Прокуратурата за КТБ - 17-07-2014

Три са основните направления за Прокуратурата по разследването на Управление „Банков надзор” на БНБ по отношение на КТБ АД

17.07.2014

Поради високия обществен интерес по досъдебното производство, касаещо дейността на банковия надзор на БНБ по отношение на КТБ АД, към което са приобщени сигналът на Управителя на БНБ за неправомерно теглене от трезора на банката на необичайно големи суми /от 09.07.2014 г./ и докладите на одиторите за преглед на активите и пасивите на КТБ АД /от 11.07.2014 г./, прокуратурата ще представя периодично информация на своя интернет сайт. Данните за хода на делото ще се оповестяват при стриктно съобразяване с банковата и следствената тайна.

Предмет на разследване по делото са три основни направления:

І. Длъжностни престъпления на служители от БНБ – Управление „Банков надзор“.

Досъдебното производство е образувано  на 27.03.2014 г. за работа именно по това направление. На 16.06.2014 г. като обвиняем за престъпление по служба /чл. 282 НК/ е привлечен Цветан Гунев - подуправител на БНБ и ръководител на Управление „Банков надзор“, като му е взета мярка за неотклонение „Подписка“. Същият е обвинен в бездействие по служба - за това, че не е приложил надзорни мерки спрямо КТБ АД за нарушения и нередности в дейността й.

В тази връзка са разпитани множество свидетели; приобщени са два инспекторски доклада за надзорни инспекции (от 29.11.2010 г. и от 25.07.2013 г.) от БНБ на дейността на КТБ АД; извършени са претърсвания в офисите на множество търговски дружества – кредитополучатели и са иззети относими към случая документи.  

ІІ. Длъжностни присвоявания от служители на КТБ АД по повод подадения на 09.07.2014 г. сигнал за липса на около 206 милиона лева.

По този сигнал е работено по две основни версии:

Изнасяне на парите /93 139 500 евро, 23 657 575 лева и 45 000 щатски долара/ директно от трезора на банката.

На 08.07.2014г. квесторите на КТБ АД са сигнализирали за това БНБ. Към сигнала е бил приложен протокол-разписка с писмена резолюция „Да“ на председателя на УС и изпълнителен директор на КТБ АД Орлин Русев, за предоставянето на тези суми на „Бромак“ ЕООД /мажоритарен акционер/. Приложена е и декларация от главния касиер Маргарита Петрова, че управителят на „Бромак“ ЕООД Иван Стойков й е представил въпросния протокол, след което на същия са били предадени пакетирани в чували посочените по-горе суми. При първоначалните разпити като свидетел, както и при проведената очна ставка със Стойков, Маргарита Петрова поддържа изцяло тази версия.

Присвояване на въпросната сума през периода от края на 2011 г. до 20.06.2014 г.

Това се подкрепя от множество свидетелски показания,  заключения на графологични експертизи и данни от информационната система на банката.   Съобразно тежестта на наличните доказателства, прокуратурата възприе именно тази версия – за извършено длъжностно присвояване през продължителен период от време и привлече като обвиняеми за това престъпление лицата Орлин Русев, Маргарита Петрова, Мария Димова – главен счетоводител и Борислава Тренева – зам.-главен счетоводител. Установено е, че на 19.07.2014г. теглене на пари в брой не е извършено, съставяни са документи с невярно съдържание и неистински документи, и са извършвани счетоводни операции с цел прикриване пред квесторите на липса в главната каса /трезора/ нa КТБ АД на суми в посочения по-горе размер /левова равностойност на 205 887 223 лева/. Доказателствата сочат, че са налице множество случаи на изпълняване от страна на обвиняемите на нареждания за осигуряване на пари в брой от главна каса. Това е извършвано без разходно-оправдателни документи и без надлежно осчетоводяване. Резултатът от тези действия е натрупването на липсата, а протоколът-разписка от 19.06.2014г. е бил съставен, за да прикрие пред квесторите липсата на парите в трезора на банката.

Тази теза е възприета и от Софийски градски съд в производство по чл. 64 НПК, чието определение прокуратурата не протестира.

ІІІ. Престъпления по Глава шеста от НК – „Престъпления против стопанството“, извършени от служители на КТБ АД във връзка с констатациите на постъпилия на 11.07.2014 г. одит на тази банка.

Докладите на трите оторизирани от БНБ одиторски компании са приобщени към материалите по делото и незабавно е започнал техният анализ, паралелно с планиране и провеждане на съответни действия по разследването. Разпитани са длъжностни лица от БНБ, КТБ и кредитополучатели.

До настоящия момент, за да не се възпрепятства одита, по делото не са били изискани оригиналните кредитни досиета, находящи се в КТБ, а са приобщавани само копия.

По всички направления продължават да се извършат активни следствени действия, като при стриктно спазване на принципа на случайно разпределение на делата е сформиран екип от общо 10 прокурори и следователи.

На 14.07.2014 г. е създаден съвместен екип с Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ в състав: петима инспектори на КОНПИ, трима прокурори и трима следователи. Предмет на проверка ще бъде имуществото на обвиняемите лица за период от 10 години назад.

На всички обвиняеми, съобразно чл. 68 НПК е наложено ограничение да напускат пределите на страната без разрешение на прокурор. На свидетели и защитници е отправено предупреждение по чл. 198 НПК за неразгласяване на материалите по разследването без разрешение на прокурор.