Законопроект от А. Каракачанов

З А К О Н

                   за отмяна на банковата тайна за лица с несъбираеми кредити

 


Чл.1. Не са банкова тайна сведения относно факти и обстоятелства, засягащи авоарите и операциите по сметките и влоговете на физически и юридически лица, получили левови и валутни кредити след 01.01.1987 г. от Търговски банки и Държавна спестовна каса, класифицирани като несъбираеми /безнадеждни/, като размерът на неиздължената главница е над един милион лева към момента на влизане на закона в сила.
Чл.2.(1) В срок от 30 дни след влизането на закона в сила ръководствата на Търговски банки, квесторите на Търговски банки, поставени под особен надзор, синдиците на Търговски банки, обявени в несъстоятелност и ръковоството на Държавна спестовна каса да представят в БНБ следната информация за кредитите на лицата по чл.1 от настоящия закон:
1. Сумата на неиздължения кредит или неиздължания остатък от кредита, както и сумата на начислените  лихви.
2. Обезпеченията и гаранциите, срещу които по договора за заем е отпуснат кредита или събраните данни за платежоспособността на длъжника.
3. Предприетите действия за събиране на вземанията по кредита, каква част от кредита е била възстановена, доколоко обезпеченията са се оказали реално съществуващи или данните за платежеспособността на длъжника са били верни.
4. Причините поради които заемът или част от него са останали невъзстановени.
5. Каква отговорност е потърсена от неизправния длъжник и от  лицата виновни за невъзстановяване на кредита.
   (2) Към сведенията се прилагат копия от договорите за банков кредит, респективно от договорите или документите, с които е гарантиран заема.
Чл.3.(1) Управление "Банков надзор" към БНБ въз основа на сведенията по чл.2 и данни от собствени проверки в срок 40 дни от получаване на сведенията изготвя списък на лицата по чл.1
   (2) В срок от 50 дни от влизане на закона БНБ публикува в  "Държавен вестник" специален бюлетин, в който се посочват:
- длъжниците по смисъла на този закон;
- банките или ДСК отпуснали кредитите;
- сумата на несъбираемия кредит и начислените лихви;
- датата на получаване на кредита.
Чл.4. В шестмесечен срок от публикацията в ДВ Главният прокурор представя пред Висшия съдебен съвет информация, в която съобщава за резултатите от проверките направени за всеки от публикуваните случаи като посочва::
1. Образуваните предварителни производства,
2. прекратените преписки и основанията за това.
Чл.5.(1) Висшият съдебен съвет разглежда информацията на Главния прокурор на отделно заседание, в което са поканени да вземат участие Управителят на БНБ и Началникът на управление "Банков надзор".
     (2)Резултатите от проверката и от решението на ВСС се публикуват.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.6 Длъжностно лице в Търговска банка или ДСК, което не изпълни задълженията си по този закон, или ги изпълни не в установения срок,-/*- се наказва с глоба до един милион лева, ако деянието не съставлява престъпление.
Чл.7. Актовете за констатираните нарушения по чл.6 се съставят от управомощените от подуправителя ръководещ управление "Банков надзор" лица, а наказателните постановления се издават от него.

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
& Несъбираеми /безнадеждни/ кредити по смисъла на този закон са кредитите, когато е налице едно от следните условия:
1. длъжникът е обявен в несъстоятелност;
2. длъжникът е в процес на ликвидация и съществува риск да останат неудовлетворени кредитори
3. по кредита, влючително по други вземания на банката от този длъжник,  са натрупани просрочени суми със забава повече от 90 дни.
 
                             ВНОСИТЕЛ:

                                 АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