Постановление № 8 от 29.01.1991 и Постановление №17 от 11.02.1991 за либерализиране на цените

 

* Правителство на Димитър Попов:  20 декември 1990 - 7 ноември 1991 г.
-----------------------------------------------------------------------------------------

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  8 ОТ 29 ЯНУАРИ 1991 г. ЗА ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:


Чл. 1.  /1/ Утвърждава фиксирани цени на стоки, които влизат в сила от 1 февруари 1991 г. съгласно приложение № 1.

 /2/ От 1 февруари 1991 г. цените на всички стоки и услуги, невключени в приложението по предходната алинея, се образуван и договарят свободно.

 /3/ Утвърждава Списък на стоки и услуги от първа необходимост, чиито цени са обект на специално налюдение и контрол от страна на Министерския съвет съгласно приложение № 2.

Чл. 2.  /1/  Министерството на индустрията, търговията и услугите, Министерството на финансите и Комитетът по цените до 10 февруари 1991 г. да внесат за утвърждаване от Министерския съвет:
1.    система за контрол върху цените на стоките у услугите по приложение № 2;
2.    принципи, правила и критерии за установяване неправомерно нарастване на цените поради злоупотреба с монополно положение, ограничаване на конкуренцията, нелоялна конкуренция или поради други незаконни действия.

/2/ Системата за контрол, принципите, правилата и критериите по предходната алинея се обсъждат предварително в Вационалната комисия за съгласуване на интересите.

Чл. 3. /1/ Утвърждава от 1 февруари 1991 г. нов размер на минималната месечна работна заплата 435 лв, която се състои от досегашния й размер 165 лв. И компенсация от 270 лв.

/2/ До преминаване към договаряне на работната заплата по нови колективни трудови договори се запазват действуващите документи за определяне на основната месечна заплата и на доплащанията по Кодекса на труда и по други нормативни актове, правилата за работна заплата, редът и условията за определяне на трудовите норми, разценки и др.

/3/ При определяне размера на паричните обезщетения, помощите, стипендиите, пенсиите и добавките към тях се прилага установената до влизане в сила на това постановление минимална месечна работна заплата.

Чл. 4. Утвърждават се компенсации към следните видове плащания, които се прилагат от 1 февруари 1991 г.:
1.    към брутната работна заплата за работа на основен трудов договор – 270 лв.;
2.     към паричните обезщетения поради болест или трудова злополука /професионално заболяване/ и към паричните обезщетения при бременност, раждане и отглеждане на дете – 242 лв.;
3.    към паричните помощи в размер на минималната работна заплата за бременност, раждане и отглеждане на дете, изплащани по Указа за насърчаване на раждаемостта – 242 лв.;
4.    към паричните обезщетения и помощи за отлеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст – 90 лв.;
5.     към месечните добавки и помощи за деца – по 100 лв. За всяко дете;
6.     към обезщетенията и помощите, изплащани при безработица – 270 лв.;
7.    към получаваната пенсия или към сбора на получаваните повече от една пенсии – 182 лв.;
8.    към добавката за чужда помощ, изпла
9.    ана към пенсиите – 91 лв.;
10.    към всички стипендии на учащите се над 18-годишна възраст – 130 лв., а за аспирантите – 230 лв.

Чл. 5. /1/ Определената с това постановление компенсация за всяко отделно плащане се отнася за пълен работен  /календарен/ месец.

/2/ При непълен работен /календарен/ месец компенсацията за всяко отделно плащане се определя пропорционално на отработените /календарни/ дни и на дните на отпуск поради временна нетрудоспособност.

Чл. 6. /1/ На пенсионерите, които работят по трудово правоотношение, компенсацията се изплаща само към пенсията, а на получаващите пенсия за инвалидност – и към работната заплата.

/2/ Компенсацията ъкъм пенсиите се изпалща и над ограниченията, предвидени в Закона за пенсиите.

Чл. 7. /1/ Компенсациите по това постановление имат временен характер и представляват добавки към получаваните заплати, пенсии, помощи, обезщетения, стипендии и др.

/2/ Добавката към работната заплата се включва към облагаемата с данък върху общия доход сума и върху нея се правят начисления за Държавно обществено осигуряване.

Чл. 8. Фирмите и другите стопански организации след преговори със синдикатите могат да определят и по-нисък размер на компенсация, но не по-малко от 235 лв.

