ра­ция“ – Со­фия.
71. НИ­КО­ДИМ АН­ТИ­МОВ ПО­ПОВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во – Со­фия.
72. АМА­ДЕ­УС БО­РИ­СОВ КРЪС­ТЕВ, ЗП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, му­зи­ка, ар­тис­ти­чен сек­ре­тар, Бъл­гар­с­ка дър­жав­на кон­сер­ва­то­рия – Со­фия.
73. ГЕ­О­Р­ГИ ЦЕН­КОВ ГЕ­О­Р­ГИ­ЕВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ад­во­кат – Ми­хай­лов­г­рад.
74. РУ­ЕН КРУ­МОВ БО­НА­ЛОВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, пен­си­о­нер, сво­бод­на прак­ти­ка – Со­фия.
75. ЛИ­ЛО КО­ЦЕВ ЛИ­ЛОВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние – Ми­хай­лов­г­рад.
76. СИ­МЕ­ОН НИ­КО­ЛОВ СТО­Я­НОВ­С­КИ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, вът­реш­ни бо­лес­ти, зав. вът­реш­но от­де­ле­ние, Об­щин­с­ка бол­ни­ца, Оря­хо­во.
77. ИВАН КРЪС­ТЕВ ПЕ­ЛОВ­С­КИ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, хра­ни­тел­но-вку­со­ва про­миш­ле­ност, ин­же­нер, мас­ле­на фаб­ри­ка „Ан­гел Вих­ров­с­ки“ – Кне­жа.
78. ГЕ­О­Р­ГИ ВА­СИ­ЛЕВ НИ­КО­ЛОВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, аку­шер­с­т­во и ги­не­ко­ло­гия, зав. АГО при р. б-ца – Бя­ла Сла­ти­на.
79. ДИ­МО КО­ЛЕВ ДИ­МОВ.
80. ЙОН­КО ХРИС­ТОВ АРА­БА­ДЖИ­ЕВ, РДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, пен­си­о­нер – Вра­ца.
81. МИЛ­КО АН­ГЕ­ЛОВ ЧЕР­НЕВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, пен­си­о­нер – Вра­ца.
82. ЛЮД­МИЛ ЦВЕТ­КОВ БО­НЕВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, уши, нос и гър­ло, ле­кар, Пър­вос­те­пен­на бол­ни­ца – Вра­ца.
83. СНЕ­ЖА­НА ДА­МЯ­НО­ВА БО­ТУ­ША­РО­ВА, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, дър­жав­но пра­во, гл. асис­тент, СУ „Кл. Ох­рид­с­ки“ – Со­фия.
84. ДИ­МИ­ТЪР ИВА­НОВ БА­ТА­ЛОВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, вът­реш­на тър­го­вия, сто­ко­вед, ТПЕ „Про­миш­ле­ни сто­ки“ – Плов­див.
85. ГРИ­ГОР НИ­КО­ЛОВ АБА­ДЖИ­ЕВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, аку­шер­с­т­во и ги­не­ко­ло­гия, зав. АГ ка­би­нет, Оп­ти­ко-елек­т­ро­нен ком­би­нат – Па­на­гю­ри­ще.
86. БЛА­ГА НИ­КО­ЛО­ВА ДИ­МИТ­РО­ВА, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­ло­ло­гия, пен­си­о­нер­ка – Со­фия.
87. ИВАН ЙО­СИ­ФОВ ТОМ­БАШ­КИ, ПК „Еког­лас­ност“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, нев­ро­ло­гия, ор­ди­на­тор, Об­щин­с­ка бол­ни­ца – гр. Ра­ков­с­ки.
88. ТИ­ХО­МИР ТО­ДО­РОВ КРАЙ­НИН, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, елек­т­ро­тех­ни­ка, ин­вест. кон­т­рол, СП „ВиК“ – Па­зар­джик.
89. ИВАН НИ­КО­ЛОВ ЦЪР­ЦА­РОВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ра­йо­нен съ­дия – Па­зар­джик.
90. СТО­ЯН ДИ­МИТ­РОВ ГА­НЕВ, ОДЦ, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, гл. асис­тент, СУ „Кл. Ох­рид­с­ки“ – Со­фия.
91. ВА­ЛЕН­ТИН ЦВЕТ­КОВ КА­РА­БОЙ­ЧЕВ, ДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ад­во­кат – Па­зар­джик.
92. АЛЕК­САН­ДЪР АН­ДО­НОВ ПО­ПОВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ме­ди­ци­на, рен­т­ге­но­лог, зав. ка­би­нет СКК, Ку­рор­т­на по­лик­ли­ни­ка – Ве­лин­г­рад.
93. ПЕ­ТЪР КИ­РИ­ЛОВ БЕ­РОН, ПК „Еког­лас­ност“, вис­ше, би­о­лог, ст.н.с., зав. сек­ция „Зо­о­ло­гия“ в На­ци­о­нал­ния при­ро­до­на­у­чен му­зей при БАН – Со­фия.
94. ГЕ­О­Р­ГИ ИЛ­КОВ ИГ­НА­ТОВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­зи­ка, до­цент, ръ­ко­во­ди­тел-ка­тед­ра „Фи­зи­ка“, ВИХВП – Плов­див.
95. ГЕ­О­Р­ГИ ПА­НА­ЙО­ТОВ МЕ­ЧЕВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, елек­т­ро­тех­ни­ка, на­чал­ник-цех, ИСМП – Со­фия.
96. ИВАН ЙОР­ДА­НОВ КОС­ТОВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ико­но­ми­ка, гл. асис­тент, ВМЕИ – Со­фия.
