Предизвикателствата пред методиката

 

Автор

Гл. ас. д-р Камелия Петкова, Институт за изследване на обществата и знанието

Заглавие Предизивикателствата пред методиката „Възвръщаемост на направените инвестиции“ и изборът на конкретни методи за оценка на обученията в държавната администрация
Издател Omda
Дата 30-05-2013
Език български
Раздел наука, социология
Формат електронно издание - EPUB, FB2

 

Свалете във формат fb2.zip

 Свалете във формат epub

 Прочетете онлайн

 

Анотация

Предложената брошура се отнася до някои въпроси, касаещи практическата приложимост на една конкретна специализирана методика при оценката на обучения в държавната администрация. Въз основа на опита от конкретен проект и от апознаването с редица ръководства и разработки в тази област се представя също така и наборът от най-често използваните методи, гарантиращи постигането на достоверност и представителност на получената информация. Специално се дискутират предимствата на тази методика от редица други при оценката на обучения в държавната администрация.

Ключови думи: Възвръщаемост на направените инвестиции, обучителни програми, обучения в семинарна форма, социологически методи за оценка на обучения.

Key words: Return on investment, training programs, training in seminar form, sociological methods of training evaluation.

 

Издание

Гл.ас.д-р.Камелия Петкова,
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Българска, първо издание
Редактор: доц. д-р. Б. Ивков
Издателство ОМДА, 2013 г.
Формат: epub, fb2
ISBN: 8-954-9719-24-6 (EPUB)
ISBN: 78-954-9719-25-3  (FB2)