Устав на Демократичния фронт (1990)

 

 УСТАВ
на Сдружение с нестопанска цел "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ"


I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1)ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ФРОНТ е независима обществена организация - сдружение на граждани, приемащи и проповядващи ДЕМОКРАЦИЯТА като начин на обществен живот и държавно устройство.

(2) В ДЕМОКРАТИЧНИЯ ФРОНТ могат да членуват всички български граждани, без разлика на пол,  образование,  професия, партийна  принадлежност или членство в независими дружества и организации, вероизповедание или народност, навършили 18 години и приемащи Програмните насоки на ДЕМОКРАТИЧНИЯ ФРОНТ.

(3) ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ФРОНТ се създава за обединяване усилията на гражданите, с цел коренното преустройство на българското общество на основата на демокрацията, свободата и хуманизма чрез създаване на правова държава и пазарно, социално ориентирано стопанство.

(4) В  своята  дейност  ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ФРОНТ се ръководи от принципите на демокрацията, доброволността, равноправието, откритостта и плурализма на мненията.

Чл.2.(1) ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ФРОНТ е недържавна организация с нестопанска цел.

(2) Сдружението ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ е юридическо лице под горното наименование, имащо седалище в гр.София, собствена сметка в банката и свой печат.

(3) Сдружението има собствена емблема, представляваща кръг с  червена  роза  на  син  фон  и бял надпис "Демократичен фронт". Цветовете са символи, аналогични на националния флаг, а синият цвят демонстрира общочовешките идеали - мир, хуманизъм и демокрация.

Чл.З.(1) Сдружението осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на НРБ, действащото законодателство и настоящия Устав.

(2) Своята обществена дейност ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ФРОНТ осъществява на базата на висока политическа култура, обществена хравственост, отговорност и търпимост към различните мнения, като строго се придържа към общочовешките демократични принципи на обществен живот и държавно устройство.

(3) ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ФРОНТ категорично отхвърля и осъжда насилието, тероризма, нетърпимостта, екстремизма и всички други методи и средства, които противоречат на демократичните, хуманните и общочовешки ценности.

(4) В ДЕМОКРАТИЧНИЯ ФРОНТ не могат да членуват тези, които изпълняват, проповядват или признават идеите на анархизма, тероризма, монархизма, тоталитаризма, национализма, екстремизма, осъждан за престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани, корумпирани партийни и безпартийни функционери, апаратчици и номенклатурчици.

(5) Всички изказвания и действия на членове на ДЕМОКРАТИЧНИЯ ФРОНТ, които противоречат на принципите, Програмните насоки и Устава на Организацията, както и тези, които не са одобрени от органите на Сдружението, се считат за лични изказвания и действия, за които ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ФРОНТ не носи отговорност пред обществото и законите.

П. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл.44(1) Сдружението има за цел да съдейства за осъществяването на радикална политическа и икономическа реформа и за развитието на демократично, цивилизовано гражданско общество в България.

(2) Сдружението работи за създаване на демократична, правова държава с многопартийна система.

(3) ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ФРОНТ си поставя следните задачи:
1. да пропагандира идеите на прустройството на българското общество по пътя към демокрация и стопанско благосъстояние на страната;
2. да работи със законни средства за реално изменение на съществуващите структури, стил и методи на работа на органите за държавно управление и на всички организации, чиято дейност е свързана с политическия и обществен живот в страната;
3. да съдейства на компетентните държавни органи, политически и обществени организации, в случаите когато техните дейности съответстват на целите и задачите на сдружението и са в интерес на обществото.
4.да работи с методите и средствата на диалога, доброволността, публичността, без да използва по никакъв повод принуда или насилие срещу когото и да било.
5. да участва в избори за общински и градски съветници и народни представители, като издига кандидати в предизборната кампания в съответствие с действащия закон за изборите.

Чл.5.(1) 3а постигане на своите цели и задачи, ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ФРОНТ:
1. Организира публични дискусии по актуалните проблеми на политическото и социално-икономическото развитие на страната;
2. Подпомага реализацията на държавната политика, когато тя е в съответствие с поставените цели и задачи на Сдружението и е насочена към тяхното осъществяване.
3. Изготвя и предлага на държавните органи, политически организации и сдружения идеи, мнения и програми за решаването на конкретни въпроси, възникващи в процеса на демократизация на обществената система и прехода към пазарна ориентация на икономиката.
4. Изготвя и огласява чрез средствата за масова  информация декларации, бюлетини и организира събирането на подписки по надлежащи за решаване въпроси от обществено-политическия живот.
5. Организира мероприятия, които съдействат за постигането на целите и задачите на ДЕМОКРАТИЧНИЯ ФРОНТ, както и за решаването на конкретни актуални въпроси, вълнуващи отделни граждани, групи граждани и обществото като цяло.
6. Пропагандира своите идеи, включително чрез собствени издания.