97. ТО­ДОР ГЕ­О­Р­ГИ­ЕВ ТА­ШЕВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пси­хи­а­тър, кон­сул­тант, ВМИ – Плов­див.
98. АН­Д­РЕЙ АВ­РА­МОВ АН­Д­РЕ­ЕВ, РДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, му­зи­ко­вед, ис­то­рия на му­зи­ка­та, пре­по­да­ва­тел, Сред­но му­зи­кал­но учи­ли­ще – Плов­див.
99. ХРИС­ТО МАР­КОВ МАР­КОВ, ЗМС, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­ло­лог, без­ра­бо­тен – Плов­див.
100. ЛА­ЗАР СТОЙ­ЧЕВ ДЪЛ­ГЪР­С­КИ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пе­да­го­ги­ка, зам.-ди­рек­тор, ППИ – Па­зар­джик.
101. ГЕ­О­Р­ГИ ЛЮ­БЕ­НОВ БУ­НОВ, ЗМС, сред­но об­ра­зо­ва­ние, ек­с­п­ло­а­та­ция и ре­монт на ав­то­мо­би­ли и ка­ри, фре­зист, Ин­с­ти­тут по би­о­тех­ни­ка – Плов­див.
102. ГЕ­О­Р­ГИ АН­ГЕ­ЛОВ ДАС­КА­ЛОВ, без­пар­ти­ен, сред­но об­ра­зо­ва­ние – Плов­див.
103. НИ­КО­ЛАЙ ХРИС­ТОВ БЛИЗ­НА­КОВ, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, пред­се­да­тел на УС, ко­о­пе­ра­ция „Не­о­х­рон-21“ – Плов­див.
104. СТОЙ­ЧО РАН­ГЕ­ЛОВ ДО­НЕВ, ПК „Еког­лас­ност“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ме­ди­ци­на, зам.-ди­рек­тор, НМБИ – Со­фия.
105. ЖЕ­КО ЙОВ­ЧЕВ ЖЕ­КОВ, ПК „Еког­лас­ност“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, би­о­ло­гия, пре­по­да­ва­тел, ПУ „П. Хи­лен­дар­с­ки“ – Плов­див.
106. НИ­КО­ЛАЙ РА­ДО­НОВ ХА­ДЖИ­ЕВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, тек­с­тил­на тех­ни­ка, зам.-ди­рек­тор по ПО, ЕС­ПУ „Д. Бла­го­ев“ – гр. Дос­пат.
107. ПЕ­ТЪР КОС­ТА­ДИ­НОВ УЗУ­НОВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­зи­ка, про­и­з­вод­с­т­вен про­фил, ди­рек­тор, фир­ма „Ал­го­ри­та“ – Смо­лян.
108. ГАН­КА ЯНЕ­ВА КО­ЛЬОВ­С­КА, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ста­тис­ти­ка, н.с. I ст., ИПВП, сек­ция „Ин­фор­ма­ци­он­ни тех­но­ло­гии“ – Со­фия.
109. ДИ­МИ­ТЪР БО­РИ­СОВ ЕЗЕ­КИ­ЕВ, ПК „Еког­лас­ност“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, жур­на­лис­ти­ка, гл. ре­дак­тор, член на Пред­се­да­тел­с­т­во­то на Ко­ми­те­та за те­ле­ви­зия, БТ – Со­фия.
110. НИ­КО­ЛАЙ СТО­И­ЛОВ ВЪЛ­ЧЕВ, ПК „Еког­лас­ност“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ас­пи­рант, СУ „Кл. Ох­рид­с­ки“, ЮФ, ка­тед­ра ГПН – Пър­во­май.
111. ТО­ДОР МА­НО­ЛОВ ЦА­НЕВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ма­ши­нен ин­же­нер, про­е­к­тант, НИ­СИ – фи­ли­ал Ру­се.
112. ГЕ­О­Р­ГИ ПАВ­ЛОВ ДЖА­ДЖЕВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но спе­ци­а­л­но об­ра­зо­ва­ние, пен­си­о­нер.
113. ВА­ЛЕН­ТИН ИВА­НОВ ЦЕ­РОВ­С­КИ, „Под­к­ре­па“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ра­дио и елек­т­ро­ни­ка, кон­с­т­рук­тор, БРВ, з-д „Н. Ки­ров“ – Ру­се.
114. СТЕ­ФАН СТАН­ЧЕВ НЕ­ШЕВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ма­ши­нен ин­же­нер, н.с. – Ру­се.
115. ТРИ­ФОН МА­РИ­НОВ ГЕ­О­Р­ГИ­ЕВ, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, аг­ро­ном, пен­си­о­нер – Ру­се.
116. ЦВЕ­ТАН ДИ­МИТ­РОВ КАР­ДА­ШЕВ, ЗП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­зи­ка – про­изв. про­фил, фи­ло­со­фия, ст.н.с., БАН – Со­фия.
117. МАР­КО МАР­КОВ ТО­ДО­РОВ, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ко­ра­бос­т­ро­е­не, ръ­ко­во­ди­тел на ка­тед­ра, ВТУ „А. Кън­чев“ – Ру­се.
118. ПЕ­ЦИ ДЕ­ЧЕВ ПЕ­ЦЕВ, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ад­во­кат – Куб­рат.
119. ИВАН ПЕТ­КОВ АБА­ДЖИ­ЕВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние – Раз­г­рад.
120. ДИ­МИ­ТЪР ЯН­КОВ МО­ЧЕВ, РДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, мин­но ин­же­нер­с­т­во, ма­те­ма­ти­ка, ди­рек­тор на ИПМ, член на УС на ДФ „Ка­о­лин“, ИПМ при БАН – фи­ли­ал Раз­г­рад.