Чл. 9. Средствата за компенсациите се осигуряват от:
1.    държавния бюджет – за компенсациите към работната заплата в организациите на бюджетна издръжка и за стипендиите на учащите се в страната, както и за компенсациите към пенсиите, месечните добавки за деца, помощите за раждане и отглеждане на деца, обезщетенията, помощите при временна нетрудоспособност, бременност, безработица и др.;
2.     средствата за работна заплата на фирмите и другите стопански организации – за компенсациите към работната заплата на работещите в тях, които се заработват, и към стипендиите по договор с учащите се.

Чл. 10. Управителните съвети на фирмите и ръководствата на другите стопански организации при недостиг на средства за изплащане на компенсациите могат да ползуват и други собствени фондове. За тази цел не могат да се ползват средствата, предвидени за жилищно строителство или получени от продажбата на основни фондове, суровини и материали, както и от амортизационни отчисления за възстановяване на основни средства.

Чл. 11. Сумите, изплатени за компенсация по реда на това постановление, не се вземат предвид при прилагането на чл. 94 от Правилника за прилагане на Указ № 56 за стопанската дейност.

Чл. 12. /1/ Централното статистическо управление ежемесечно да начислява индекса на изменение на потребителските цени и да внася в Националната комисия за съгласуване на интересите информация за тяхното равнище и динамика.

/2/ На основата на данните за първото тримесечие на 1991 г. за нарастване индекса на потребителските цени и на социалния минимум правителството по предложение на Националната комисия за съгласуване на интересите при необходимост определя допълнителна компенсация към всички плащания.

Чл. 13 /1/ Министерството на труда и социалните грижи и Министерството на финансите до 25 февруари 1991 г. след обсъждане в Националната комисия за съгласуване на интересите да внесат в Министерския съвет предложение за реда и условията за социално подпомагане на крайно нуждаещите се лица с ниски доходи.

/2/ Лицата и семействата със среден общ доход на член от семейството под 65 на сто от минималната работна заплата, вкюличетлно компенсацията, установена в чл. 3, ал. 1, могат да получат месечна помощ до този размер от съответните органи за социално подпомагане.

/3/ Социална помощ по предходната алинея не се отпуска на лица и семейства, санкционирани по установения ред за спекулативна дейност и укрити доходи.

Чл. 14. При утвърждаване бюджета на здравните, социалните и другите заведения и организации към министерствата и другите ведомства на бюджетна издръжка да се осигурят необходимите средства за компенсиране нарастването на издръжката въз основа на повишените цени на стоките и услугите.

Председател на Министерския съвет:
Димитър Попов
Главен секретар на Министерския съвет:
Панчо Бъркалов

 

Приложение № 1

Фиксирани цени

 

Наименование на стоката

 

Марка

За стопански нужди

Зя населението

Цена

индекс

цена

индекс

Електроенергия

хил. квтч

271

521

167

439

Топлоенергия

Гкал

165

917

50

500

Газ пропан-бутан

т

2650

408

-

-

 

л

-

-

1,50

300

Въглища /условен тон/

т

285

1425

210

750

 

Забележка.  Диференцираните цени по периоди, видове и асортименти се образуват от производителите и се съгласуват с Комитета по цените.

 Приложение № 2

                                        Списък на стоки и услуги от първа необходимост, чиито цени са обект на специално наблюдение и контрол от страна на Министерския съвет

1.      Брашно пакетирано тип “500” бяло

2.      Хляб Добруджа

3.      Хляб “Стара Загора”

4.      Месо с кости;

свинско белено;

телешко;

шилешко;

пиле грил  – първо качество

5.      Месни произведения;

колбас телешки;

колбас хамбургски;

 

Кренвирши “Странджа”;

Наденица варена.

6.      Мляко  краве пастьоризирано с 2 и 3 на сто масленост.

7.      Мляко кисело краве.

8.      Краве масло  - 16 на сто водно съдържание.

9.      Сирене бяло саламурено краве.

10.  Кашкавал “Витоша”

11.  Масло слънчогледово рафинирано.

12.  Захар кристална пакетирана

13.  Макарони и фиде с яйца.

14.   Тарифна ставка за пътник/км по жп транспорта и автомобилния транспорт, цена за пътувания по вътрешноградския транспорт.