(2) Сдружението поддържа връзки със сродни национални и международни организации и сдружения, в рамките на своите цели и задачи. Неговата международна дейност се осъществява единствено чрез неговия Координационен съвет, координирано с компетентните държавни органи, когато това е необходимо.

III. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.

Чл.6.(1) Член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което приема неговите Програмни насоки и активно работи за осъществяването на неговите цели и задачи.

(2) Приемането в ДЕМОКРАТИЧНИЯ ФРОНТ става  възоснова  на писмена молба-декларация до Общото събрание на секцията  с обикновено мнозинство.

(3) Всеки член може да напусне по своя воля и по всяко време Сдружението, като изпрати писмено известие чрез Ръководството на секцията до Общото събрание или до Координационния съвет.

Чл.7.(1) Всеки член на сдружението има следните права:
1. да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Сдружението;
2. да участва с право на глас при вземането на общи решения, които нямат обвързваща сила в случай на несъгласие с тях;
3. да бъде информиран и да взема участие във всички мероприятия и дейности на Сдружението;
4. да ползва имуществото на Сдружението по съответния ред.

(2)Всеки член на Сдружението има следните задължения:

1. да спазва Устава и да участва активно в реализацията на целите и задачите на Сдружението;
2. да участва в обсъждането на политическата и практическата дейност на Сдружението;
3. да изпълнява решенията на Общото събрание на секциите и на Координационния съвет;
4. да плаща редовно членския си внос и да полага необходимите грижи за имуществото на Сдружението.

Чл.8.(1) Допуснатите от отделните членове, или група членове, нарушения на Устава на Сдружението се обсъждат и решават на Общото събрание на секциите не по-късно от един месец от извършване на нарушението, като взетите решения се утвърждават от Координационния съвет.

3. (2) Общото събрание на секциите и Координационният съвет могат да изключат всеки член на Сдружението без негово съгласие в следните случаи:
1. когато грубо нарушава Устава;
2. когато нанася обществено осезаеми морални вреди на Сдружението, изразяващи се в неговото злепоставяне и/или намаляване на обществения му авторитет;
3. когато злоупотребява с имуществото на Сдружението.

IV.УСТРОЙСТВО. ОРГАНИ ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕ.

Чл.9.(1) Ръководни органи на Сдружението са: Общото събрание, Управителния съвет наричан по-долу Координационен съвет, Секционни ръководства, Контролен съвет и Председател.

Чл.10.(1) Върховен орган за управление на Сдружението ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ е Общото му събрание.

(2) Общото събрание на ДЕМОКРАТИТИЧНИЯ ФРОНТ се състои от всички делегати избрани в секциите веднъж на две години, но не по-късно от 30.01 на съответната година.

(3) Дневният ред на Събранието се обявява преди самото събрание като предложение от Координационния съвет, което се одобрява чрез явно гласуване.

(4) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината от всички делегати. Ако не се яви нужният брой делегати, събранието се отлага за един час по-късно и се счита за законно, колкото и членове да присъстват, като се прилага оповестения дневен ред.

Чл.11.(1) Общото събрание се свиква от Координационния съвет най-малко 1 път годишно. То може да бъде свикано и по искане на една десета от членовете на сдружението, когато преценят, че е необходимо.

(2) Общото събрание се свиква чрез устна или писмена покана, отправена до всеки делегат. Ръководствата на секциите получават писмено известие за нормите на представителство, определени на пропорционален принцип от Координационния съвет една седмица преди съответната дата.

(3) Всеки делегат на Общото събрание има право на един глас. Не се допуска гласуване по пълномощие.

Чл.12.(1) На всяко Общо събрание се решава по кои въпроси от дневния ред да се гласува тайно или явно. Ръководните органи се избират винаги с тайно гласуване.

(2) Явното гласуване става чрез вдигане на ръка, като определени от събранието лица извършват преброяването. Тайното гласуване се провежда от специално избрана комисия по обичайния ред.

(3) Резултатите от гласуването се обявяват веднага от председателя на събранието.