121. ВЕ­НЕ­ЛИН ХРИС­ТОВ НЕ­ШЕВ, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, оч­ни бо­лес­ти, зав. очен ка­би­нет, Об­щин­с­ка бол­ни­ца – По­по­во.
122. ДИ­МИ­ТЪР ТОН­ЧЕВ ПЕТ­РОВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, гл. съ­дия, Ок­ръ­жен съд – Тър­го­ви­ще.
123. МА­РИН НИ­КО­ЛОВ МА­РИ­НОВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, тех­но­ло­гия на ел.хи­мич­ни­те про­и­з­вод­с­т­ва, гл. ин­же­нер, Аку­му­ла­то­рен за­вод „Енер­гия“ – Тър­го­ви­ще.
124. ИБ­РА­ХИМ СА­ЛИ МУР­ТА­ЗОВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, аг­ро­ном, АПК – с. Плъс­ти­на.
125. ИВО НИ­КО­ЛОВ ВАП­ЦА­РОВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ра­йо­нен про­ку­рор – Ис­пе­рих.
126.  ГЕ­О­Р­ГИ ТО­ДО­РОВ СЯ­РОВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ад­во­кат – Тут­ра­кан.
127. ТО­ДОР ПЕТ­РОВ БРАТ­КОВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ад­во­кат – Си­лис­т­ра.
128. ИВАН МА­РИ­НОВ ИВА­НОВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше, пра­во, юрис­кон­султ, ДФ „Ка­мъ­шит“ – Си­лис­т­ра.
129. ЛЮ­БО­МИР КИ­РИ­ЛОВ СО­БА­ДЖИ­ЕВ, ДГИ, сред­но об­ра­зо­ва­ние, ка­пи­тан от „Реч­но пла­ва­не“ – Ру­се.
130. ПЕ­ТЪР ДИ­МИТ­РОВ МА­РИН­КОВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, жур­на­лис­ти­ка, дра­ма­тург, те­а­тър „Съл­за и смях“ – Сво­ге.
131. ГЕ­О­Р­ГИ ДЕЛ­ЧЕВ БА­КА­ЛОВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ле­тец-пи­лот, во­дещ кон­с­т­рук­тор, „Ко­о­пин­дус­т­рия“ – Со­фия.
132. НИ­КО­ЛАЙ ИВА­НОВ ВЕЛ­ЧЕВ, ПК „Еког­лас­ност“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, хи­рур­гия, зав. хи­рур­гич­но от­де­ле­ние – Сред­но­го­рие.
133. МИ­ЛАН ДРЕН­ЧЕВ ЛА­ЗА­РОВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, юри­ди­чес­ки фа­кул­тет – Со­фия.
134. НИ­КО­ЛАЙ ИВА­НОВ КУ­ЛИН­С­КИ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, нев­ро­ло­гия, со­ци­а­л­на ме­ди­ци­на, гл. ле­кар, Ра­йон­на бол­ни­ца – Их­ти­ман.
135. БОЙ­КО БО­РИ­СОВ ЧИ­ЛИН­ГИ­РОВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, фи­нан­си и кре­дит, стро­ит. орг., бо­я­джия – Са­мо­ков.
136. АЛЕК­САН­ДЪР МА­РИ­НОВ ВЕ­ЛИЧ­КОВ, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, жур­на­лис­ти­ка, на сво­бод­на практика – Слив­ни­ца.
137. ИВАН ПЪР­ВА­НОВ ПАВ­ЛОВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ад­во­кат – Пер­ник.
138. НИ­КО­ЛАЙ ДИ­МИТ­РОВ СЛА­ТИН­С­КИ, РДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ме­ха­ни­ка, прог­ра­мист, ЗТМ, Ра­до­мир – Пер­ник.
139. ДА­МЯН  АСЕ­НОВ ДА­МЯ­НОВ-БЕ­ГУ­НОВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, скул­п­ту­ра, жур­на­лист, в-к „Стър­шел“ – Со­фия.
140.  ЙОР­ДАН СА­ВОВ ДЖЕ­РЕ­КА­РОВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ад­во­кат, пче­лар, Об­щин­с­ки съ­вет по пче­лар­с­т­во – Ра­до­мир.
141. ГЕ­О­Р­ГИ ИВА­НОВ ПАС­КА­ЛЕВ, ЗП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, би­о­лог, учи­тел, ЕС­ПУ „Проф. М.Дри­нов“ – Кюс­тен­дил.
142. РУ­МЯ­НА ЦВЕ­ТА­НО­ВА КА­РА­НО­ВА-АР­СО­ВА, НСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия, пе­да­го­ги­ка, ди­рек­тор, Дет­с­ка гра­ди­на 158 – Со­фия.
143. НИ­КО­ЛА СИ­МЕ­О­НОВ ПА­ТЕВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ико­но­ми­ка, биб­ли­о­г­ра­фия и на­у­ч­на ин­фор­ма­ция, гл. ико­но­мист, бълг.-ав­стр. фир­ма – Со­фия.
144. СЛАВ­КА ИЛИ­Е­ВА ХРА­НО­ВА, без­пар­тий­на, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, гл. юрис­кон­султ, фир­ма „Фар­ма­ция“ – Стан­ке Ди­мит­ров.
145. СПАС СИ­МЕ­О­НОВ ДИ­МИТ­РОВ, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, юрист, ад­во­кат – Бла­го­е­в­г­рад.

