Устав на "Подкрепа"

 

УСТАВ НА НЕЗАВИСИМИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ “ПОДКРЕПА”


1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. НПС е доброволен професионален съюз, осъществяващ своята дейност в съотвествие с чл. 52 от Конституцията на НРБ, законодателството на НРБ, а също така и с настоящия Устав.

1.2. Учредители на НПС се явявят лица, свързани с научно-техническата, хуманитарната и художествено-творческата интелигенция.

1.3. НПС действа върху цялата територия на НРБ.

1.4. НПС осъществява своята дейност чрез Устава, съхранявайки своята организационна и финансова самостоятелност, действайки като юридическо лице в съотвествие с установения в Закона ред  със съгласие на всички органи на НПС.

1.5. НПС осъществява своята дейност в сътрудничество с държавните и обществени организации на НРБ, както и със задграничните международни организации и фондации.

2. ЦЕЛИ И ФОРМИ НА НПС

2.1. НПС поставя пред себе си следните цели:
а/ запазване и подпомагане на хората, заети с научна, хуманитарна и културна дейност.
б/ оказване на помощ на лица, заети с интелектуална дейност.
в/ съдействие и организиране на територията на НРБ на други професионални организации.
г/ оказване на съдействие на демократически преобразувания за развитието на гражданско и професионално съзнание на своите членове в рамките на демократичните принципи.

2. 2. За осъществяването на своите уставни цели НПС ще провежда следната дейност:
а/ да представя пред нашата и чужда общественост НПС и осъществява комуникациите си с тях.
б/ да определя конкретни мерки и задачи на базата на предложенията на общото събрание.
в/ ръководи дейността по защита на интересите на интелигенцията, защита на интелектуалния труд и правната защита.

3. ЧЛЕНОВЕ НА НПС

3.1. В НПС могат да влизат всички индивидуални и колективни членове от всички сфери на материалното и нематериалното производство, дейци на културата, хуманитарната сфера и др.

3.2. Членове на НПС могат да бъдат граждани на НРБ, поддържащи целите на профсъюза, участващи в неговата дейност и заплащащи членски внос.

3.3. Членството в НПС е несъвместимо със сътрудничество или членство в групи или организации, практикуващи или пропагандиращи социална, национална или религиозна нетърпимост.

3.4. Членовете на НПС имат право да избират или да бъдат избирани във всички обществени органи, а също така да представляват НПС в рамките на предоставените им от ръководните органи на профсъюза пълномощия.

3.5. Приемането на профсъюзен член става лично със заявление на желаещия на събрание на профсъюзната група.

3.6. Членовете на НПС имат право да изразяват свободно своето мнение по всички въпроси и да участват във вземането на решения на НПС.

3.7. Членовете на НПС имат право да членуват във взаимоспомагателната каса на НПС и да се позват от нейните средства. Да получават при определени условия морална и материална помощ от средствата на НПС.

3.8. Прекратяване на членството по собствено желание става с писмено заявление на профсъюзния член.

3.9. За нарушаване на Устава на НПС, за неплащане на членски внос по неуважителни причини, за недостойно поведение в личния и обществен живот, за неизпълнение на преките задължения, за проявена некоректност ще се прилагат мерки за въздействие спрамо нарушителите, а именно: порицание, предупреждение за снемане от отговорна работа и като крайна мярка – изключване.

3.10. Решението на профсъюза за наказание се взема при лично присъствие, освен в случаите, когато предложеният за наказание отсъства по неуважителни причини.

3.11. Членовете на НПС, подложени на репресии, се освобождават от членски внос.

4. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА НПС “ПОДКРЕПА”

4.1. Ръководни органи на НПС са: общото събрание, управителния съвет и ревизионната комисия, като членството в двете последни е несъвместимо.

4.2. Общото събрание е висш ръководен орган на НПС. То се събира не по-малко от един път годишно. В работата на ОС участват с решаващ глас представители на съответните отдели на НПС. Нормата за представителство и редът за избиране на делегати се определя от ОС.

4.3. Общото събрание утвърждава и променя Устава на НПС.

4.4. Общото събрание определя задачите на НПС в международното профсъюзни движение.

4.5. Общото събрание определя основните задачи на НПС и набелязва мероприятия за изпълнението им.

4.6. Общото събрание съдейства за разгръщането на научно-техническата, рационализаторската, изобретателската и творческата дейност, за обобщаването на нашия и чужд опит и знания.

4.7. Управителният съвет разработва план на своята дейност и бюджет на НПС. Представя ги за утвърждаване от Общото събрание и се отчита пред него.

4.8. Управителният съвет координира работата и ръководи изразходването на бюджетни средства, намиращи се в централния фонд, свиква поредните и извънредните общи събрания.

4.9. Заседанията на Управителния съвет се провеждат не по-малко от четири пъти годишно. Решенията се приемат с обикновено болшинство и е правомощно при участието на не по-малко от половината му членове.

4.10. УС води на отчет профсъюзните кадри, грижи се за техния подбор, за повишаване на професионалната и организационната им подготовка.

4.11. Ревизионната комисия контролира финансовата дейност и отчитането на членския внос.

4.12. РК проверява работата на съответните ръководни органи по своевременното разглеждане на писмата, заявленията, сигналите и жалбите, пристигащи от цялата страна.

4.13. РК извършва основни проверки и дава препоръки и предложения за отстраняване на нарушенията и подобряване на работата.

5. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА НПС “ПОДКРЕПА”

5.1. Финансовите средства на НПС се образуват от:
а/ встъпителен и членски внос.
б/ доброволни пожертвувания, дарения, завещания и други вноски на граждани, учреждения и организации от НРБ и чужбина.

5.2. Всички гореизложени парични постъпления се внасят в централната сметка на НПС в БНБ и Външнотърговска банка.

5.3. НПС се освобождава от изплащане на данци, държавни мита, митнически и други данъци, вносими в държавния бюджет на НРБ.

5.4. НПС ползва своите средства за финансиране на своите мероприятия, за помощи, както и за изпълнение на други задачи.

5.5. С паричните средства и имуществото се разпореждат избраните профсъюзни органи, които осигуряват навременното постъпление на средствата, опазването на имуществото и тяхното правилно използване.

6. ПРАВОВО ПОЛОЖЕНИЕ НА НПС “ПОДКРЕПА”

6.1.  НПС “Подкрепа” е юридическо лице.

6.2. Управителният съвет има свой собствен печат със свое наименование. НПС може да има своя емблема и значка.

6.3. НПС може да бъде ликвидиран единствено по решение на Общото събрание, което след удовлетворяване на законните претенции, решава въпроса за неговото имущщество в съответствие с действащото законодателство.

6.4. Местонахождението на централните органи на НПС се намира в гр. Пловдив.