Становище на Дирекцията на Природен парк „Витоша”

Дата: 02.12.2011 г.

http://park-vitosha.org

Становище на Дирекцията на Природен парк „Витоша” Относно: изявление на Витоша ски АД и Въжени линии АД за спиране работата на Туристическа и ски зона Алеко в ПП Витоша, публикувано в интернет-сайта на Витоша ски АД


Във връзка с това изявление, Дирекцията на ПП Витоша се чуства задължена да уточни следното:

1. Туристически център Алеко включва множество сгради и съоръжения, собственост на редица търговски дружества, туристически дружества и държавни институции. Изявлението вероятно касае само затваряне на съоръженията в център Алеко, собственост на Витоша ски АД и Въжени линии АД. В Дирекцията на парка не е получавана информация за затваряне на други сгради и съоръжения в център Алеко.

2. Съгласно информация от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за техническото състояние на въжените линии в туристически център Алеко, въжените линии а Витоша е извършен технически преглед през периода 22.12.2010 г.-29.12.2010 г., при който е установено, че техническото състояние на въжените линии съответства на нормативните изисквания, те са технически изправни и годни за безопасна експлоатация. Актуализирането на разрешенията, издавани от ДАМТН зависи само и единствено от собственика на съоръженията и се извършва на всеки 12 месеца.

3. Относно необходимостта от почистване на сервитутите, търговското дружество Витоша ски АД е поискало разрешение от Държавно горско стопанство София за почистване на сервитутите на въжените линии от храстовидна растителност и клони. Комисия от ДГС София, ДПП Витоша и РИОСВ София е посочила, че фирмата е трябвало да предостави документ за учредено сервитутно право или да пристъпи към учредяване на същото по реда на Закона за горите. Закона за горите е обнародван на 08 март 2011 г. и всички граждани на България, включително държавните институции са длъжни да го спазват. Почистването на храсти и клони може да се извършва и без учреден сервитут по реда на наемните взаимоотношения.

4. Внесеният от Витоша ски АД специализиран подробен устройствен план за ски зона Алеко беше отхвърлен от Министерството на околната среда и водите, защото предвиждаше не запазване на трасета на съществуващите лифтове, а точно обратното – промяна на трасетата на почти всички съществуващи лифтове и влекове. Ако лифтовете по новия план бяха запазени в съществуващите параметри и разположение, както е предвидено в Плана за управление на Природен парк „Витоша”, приет от Министерски съвет, този нов план щеше да бъде отдавна приет. За съжаление, фирмата предпочете да води съдебни спорове години наред, вместо да се съобрази с разпоредбите на Плана за управление на парка.

5. Относно неприемането на Специализирания устройствен план, изготвен от Витоша ски АД, е необходимо да посочим, че държавата най-вероятно щеше да бъде обект на наказателни процедури от страна на Европейската комисия за нарушение на Европейски директиви, ако планът беше приет във вида, предложен от инвеститора и всички данъкоплатци щяха да плащат глобите за това. Трябва да посочим, че проектът за реконструкция на седалковия лифт „Романски” е одобрен от повече от 10 години, но нито един от досегашните собственици на лифта не предприе стъпки за тази реконструкция.

6. Няма закон в България, включително Законът за туризма и Законът за горите, който да изисква промяна на начина на трайно ползване, за да може да се използва една безлесна територия за каране на ски. Категоризирането на ски пистите се извършва по реда на Наредбата за категоризиране на ски писти от 2005 г. и зависи изцяло от волята на собственика на прилежащите лифтове и влекове.

7. Безлесните територии над хижа Алеко се използват вече повече от 80 години за каране на ски и могат да продължът да се ползват като такива и през настоящия период след заплащане на дължимия наем за ползване на държавна собственост. Законът за горите позволява наемните отношения да се учредяват без провеждане на търг, когато срокът за наема е по-кратък от 1 година. По този начин, безлесните територии използвани за ски над хижа Алеко са ползвани от Витоша ски АД и други ски училища и ползватели и през предишните ски сезони чрез плащане на държавна такса. Законът за горите не предвижда безплатно ползване на държавната собственост.

8. Дали една сграда или съоръжение ще обслужват посетителите зависи единствено от волята на техните собственици при спазване на законите и разпоредбите на Република България.

Дирекция на Природен парк Витоша

За контакти: инж. Тома Белев