От 145 до 152 ма­жо­ри­тар­ни ра­йо­ни пок­ри­ва­ха Бла­го­е­в­г­рад­с­ки мно­го­ман­да­тен ра­йон. Ма­ке­дон­ци­те, както и тракийците, дър­жа­ха са­ми да си оп­ре­де­лят кан­ди­да­ти­те и ус­пя­ха. По ед­но вре­ме бра­тя­та Нев­ро­коп­с­ки за­диг­на­ха ма­жо­ри­тар­на­та им лис­та и нап­ра­ви­ха опит пред Ра­йон­на­та из­би­ра­тел­на ко­ми­сия да вне­сат ко­рек­ции в нея – не­у­с­пеш­но.

146. ОГ­НЯН КОН­С­ТАН­ТИ­НОВ ГЕ­О­Р­ГИ­ЕВ, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, стро­и­тел­но ин­же­нер­с­т­во, ръ­ко­во­ди­тел на „Про­е­к­тан­т­с­ка фир­ма-55“ – Бла­го­е­в­г­рад.
147. ВЕН­ЦИС­ЛАВ ТО­ДО­РОВ МЕ­ДАР­С­КИ, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, стро­и­тел­с­т­во и ар­хи­тек­ту­ра, на­чал­ник-от­дел „КС“ – Бла­го­е­в­г­рад.
148. АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРАМАТАРСКИ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ад­во­кат – Го­це Дел­чев.
149. БО­РИС НИ­КО­ЛОВ ГО­ЛЕВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ме­ди­ци­на, зав. служ­ба по­лик­ли­ни­ка – Бан­с­ко.
150. ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДЖАФЕРОВ, ФКГД, висше образование, технология на дървесината и вътрешна архитектура, зам.-директор, фирма „Битисс“ – Сандански.
151. ВЛА­ДИ­МИР АТА­НА­СОВ МА­НО­ЛОВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, сла­вян­с­ка фи­ло­ло­гия, сво­бод­на прак­ти­ка – Пет­рич.
152. ДИ­МИ­ТЪР ГЕ­О­Р­ГИ­ЕВ ТОП­ЛИЙС­КИ, ПК „Еког­лас­ност“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, хид­рок­ли­ма­то­ло­гия, пре­по­да­ва­тел, ГГФ при СУ, кат. „Кли­ма­то­ло­гия и хид­ро­ло­гия“ – Со­фия.
153. ТЕ­О­ДО­СИЙ СЪ­БЕВ ТЕ­О­ДО­СИ­ЕВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­зи­ка, гл. учи­тел, Ма­те­ма­ти­чес­ка гим­на­зия „Н.Об­реш­ков“ – Ка­зън­лък.
154. ДОНЧО БОТЕВ ПАПАЗОВ, ДГИ, висше образование, икономика, редактор, Българска телевизия – София.
155. ГОС­ПО­ДИН ПЕТ­КОВ КО­ЛЕВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, ин­вес­ти­тор в РПК – Твър­ди­ца.
156. ВЪЛ­КА­НА ЯН­КО­ВА ТО­ДО­РО­ВА, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, мле­коп­ре­ра­бот­ва­ща про­миш­ле­ност, ст.н.с., Ин­с­ти­тут по пти­це­въд­с­т­во, Кос­тин­б­род..
157. ДИН­КО ДИ­МИТ­РОВ ДИ­НЕВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­ло­со­фия, ст. асис­тент, ИП­КУ – Ста­ра За­го­ра.
158. ЕЛ­КА ГЕ­О­Р­ГИ­Е­ВА КОН­С­ТАН­ТИ­НО­ВА, РДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия, Ин­с­ти­тут за ли­те­ра­ту­ра при БАН – Со­фия.
159. ХРИС­ТО КОС­ТОВ НЕН­ЧЕВ, БСДП, сред­но об­ра­зо­ва­ние, ме­ха­ник, Учеб­но опит­но сто­пан­с­т­во – Ста­ра За­го­ра.
160. МА­НОЛ НИ­КО­ЛОВ ЙОВ­ЧЕВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, сред­но об­ра­зо­ва­ние, стро­и­тел­на тех­ни­ка, пен­си­о­нер – Чир­пан.
161. ДЕЛ­ЧО ГЕ­О­Р­ГИ­ЕВ ВИ­ЧЕВ, ПК „Еког­лас­ност“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ав­то­ма­ти­за­ция, зам.-ди­рек­тор, ЦЕМ – Со­фия.
162. ХРИС­ТО ГЕ­О­Р­ГИ­ЕВ ТО­ДО­РОВ, РДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ин­же­нер – гор­с­ко сто­пан­с­т­во, ди­рек­тор, Об БКС „Г. Иг­на­тов“ – Ди­мит­ров­г­рад.
163. ЙОР­ДАН АСЕ­НОВ ЦВЕТ­КОВ, ЗП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ПТСМС – ма­шин­но ин­же­нер­с­т­во, на­чал­ник-от­дел, МЗ „Кло­кот­ни­ца“ – Ди­мит­ров­г­рад.
164. ДОБ­РИ КИР­КОВ КА­РА­КИР­КОВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, учи­тел, ЕС­ПУ „Ст. Ка­ра­джа“ – Хас­ко­во.
165. ХРИС­ТО ДА­МЯ­НОВ БИ­СЕ­РОВ, ЗП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ад­во­кат – Хас­ко­во.
166. ЗА­ХА­РИ НА­НЕВ ЖЕ­ЛЯЗ­КОВ, ОДЦ, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, съ­дия, Ра­йо­нен съд, Сви­лен­г­рад – Хас­ко­во.
167. БО­РИС КЛИ­МЕН­ТОВ КА­РА­ДИМ­ЧЕВ, РДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ор­кес­т­ро­во ди­ри­жи­ра­не и ком­по­зи­ция, пре­по­да­ва­тел по фил­мо­ва му­зи­ка, ВИ­ТИЗ – Со­фия.
168. ПЕ­ТЪР ПЕТ­РОВ СЛА­БА­КОВ, ПК „Еког­лас­ност“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ико­но­ми­ка на про­миш­ле­ност­та, Са­ти­ри­чен те­а­тър – Со­фия.
169. НИ­КО­ЛА ПЕТ­РОВ МИЛ­ЧЕВ, ДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, аку­шер­с­т­во и ги­не­ко­ло­гия, гл. асис­тент, ВМИ – Плов­див.
170. ВЛА­ДИ­МИР ЯСЕ­НОВ ЗИ­ДА­РОВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия, учи­тел, ЕС­ПУ „Н.Вап­ца­ров“ – Мом­чил­г­рад.
171. ЗДРАВ­КО ДИ­МИТ­РОВ АН­ДО­НОВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ма­те­ма­ти­ка, н.с. I ст., НИ­ПИ при Ко­ми­тет по ге­о­ло­гия – Со­фия.
172. РУ­СИ СТА­МОВ ДА­ФИ­НОВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, мин­на елек­т­ро­ме­ха­ни­ка, ав­то­мат. на про­изв., дъ­щер­на фир­ма на ОЦК – Кър­джа­ли.
173. ШУК­РИ БАЙ­РА­МОВ МЕХ­МЕ­ДЕ­ЛИ­ЕВ, НДЗПЧ, сред­но об­ра­зо­ва­ние, стро­и­тел­с­т­во, стро­и­тел – Ар­ди­но.
174. БОГ­ДАН РА­ДО­ЕВ ЧЕР­НЕВ, БСДП, сред­но об­ра­зо­ва­ние, ма­га­зи­нер, ПП „Мла­дост“ към Аг­ро­фир­ма – Мом­чил­г­рад.
175. СТЕ­ФАН ДИ­МИТ­РОВ СА­ВОВ, ДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, пен­си­о­нер, пре­во­дач – Со­фия.
176. ДИ­МИ­ТЪР АСЕ­НОВ КУ­МА­НОВ, БСДП, сред­но об­ра­зо­ва­ние, стру­гар-ин­с­т­ру­мен­тал­чик, пен­си­о­нер – Со­фия.
177. ЕД­ВИН СТЕ­ФА­НОВ СУ­ГА­РЕВ, ПК „Еког­лас­ност“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия, н.с. II ст., Ин­с­ти­тут за ли­те­ра­ту­ра – Со­фия.
178. КОН­С­ТАН­ТИН ГЕ­О­Р­ГИ­ЕВ ЦА­НЕВ, БЗНС „Н. Пет­ков“.
179. МЕ­ТО­ДИ ГРИ­ГО­РОВ НЕ­ДЯЛ­КОВ, НДЗПЧ, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ви­о­лон­че­лист – по­мощ­ник-кон­цер­т­майс­тор, Со­фийс­ка кон­сер­ва­то­рия – Со­фия.
180. АЛЕК­САН­ДЪР ПА­НА­ЙО­ТОВ КА­РА­КА­ЧА­НОВ, ЗП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­ло­со­фия, МА – прог­ра­ма за изу­ча­ва­не на чо­ве­ка – Со­фия.
181. СТЕ­ФАН ВА­СИ­ЛЕВ СТО­Я­НОВ, ДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ма­те­ма­ти­ка, ма­те­ма­тик, БАН – Ин­с­ти­тут по ма­те­ма­ти­ка – Со­фия.

