Път: : Реалии

Член Първи

В действащата по времето на тоталитарния комунизъм Конституция (приета с референдум през 1971), беше определена “ръководната роля на комунистическата партия”:

“Член 1"
Народна република България е социалистическа държава на трудещите се от града и селото начело с работническата класа.

Ръководна сила в обществото и държавата е Българската комунистическа пратия.

Българската комунистическа партия ръководи изграждането на развито социалистическо общество в Народна република Бълагрия в тясно братско сътрудничество с Българския земеделски народен съюз.”

В Конституцията, с която ни завари Голямата промяна, има множество изрази, които утвърждават тоталитарния характер на държавата и нейната обвързаност със Съветския съюз. Така че под лозунга “долу член първи” се разбираше – премахването на всички текстове, от които следваше, че България е тоталитарна комунистическа република. От политическа гледна точка това означаваше – искане за отмяна на конституцията.