/ДВ, бр.9, 1.02.1991 г./

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 1991 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1991 Г. ЗА ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ И СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО / ДВ, БР. 9 ОТ 1991 Г./

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:& 1. Допълва се приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 8 на Министерския съвет от 1991 г., както следва:

 

Наименование на стоката

Марка

За стопански нужди

Зя населението

цена /лв./

индекс

цена /лв./

индекс

5. Суров нефт

т

1450

-

-

-

6. Автомобилен бензин

 

 

 

 

 

    А- 96

т

5440

-

-

-

 

л

       4,00

-

4,00

-

    А- 93

т

5150

-

-

-

 

л

       3,80

-

3,80

-

    А- 86

т

4950

-

-

-

 

л

       3,60

-

3,60

-

   безоловен А-93

т

5150

-

-

-

 

л

       3,80

-

3,80

-

7. Дизелово гориво

т

3630

-

-

-

 

л

       3,00

-

3,00

-

8. Газьол за промишлени цели

т

1870

-

-

-

 

л

        1,60

-

-

-

9. Мазут

 

 

 

 

 

   1 на сто сяра

т

1250

-

-

-

   3,5 на сто сяра

т

1130

-

-

-

 

 

&  2. Допълва се забележката кам приложение № 1 на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 8 на МС от 1991 г., като след думите “се образуват от производителите” се добавя “и вносителите” и се създават следните нови изречения: “Комитетът по цените да определи търговските отстъпки за реализация на течните горива от държавни фирми, ……

Платеният акциз за горива, използвани за стопански нужди, се възстановява на потребителите от държавния бюджет.”


&  3. Това постановление влиза в сила от 13 февруари 1991 г.

Председател на Министерския съвет:
Димитър Попов
Главен секретар на Министерския съвет:
Панчо Бъркалов


/ДВ, бр. 13, стр. 9, 15.02.1991 г./

..........................................


Либерализиране на цените на стоките


От 1 февуари 1991 г. се либерализират цените на всички стоки и услуги с изключение на електроенергията, топлоенергията, газ “Пропан-бутан” и въглищата.  В приетото на 28 02.1991 г. ПМС се утвърждават нови размери на работните заплати, пенсиите, стипендиите и другите парични обезщетения и помощи.

Правителството е фиксирало следните цени за населението:

електроенергия – 107,00 лева за гигакалория
газ “пропан-бутан” – 1,50 лева за литър
въглища -   210.00 лева за

Утвърден е списък на стоки и услуги от първа необходимост. Тези цени са обект на специално налбюдение и контрол от страна на МС.

Според прогнозите на експерти от националната комисия за съгласуване на интересите до края на февруари се очаква либерализираните цени да достигнат следните стойности:

Брашно – 1,50 лева
Хляб “Добруджа” – 1,60 лева
Хляб “Стара Загора” – 1,80 лева
Свинско месо – 22,40 лева
Телешко месо – 23,60 лева
Шилешко месо – 22,80 лева
Пиле – 18,00 лева
Прясно мляко – 1,80 лева
Кисело мляко  /500 гр/ - 1,30 лева
Краве масло /125 гр/ - 5, 00 лева
Краве сирене – 12,40 лева
Кашкавал “Витоша” – 17,00 лева
Захар кристал – 4,50 лева
Олио – 4,70 лева
Макарони и фиде /500 гр/ - 1,05 лева

Тарифата за пътуване с железопътен транспорт се очаква да достигне цена 11,80 лева за 100 км. 15,40 лева за 100 км е цената на автобусните превози. Един билет за градски транспорт вероятно ще струва 70 ст./ Прогноза на Дончо Иванов от КТ “Подкрепа”/

Потребителската кошница с 600 основни стоки и услуги поскъпва 2,22 пъти в сравнение с декември миналата година.

Новият социален минимум на човек става 621,40 лева. При това положение компенсацията върху всички работни заплати ще бъде 270 лева. Минималната работна заплата става 435 лева, което е 70 на сто от новия социален минимум.

Добавките за пенсиите ще бъдат 182 лева. Компенсациите кам паричните обезщетения за временна нетрудоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете ще са 242 лева.

Към месечните добавки и помощи за деца ще се дават 100 лева допълнително.

Обезщетенията и помощите за безработните ще се увеличат с 270 лв.

Стипендиите ще нараснат със 130 лв.

Компенсациите, предвидени в постановлението, имат временен характер. Наблюденията върху равнището на либерализираните цени ще продължат и при рязко  поскъпване. Комисията по съгласуване на интересите ще определи нови размери на компенсации.

/в. “Дума”, 29 януари 1991 г./