НКС взе ре­ше­ние в 181 едномандатен район да бъ­де кан­ди­дат Емил Стум­бов. Мес­т­ни­ят ко­о­р­ди­на­ци­о­нен съ­вет с въз­ра­же­ние от 10 май, 12 ча­са (в 19 часа из­ти­чаше сро­кът на ре­гис­т­ра­ци­я­та) пред­ло­жи инж. Пла­мен Едел­вайс Пан­ков от БСДП. Емил Стум­бов се ядо­са и ка­за – „на­пус­кам СДС“. Бе­ше не­въз­мож­но да се сви­ка це­ли­ят със­тав на НКС. За­поч­нах­ме с по-го­ля­ма ско­рост да сно­вем по­меж­ду си, об­ра­зът с мра­ву­ня­ка е на­пъл­но под­хо­дящ, той е под­хо­дящ изоб­що за „Ра­ков­с­ки“ 134 в оне­зи ме­се­ци – все­ки ти­ча на­ня­къ­де. Кан­ди­дат ста­на Сте­фан.

182. БО­ЯН БРА­НИ­МИ­РОВ ПА­ПА­ЗОВ, ФКГД, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, дра­ма­тург, СИФ „Бо­я­на“ – Со­фия.
183. РУ­МЕ­Н ИЛИ­ЕВ ВО­ДЕ­НИ­ЧА­РОВ, НДЗПЧ, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, хи­мия, ръ­ко­во­ди­тел на сек­ция „Ана­ли­тич­на“, НИХ­ФИ – Со­фия.
184. ВЕН­ЦЕС­ЛАВ АСЕ­НОВ ДИ­МИТ­РОВ, ОДЦ.
185. КРА­СЕН СТЕ­ФА­НОВ СТАН­ЧЕВ, ПК „Еког­лас­ност“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, фи­ло­со­фия, н.с. I ст., ИФ при БАН – Со­фия.
186. МА­НУШ РО­МА­НОВ ДЕ­МИ­РЕВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ре­жи­су­ра, пен­си­о­нер – Со­фия.
187. ПИ­РИН ИЛИ­ЕВ ВО­ДЕ­НИ­ЧА­РОВ, ПК „Еког­лас­ност“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, тех­но­ло­гия на не­орг. в-ва, пре­по­да­ва­тел, ВХТИ – Со­фия.
188. СТЕ­ФАН ВЛА­ДИ­МИ­РОВ РА­ДОС­ЛА­ВОВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ръ­ко­во­ди­тел МТС, ДФ „Строй­маш“ – Со­фия.
189. ВИК­ТО­РИЯ АН­ТО­НО­ВА ДИ­МО­ВА, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ма­те­ма­ти­ка, пен­си­о­нер­ка – Со­фия.
190. ЗА­ХА­РИ ТО­ДО­РОВ КА­РАМ­ФИ­ЛОВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ико­но­мист, ръ­ко­во­ди­тел-ка­тед­ра, ПУЦ по ин­фор­ма­ти­ка – Со­фия.
191. ЛЮ­БО­МИР ИВА­НОВ ГО­ШЕВ.

