Учредителна декларация на клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България

ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛУБА ЗАПОДКРEПA НА ГЛACHОCTTA И ПРЕУСТРОЙСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

Процесите на демократизация и преустройство, които са обхванали почти цялата система на социализма, навлизат в решителната си фаза, когато усилията на интелигенцията за раширяването на гласността и изграждането на неформални групи, организации и движения придобиват все по-голямо значенае.

Новият етап на преустройството предлага не само по-големи възможности, но заедно с това изисква по-висока степен на гражданска и политическа активност, която вече може да бъде постигната само чрез обединяване на силите.

Вземайки предвид това обстоятелство, група интелектуалци от София реши да основе клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България. Клубът си поставя за цел да обсъжда публично, в условията на пълна откритост най-актуалните и наболели политически проблеми на нашето общество, които директно засягат съдбата на нашия народ - неговото близко минало, непосредствено настояще и обозримо бъдеще. Клубът по-специално, ще разисква въпросите на икономическото състояние на Стpaнaтa и жизненото равнище на населението, сложните и все по-утежняващи се демографски проблеми, въпросите около човешките права у нас, екологическата обстановка в България и изгледите за нейното подобряване, темповете на преобразованията, действителното равнище на гласността и пр.

Клубът ще осъществява дейността си чрез провеждане на събрания,организкране на дискусии и срещи с изтъкнати специалисти, които са в състояние компетентно да разясняват проблемите, с видни наши интелектуаци, общественици, отговорни политически лица от държавния и партиен апарат, ангажирани с решаването на интересуващите ни проблеми.

С оглед подготовката на компетентни, добре промислени и плодо­творни разисквания по обсъжданита проблеми, в клуба ще се изградят шест различни групи или комисии:

1. По икономическото състояние на страната и жизненото равнище на населението.

2. За човешките права и гражданските свободи.

3. По актуалните демографски проблеми.

4. По екологията на страната.

5. По специфичните проблеми на българската култура.

6. За разглеждане на нерешени въпроси от българската история.

Тъй като принадлежността към тези групи ще бъде по интереси и незадължителна, отделният член на клуба ще може - без да участвува в някоя от тях - да взме най-активно участие във всички разисквания.
В своята работа клубът ще търси сътрудничество със средствата за масова информация, подкрепа на обществените организации и официални държавни институции, особено - що се отнася до осигуряването на зали, печатна база, материали за разгласяване и пр. Учредителите на клуба считат за необходимо изрично да подчертаят, че той ще работи изцяло на основата на Конституцията на НРБ и в нейните рамки, на основата на съществуващото в страната законодателство и при пълна подкрепа на решенията на Юлския пленум на ЦК на БКП от 1987 г., като се бори решително за тяхното практическо осъществяване.

Всякакви опити да бъдат включени елементи на секретност, подмолност, нелегалност или подривност в дейността на клуба или пък да му бъдат инкриминирани подобни неща отвън, клубът ще разглежда като политическа провокация, инспирирана от враговете на гласността и преустройството у нас.
Благородните стремежи и задачи, от които се вдъхновяват членовете на клуба - да работят всеотдайно за разширяването на гласността и цялостния демократичен процес в страната - по дефиниция изключват подобни елементи, тъй като са органически несъвместими с тях.

Същевременно - като неформално образувание - клубът за подкрепа на гласността и преустройството в България не ще търси юридическо признание от съда. Целите и задачите, които той си поставя, средствата, с които възнамерява да ги осъществява, не изискват той да притежава статута на юридическо лице. Това го прави самостоятелен и независим от каквото и да било външно опекунство или манипулиране. Поради същата причина, той не може да бъде забраняван или разпускан от никаква официална институция.

Той може да бъде разпуснат само от онези, които са го създали, и неговото създаване става факт от момента на учредяването му. Особеният характер на задачите, които клубът си поставя, не изискват твърда организационна структура и строга регламентация на дейността, в която да са точно указани правата и задълженията на отделните членове. За член на клуба може да се запише всеки, който желае да участвува в дейността му и да го подпомага според възможностите си, когато това се наложи - без да се чувства обвързан с каквито и да било други ангажименти, както и да го напусне, когато неговата дейност му стане безинтересна.

Всички въпроси на клуба ще се решават от общото събрание чрез обикновено мнозинство, като между две събрания той ще се ръководи от избрано по демократичен начин ръководство.

Крайно демократичният характер и опростената структура на клуба налага да се избере съответен тип ротационно ръководство. Начело на клуба ще стоят: един почетен председател, който се избира за две години измежду най-уважаваните и авторитетни членове на клуба, и шест председатели - избирани също за две години - всеки от които в продължение на четири месеца от годината е действуващ.

Действуващият председател по време на четиримесечния си мандат непосредствено ръководи и представлява клуба, като през цялото време има на разположение трима секретари, също избрани, които вършат цялата техническа работа по разгласяването, организирането на срещи, осигуряването на зали и пр. Действуващият председател взема решения със съгласието на почетния председател и останалите пет председатели, като на заседанията присъствуват и тримата секретари.

Учредителите на клуба се надяват, че неговата дейност ще направи процесите на гласност, преустройство и демократизация в нашето общество по-интензивни и ще обедини усилията на широки слоеве от интелигенцията /и на обществото като цяло/ за довеждането на тези процеси до успешен край. Защото разширяването на гласността, преустройството и демократизацията днес би трябвало да вълнува не само всеки честен интелектуалец, но и всеки човек, разтревожен за съдбата на страната, в която живее.
 
3 ноември 1988

 

Линкове