Чл.13. (1 ) Общото събрание се  открива  от  Председателя  на Координационния  съвет,  който  предлага  проект  на дневния ред и ръководство на събранието (председател и секретар-протоколчик),

(2) Събранието  се  ръководи   от   избрания   председател. Секретар-протоколчнк изготвя протокол, който се подписва от него и председателя на събранието н се съхранява  безсрочно  в  специална протоколна книга.

Чл.14.(1) Общото събрание има следните функции:
1. взема решение за учредяване на Сдружението и определя насоките на работа в съответствие с целите и задачите на Сдружението;
2. взема решение за организирането и осъществяването на необходимите мероприятия;
3. решава въпроси за отношенията на Сдружението с други физически и юридически лица, организации, партии и сдружения;
4. избира Координационния съвет и Контролния съвет;
5. взема решения за изменения на приетия Устав;
6. взема решения за разпореждането с имуществото на Сдружението;
7. отменя незаконни или неправилни решения;
8. взема решение за създаване на собствен печатен орган в съответствие с действащите нормативни актове и за сдружаване с други обществени организации п юридически лица.
9. Взема решения за ликвидиране на Сдружението.

Чл.15.(1) Решенията на Общото събрание по чл.13 от този Устав се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите, а всички останали с обикновено мнозинство.

(2) Провежданите по чл.10 ал.(З) от този Устав събрания не могат да вземат решения за ликвидация на Сдружението, промени в Устава и избор на нови ръководни органи.

Чл.16.(1) Координационният съвет на Сдружението се състои от не по-малко 11 души, които се избират от Общото събрание за срок от 1 година. За член на Координационния съвет може да бъде избран и член на Сдружението, който не е делегат.

(2) Координационният съвет или отделни негови членове могат да бъдат освободени преди изтичане на мандата им в следните случаи:
1. ако нарушават изискванията на Устава или закона;
2. не изпълняват решенията на Общото събрание; З.злоупотребяват с представените им права.

(3) Максималният  брой  последователни  мандата  на член на Координационния съвет е 3 (три) мандата.
Чл.17.(1) Координационният съвет има следните функции:
1. представлява сдружението съгласно Устава чрез Председателя на Сдружението
2. провежда в изпълнение решенията на Общото събрание;
3. направлява и координира дейноста на Секциите в съответствие с Устава;
4. взема решения и полага грижи за имуществото на Сдружението;
5.свиква Общото събрание и подготвя неговите заседания;
6. съхранява архива на Сдружението и осигурява свободен достъп до него на всички членове;
7. при численост на Координационния съвет над 30 души избира Бюро на Координационния съвет до 9 души. Бюрото извършва операативни дейности между две събрания и се отчита пред Координационния съвет.
8. взема решение за наемане на помещения и сгради. Формира постоянни и временни комисии.

Чл.18.(1) Заседанията на Координационния съвет са законни, ако присъстват 2/3 от членовете му. Те са открити за членовете на ДЕМОКРАТИЧНИЯ ФРОНТ като наблюдатели.

(2) Решенията на Координационния съвет се приемат с обикновено мносинство при явно гласуване, освен в случаите предвидени в Устава.

Чл.19.(1) Координационният съвет избира свои Председател, двама Заместник председатели и Сектретар. Изборът се провежда с тайно гласуване и мнозинство 2/3 от членовете на Координационния съвет.

(2) Председателят, Зам.председателите и Секретарят се утвърждават от Общото събрание с обикновено мнозинство.

(3) Координационният съвет се свиква от Председателя поне веднъж месечно. Той може да бъде свикан и от 1/3 от неговите членове.

Чл.20.(1) Председателят има следните функции:
1. събира Координационния съвет на заседание;
2 .ръководи заседанията на Координационния съвет;
3. представлява Сдружението пред държавни органи, организации, партии, физически и юридически лица.

(2) Зам.председателите заместват Председателя при негово отсъствие и поемат част от неговите функции.
Чл.21.(1) Секретарят има следните функции:
1. събира и съхранява всички предложения на членовете на Сдружението и ги внася за обсъждане от Координационния съвет;
2. отговаря за съхранението на протоколите на Общото събрание и на Координационния съвет. Отговаря за съхраняването на архива и кореспонденцията на Сдружението, както и за съхраняването на печата и бланките на Сдружението;
3. осигурява на всеки член свободен достъп до архива на Сдружението и отговаря за общата координация на работата на Координационния съвет.

Чл.22.(1) Сдружение ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ се състои от Секции, обособени на функционален принцип (териториален, професионален, производствен н др.).