Съз­да­де се нап­ре­же­ние при оп­ре­де­ля­не кан­ди­да­ти­те в 191-ви и 192-ри ма­жо­ри­тар­ни из­би­ра­тел­ни ра­йо­ни, ко­и­то пок­ри­ва­ха об­щи­на „Мла­дост“ в Со­фия. Ко­о­р­ди­на­ци­он­ни­ят съ­вет на об­щи­на­та по­соч­ва­ше ка­то кан­ди­дат за 191-ви То­тьо П. Пан­тев. Тях­но­то ре­ше­ние е би­ло пре­да­де­но, как­то то­ва бе­ше до­ка­за­но, от об­щин­с­кия ко­о­р­ди­на­тор  Юри Ата­на­сов на Ге­о­р­ги Ав­ра­мов. На НКС та­зи ин­фор­ма­ция не бе­ше из­вес­т­на. За 191-ви ра­йон БЗНС „Н. Пет­ков“ на­ло­жи Лю­бо­мир Ива­нов Го­шев. От ко­о­р­ди­на­ци­он­ния съ­вет в „Мла­дост“ про­тес­ти­ра­ха, но гос­по­дин Пан­тев се от­ка­за. Опи­тах­ме се с пис­мо от 17 май до Ко­ми­си­я­та да удов­лет­во­рим пред­ло­же­ни­е­то на хо­ра­та от „Мла­дост“ и за­е­д­но с то­ва ис­ка­ни­я­та на БЗНС „Н. Пет­ков“. То при­ли­ча­ше на шах­мат­на ком­би­на­ция: от­тег­лях­ме Ми­ха­ил Ми­хай­лов от 198–ми ма­жо­ри­та­рен ра­йон, на не­го­во мяс­то пред­ла­гах­ме Го­шев, а на мяс­то­то на Го­шев – Пет­ко Ва­си­лев. За­мя­на­та не ста­на. Го­шев за­гу­би бит­ка­та от Дра­го­мир Дра­га­нов.

