Националният съвет на ОФ по въпроса за работата на църквата на 8.06.1949 г.

Националният съвет на Отечествения фронт по въпроса за работата на църквата - 8 юни 1948 г.

Излизайки от конституционните положения за отделянето на църквата от дьржавата и наличието на пълна свобода на съвестта и религиозния култ в Народна република България, вземайки предвид зачестилите напоследък противоотечественофронтовски прояви на отделни църковни служители, които използват църковния амвон, името и средствата на църквата, за да водят агитация и пропаганда против народната власт, Националният съвет на Отечествения фронт счита, че:

1. Църквата има за своя задача да се грижи да удовлетвори религиозните потребности па верующите; църковният амвон се използува само за религиозна служба, но в никой случай не може да бъде политическа трибуна за противоотечественофронтовска агитация и пропаганда; тя не може да тьрпи такива служители, които поощряват враждебни настроения и действия против народната власт или антисъветски настроения и действия.

2. Църквата се грижи нейните служители да бьдат примерни граждани на Републиката, тя следи за доброто тяхно поведение и взема мерки срещу проявите на разложение. Тя се грижи за доброто състояние на своите имоти, за тяхното благоустройство.

3.Църквата не води специална религиозна пропаганда сред децата. Възпитанието на децата е светско и се намира изключително в ръцете на държавата и демократическите обществени организации. Не са допустими никакви религиозни организации на децата.

4. В изданията на Св. синод и на Свещеническия съюз трябва да се провежда последователно линията на пълно сътрудничество на църквата с народната власт, да не се допускат явни измислици и фалшификации, каквито случаи са отбелязани доста.

5. Св. синод да отмени забраната си за участие на свещеници и други служители на църквата в Отечествения фронт и ь органите на народната власт като забрана, която противоречи на Конституцията на Народна република България, която гарантира за свещенослужещите равни граждански и политически права.

6. Масовите поклонения в Рилския манастир придобиват характер на известна демонстрация против народната власт и следва да бъдат прекратени.

Това решение е взето от Изпълнителния комитет на Отечествения фронт на 8 юни т.г. с участие на двама представители на Св. синод, които са останали на особено мнение по пункт 3-ти."/1/

 

-------------------------------------------------

*1./ в. "Изгрев", "Националният съвет на Отечествения фронт по въпроса за работата на църквата - 8 юни 1948 г.", 4 юли 1948 г.