(2) Секцинте на ДЕМОКРАТИЧНИЯ ФРОНТ се формират  доброволно от поне 10 души, членове на Сдружението или чрез делене на по-голяма съществуваща Секция, за което се уведомява Координационния съвет. Координационният съвет може да взема решения за формиране на нови секции.

(З) Секциите се разформироват по решение на общото събрание взето с 2/3 мнозинство.

Чл.23.(1) Секциите имат Общо секционно събрание, което се състои от всички членове на секцията. За провеждане на Общо секционно събрание, е необходимо присъствието на повече от половината от членовете на секцията. Общото секционно събрание обсъжда и осъществява дейностите на секцията в съответствие с Устава и приема нови членове на ДЕМОКРАТИЧНИЯ ФРОНТ с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(2) Секцмите избират свои председател, секретар, а при необходимост и Секционен съвет. Те организират дейността на секциите и работят активно за изпълнение целите и задачите на Сдружението и в съответствие с Устава.

(3) Секциите привеждат в изпълнение решенията на Общото събрание и Координационния съвет на Сдружението. Чрез своите ръководства редовно информират Координационния съвет за своята дейност.

Чл.24.(1) Сдружението има Контролен съвет, който се избира от Общото събрание с тайно гласуване, за срок от една година и се състои от 3 души.

(2) Контролният съвет или отделни негови членове могат да бъдат освободени предсрочно от Общото събрание в следните случаи:
1. когато нарушават изискванията на Устава или закона;
2. когато злоупотребяват с предоставените им права.

Чл.25.(1) Контролният съвет се събира на първо заседание една седмица след избирането му, на което избира председател.
(2)Решенията на Контролния съвет се вземат с обикновено мнозинство, освен в предвидените в Устава случаи.

Чл.26.(1) Контролният съвет има следните функции:
1. извършва ежегодни проверки на архива и на всички документи свързани с имуществото на Сдружението, включително набрани и разходвани средства, вещи и др.;
2. контролира и ревизира и всички останали дейности на Координационния съвет в съответствие с Устава;
3. докладва ежегодно, най-късно до 30.01 на съответната година, резултатите от проверките пред Общото събрание, като предлага и необходимите мерки.

V. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ.

Чл.27.(1) Цялата дейност на Сдружението се осъществява на основата на самофинансирането, самоиздръжката и стопанската сметка.

(2) Средствата на Сдружението се формират от:
1. членски внос;   
2. помощи, дарения и завещания;
3. доброволони целеви вноски от членовете му;
4.приходи от обществена дейност или от дейности, осъществявани чрез сдружаване с други юридически лица;
5. държавно или обществено целево финансиране (кредитиране);
6. други постъпления.

(3) Една четвърт от събрания членски внос се предоставя на Координационния съвет, а останалите три четвърти се оставят на разпореждане на секциите.

(4) 3а своята финансова дейност Координационния съвет се отчита ежегодно пред секциите, а ръководствата на секциите пред Общото събрание.

Чл.28.(1) Начините на набиране и изразходване на средствата на Сдружението се описват в Правилник, който се приема от Координационния съвет и се утвърждава от Общото събрания.
(2) Сдружението в съответствие с Правилника образува свое имущество или наема такова когато е необходимо за реализиране на неговите цели и задачи.
(3) Длъжностните лица, имащи право да се разпореждат с паричните средства на секциите и Координационния съвет, се назнггчават от тях в съответствие с Правилника.
(4) Имуществото на Сдружението се управлява от ръководните органи съгласно Устава и законите на страната.

VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.29.(1) Секцинте на ДЕМОКРАТИЧНИЯ ФРОНТ могат да прекратяват своята дейност по решение на Общото събрание на техните членове.

(2) Сдружението може да прекрати дейността си само с решение на Общото събрание, съгласно чл.14 ал.(1) т.9 от Устава или на народния съд в предвидените от закона случаи.

(3) В случай на ликвидиране на Сдружението средствата и имуществото му се реализират в съответствие с Правилника на Сдружението и действащото законодателство.

VII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30.(1) Уставът на Сдружението е приет на Учредително събрание състояло се на 27.01.1990 г. в гр.София от членовете-учредители на ДЕМОКРАТИЧНИЯ ФРОНТ - общо 221 граждани.

(2) Сдружението ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ няма определен краен срок на съществуване.

(3) Сдружението се създава в съответствие с раздел III чл. от 134 до 146 от Закона за лицата н семейството.