192. ВЛАДИМИР ХРИСТОВ СОТИРОВ, ЗП, висше образование, математика, н.с. I ст., МИ при БАН – София.

Ко­о­р­ди­на­ци­он­ни­ят съ­вет в „Мла­дост“ на свое за­се­да­ние от 3 май бе­ше пред­ло­жил кан­ди­да­ту­ра­та на Пет­ко Ге­о­р­ги­ев Ва­си­лев, 48–го­ди­шен, фи­зик, кан­ди­дат на на­у­ки­те, стар­ши на­у­чен сът­руд­ник във Фи­зи­чес­кия фа­кул­тет на Со­фийс­кия уни­вер­си­тет. Пред­ло­же­ни­е­то им и за не­го е би­ло пре­да­де­но на Ге­о­р­ги Ав­ра­мов ка­то член на кад­ро­ва­та ко­ми­сия. Ге­о­р­ги Ав­ра­мов и за не­го не ин­фор­ми­ра НКС.

Спи­съ­кът тръг­ва­ше за ре­гис­т­ра­ция, а за 192-ри ра­йон ня­ма­ше по­со­че­но име. Съг­лас­но за­ко­на в след­ва­щи­те дни мо­же­ше да се сме­ни ед­но име с дру­го, но не и да се впи­ше нов кан­ди­дат на не­за­е­то мяс­то. Бях­ме длъж­ни да по­со­чим чо­век, кой­то да вле­зе в спи­съ­ка и пос­ле без­бо­лез­не­но и за се­бе си, и за окол­ни­те да бъде заменен. Бе­ше при­зо­ри след по­ред­на­та за­се­да­тел­на нощ. Не­дос­па­ли­те сен­ки на чле­но­ве­те на Ко­о­р­ди­на­ци­он­ния съ­вет се сто­пя­ва­ха в раз­лич­ни по­со­ки. На­о­ко­ло упо­ри­то ча­ка­ха не­ре­а­ли­зи­ра­ни кан­ди­да­ти за на­род­ни пред­с­та­ви­те­ли, ня­кои от ко­и­то бя­ха из­вет­ре­ли хо­ра, нес­вър­за­ни с ни­как­ва по­ли­ти­чес­ка ак­тив­ност. От тех­ни­те сре­ди сет­не из­ник­на­ха не­кол­ци­на от ге­ро­и­те на Гра­да на ис­ти­на­та и де­пу­та­ти в 36-то На­род­но съб­ра­ние. Бях пре­ми­нал през всич­ки ви­до­ве ата­ки от тях – от пред­ло­же­ние за под­куп, до зап­ла­ха, че ще ско­чи през про­зо­ре­ца, ако не по­пад­не в лис­та­та. В ут­рин­на­та ви­де­ли­на те ме гле­да­ха с очи на хищ­ни­ци. Из­вед­нъж зър­нах Ли­а­на Пан­де­ли­е­ва. Ра­но­буд­на­та Ли­а­н­ка бе­ше дош­ла да ви­ди как­во ста­ва у се­де­се­то.

Бу­ду­ва­ли­ят през нощ­та при из­г­рев е ка­то пи­ян. За­що да не пи­ша Ли­а­н­ка в спи­съ­ка ка­то кан­ди­дат за 192-ри ма­жо­ри­та­рен ра­йон? С Ли­а­н­ка ви­на­ги мо­га да се раз­бе­ра. Хем и май­тап ще си нап­ра­вя! Не са­мо є го ка­зах, но дос­та шум­но, та­ка че да ме чу­ят всич­ки не­ре­а­ли­зи­ра­ни кан­ди­да­ти за на­род­ни пред­с­та­ви­те­ли є на­ти­ках в ръ­це­те дек­ла­ра­ци­я­ за регистрация. О–о–о, как­ви ли­ца нап­ра­ви­ха кан­ди­да­ти­те за кан­ди­да­ти! Пос­ле се смях, но по-пос­ле си пла­тих. И се­га се пи­там – за­що ми тряб­ва­ше да се гав­ря с тях и да си съз­да­вам упо­ри­ти вра­го­ве?

Ли­а­на Пан­де­ли­е­ва изоб­що не бе пред­ло­же­на в Цен­т­рал­на­та из­би­ра­тел­на ко­ми­сия за ре­гис­т­ра­ция. В ЦИК (Централния избирателен клуб на СДС) се раз­б­ра, че за там кан­ди­да­тът не е оп­ре­де­лен и вед­на­га пред­ло­жи­ха Ирен За­фи­ро­ва. Тя бе­ше ак­ти­вис­т­ка на „Под­к­ре­па“ и за из­вес­т­но вре­ме ко­о­р­ди­на­тор за Се­ве­ро­за­пад­на Бъл­га­рия. След ед­на бур­на раз­п­ра­вия в Ми­хай­лов­г­рад я пре­на­со­чих­ме към дру­га ра­бо­та. Ко­га­то оба­че тряб­ва­ше да се за­щи­ти ней­на­та кан­ди­да­ту­ра пред НКС, то­зи слу­чай бе­ше ши­ро­ко и ак­тив­но ко­мен­ти­ран и тя не бе­ше одоб­ре­на.

