Учредителен протокол на Демократичен фронт (1990)

 

ПРОТОКОЛ

на УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ
на Независимата Организация на гражданите
ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ


Днес, 27 януари 1990 г., в Еврейския културен дом от 13 часа се проведе Учредителното събрание на ДЕМОКРАТИЧНИЯ ФРОНТ.
Събранието бе открито от Председателя на Временното Оперативно бюро Светозар Иванов. По негово предложение Събранието избра за председател на събранието Павел Мазълов и за Протоколчик – Лиляна Овчарова.
Председателят на събранието Павел Мазълов прочете дневния ред и съгласно т.1 от него даде думата на Светозар Иванов – Председател на Временното Оперативо бюро да произнесе поздравително слово към учредителите. То бе съпроводено с одобрение и ръкопляскания.
В съответствие с Програмната декларация на ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ от 25.11.1990 г. единодушно бе решено да се учреди официално Независимата Обществена Организация ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ. Решението бе взето чрез гласуване и бяха предложени и единодушно избрани следните комисии:
- по избора в състав

Васил Александров
Марио Спасов и
Лиляна Овчарова

- и по предложенията в състав

Цветан Цветанов,
Никола Меранзов и
Светлана Спасова.

Прочетени бяха от Председателя на събранието две поздравителни телеграми:
- от секция на ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ – Варна и
- от секция на ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ – Средногорие.

По т.2 Председателят на събранието даде думата на Людмил Иванов да прочете Проекто-устава на ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ, а след това на Никола Меранзов – Проекто-програмата на ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ.
След това Председателят на събранието направи няколко съобщения:
- въпроси и заявки за изказвания да постъпват до президиума;
- листовете със списъците на учредителите да се попълват и да постъпват при протоколчика.

Обявена бе 15-минутна почивка.

След почивката работата на Събранието продължи с обсъждане на прочетените материали, Светозар Иванов отговори на голяма част от постъпилите въпроси и предложения. Изказвания направиха Владимир Каролев и Кузман Кузманов, след което Председателят на събранието предложи и с явно гласуване бяха приети Уставът и Програмата.

По т.3 думата бе дадена на Светозар Иванов да представи с няколко думи всеки от предложените от Временното Оперативно Бюро за членове на Координационния съвет:

1.    Васил Александров
2.    Димитър Ортакчийски
3.    Иван Стоянов
4.    Йордан Абаджиев
5.    Лиляна Овчарова
6.    Людмил Иванов
7.    Марио Спасов
8.    Никола Меранзов
9.    Павел Мазълов
10.     Светлана Спасова
11.     Светозар Иванов
12.     Сотир Руменин
13.     Цветан Цветанов

Бяха направени нови предложения

14.     Донка Димитрова
15.     Жива Михайлова
16.     Катя Минева
17.     Георги Няголов
18.     Атанас Цонков
19.     Стоян Цветков

с по няколко думи за всеки от тях като биографични данни.
Събранието гласува броят на членовете на Координационния съвет да бъде от 13 души, като всеки от присъстващите има право да гласува за произволен брой от предложените в листата.

Бе проведено тайно гласуване. Гласовете бяха преброени от 10 души, като комисията по изборите покани 7 от присъстващите Учредители по желание да вземат участие.

Резултатите от преброяването на бюлетините са отразени в отделен Протокол за резултати от избора и бяха оповестени на Събранието от Лиляна Овчарова. От присъстващи 221 души гласуваха 166 /повече от 2/3/. С резултат 50%+1 гласа са избрани предложените с номера от № 1 до № 13 от листата.

1.    Васил Александров         - със 115 гласа
2.    Димитър Ортакчийски    - със 156 гласа
3.    Иван Стоянов            - със 155 гласа
4.    Йордан Абаджиев        - със 161 гласа
5.    Лиляна Овчарова         - със 166 гласа
6.    Людмил Иванов         - със 153 гласа
7.    Марио Спасов              - със 156 гласа
8.    Никола Меранзов         - със 160 гласа
9.    Павел Мазълов             - със 160 гласа
10.     Светлана Спасова         - със 133 гласа
11.     Светозар Иванов         - със 162 гласа
12.     Сотир Руменин         - със 136 гласа
13.     Цветан Цветанов         - със 138 гласа


Координационният Съвет се оттегли на кратко съвещание, след което бяха предложени на Събранието и утвърдени
- за председател на Координационния Съвет – Светозар Иванов
- за заместник-председатели – Никола Меранзов и Павел Мазълов и
- за секретар – Светлана Спасова.

По т.4 от дневния ред за контролен Съвет на Организацията бяха предложени и избрани с явно гласуване
Георги Попов,
Весела Дечева и
Иван Мандаджиев.

По т.5 от дневния ред от Светозар Иванов бе прочетена Резолюция на Учредителното събрание, която бе приеата с явно гласуване с болшинство.

Учредителното събрание гласува единодушно решение за подаване на документите на ДЕМОКРАТИЧНИЯ ФРОНТ за приемане в СДС.

Накрая Цветан Цветанов направи съобщение от името на Инициативния комитет за основаване на секция към Федерацията на Клуба за гласност и демокрация от следните членове на ДЕМОКРАТИЧНИЯ ФРОНТ:

Цветан Цветанов – икономист
ст.н.с. д-р Иван Мандаджиев,
инж. Павел Мазълов,
н.с. Никола Меранзов,
н.с. Лиляна Овчарова,
Васил Александров – журналист,
н.с. Владимир Каролев и
Стоян Цветков – архитект,
инж. Жива Михайлова


Председателят на Събранието Павел Мазълов съобщи, че от волните пожертвувания на присъстващите са събрани 272 лв. и 65 ст.

Учредителното събрание реши членските карти с номера NN 1 до 5 да бъдат дадени на най-възрастните учредители на ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ.
Учредителното събрание на ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ бе закрито в 18 часа.

27 януари 1990 г.Протоколчик: .....................
/Л. Овчарова/
Председател: .....................
/П. Мазълов/