Вла­ди­мир Со­ти­ров по пред­ло­же­ние на Зе­ле­на­та пар­тия съ­що кан­ди­дат­с­т­ва­ше. За Пет­ко Ге­о­р­ги­ев Ва­си­лев НКС все още не зна­е­ше. Со­ти­ров се­де­ше на за­се­да­ни­е­то на НКС. Оче­вид­но пре­жи­вя­ва­ше и мно­го му се ис­ка­ше да бъде включен. Ако не бе­ше тол­ко­ва раз­ли­чен от Ге­о­р­ги Пет­ров от БЗНС „Н. Пет­ков“, бих срав­нил нас­той­чи­вост­та на два­ма­та. С по-ус­пеш­на лич­на ам­би­ция не би мо­гъл да се пох­ва­ли ни­то един от сто­ти­ци­те кан­ди­да­ти. Вла­ди­мир Со­ти­ров бе­ше ут­вър­ден от НКС.

Вед­на­га дой­де ре­а­к­ци­я­та от ко­о­р­ди­на­ци­он­ния съ­вет в „Мла­дост“. Те про­тес­ти­ра­ха – Вла­ди­мир Со­ти­ров им е не­поз­нат и не е об­съж­дан. Пос­лед­ва раз­п­ра­вия, в ко­я­то се по­лу­чи оче­вид­но раз­де­ле­ние – в ЦИК бя­ха за Ирен За­фи­ро­ва, в кад­ро­ва­та ко­ми­сия – за Вла­ди­мир Со­ти­ров. Из­ле­зе на­я­ве, че Ге­о­р­ги Ав­ра­мов не е прид­ви­жил по­лу­че­но­то от Юрий Ата­на­сов (координатор за „Младост“) пред­ло­же­ние. Елен­ко Бож­ков на­пи­са пис­мо до Цен­т­рал­на­та из­би­ра­тел­на ко­ми­сия от 16 май, с ко­е­то пот­вър­ж­да­ва кан­ди­да­ту­ра­та на Ирен Ива­но­ва За­фи­ро­ва. А ре­ше­ни­я­та бя­ха две: на ко­о­р­ди­на­ци­он­ния съ­вет в „Мла­дост“ за Пет­ко Ге­о­р­ги­ев Ва­си­лев и на НКС за Вла­ди­мир Со­ти­ров. При та­зи си­ту­а­ция въз­мож­нос­ти за из­бор ня­ма­ше – тряб­ва­ше да се из­пъл­ни ре­ше­ни­е­то на НКС.

И до­ка­то под­пис­вах пос­лед­ни­те до­ку­мен­ти (не са­мо за 192 ра­йон), един ви­каше, друг пла­чеше, тре­ти гру­по­во се ка­раха, тръш­каха се вра­ти, хвър­чаха пок­рай уши­те ми стре­ли­те на псув­ни­те... Да, но СДС не мо­же да за­до­во­ли ам­би­ци­и­те на всич­ки, а е ху­ба­во, де­то има тол­ко­ва ам­би­ци­ра­ни. На­ли то­ва е цел­та – да е налице ан­ти­ко­му­нис­ти­чес­ка си­ла, в ко­я­то да има дос­та­тъч­но хо­ра с го­тов­ност да по­е­мат от­го­вор­ност­та на власт­та... То­ва бяха са­мо пър­ви­те из­бо­ри, а аз – първият наивник.

193. СТЕ­ЛИЯН ИЛИ­ЕВ СТОЙ­ЧЕВ, без­пар­ти­ен, сред­но об­ра­зо­ва­ние, сту­дент по пе­да­го­ги­ка, СУ „Кл. Ох­рид­с­ки“ – Со­фия.
194. ТО­ДОР ПЕТ­РОВ КО­ЛЕВ, без­пар­ти­ен, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ак­тьор­с­ко майс­тор­с­т­во, пре­по­да­ва­тел, ВИ­ТИЗ „Кр. Са­ра­фов“ – Со­фия.
195. АН­ГЕЛ ЛЮ­БЕ­НОВ АХ­РЯ­НОВ, БСДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ар­хи­тек­ту­ра, ху­дож­ник-пос­та­нов­чик, СИФ „Бо­я­на“ – Со­фия.
196. АЛЕК­САН­ДЪР АСЕ­НОВ ДЖЕ­РОВ, РДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ад­во­кат – Со­фия.
197. ГЕ­О­Р­ГИ ЕВ­ДО­КИ­ЕВ МАР­КОВ, ДП, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, пра­во, ад­во­кат, хо­но­ру­ван асис­тент по ад­ми­нистр. пра­во и про­цес, СУ „Кл. Ох­рид­с­ки“ – Со­фия.
198. МИ­ХА­ИЛ АСЕ­НОВ МИ­ХАЙ­ЛОВ, БЗНС „Н. Пет­ков“, вис­ше об­ра­зо­ва­ние, ис­то­рия, пен­си­о­нер.
199. РУ­МЕН ПЕТ­РОВ ДА­НОВ.
200. ПЕТ­КО ГЕ­О­Р­ГИ­ЕВ ОГОЙС­КИ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

* По ксерокопие на списъка им, изготвен през май 1990 - както за многомандатните, така и за едномандатните. Не са внасяни никакви корекции.

** Имената са подредени по номерата на едномандатните райони.