Път: : Списъци

Списък на вестници, започнали да излизат през 1990 г.

СПИ­СЪК НА ВЕС­Т­НИ­ЦИ, ЗА­ПОЧ­НА­ЛИ ДА ИЗ­ЛИ­ЗАТ ПРЕЗ 1990 г.[i]

(Ци­ти­ра­но по „Бъл­гар­с­ки пе­ри­о­ди­чен пе­чат – 1990 г.“, На­род­на библио­те­ка „Св. св. Ки­рил и Ме­то­дий“)

 

1. АВИ­О­ФО­РУМ /Мес. изд. на фир­ма БГА „Бал­кан“/, 1 май.

2. АЗ И ТИ: Вес­т­ник за два­ма /Изд. в. „Сту­ден­т­с­ка три­бу­на“/, 1 юни.

3. АСО /Изд. на АСО – фрак­ция в БКП/, 25 яну­а­ри.

4. БАЛ­КАН­КАР: Фир­мен седм. вес­т­ник /Ор­ган на фир­ма „Бал­кан­кар“/, 9 яну­а­ри.

5. БЪЛ­ГА­РИЯ: Сед­мич­ник за по­ли­ти­ка и кул­ту­ра /Изд. на Об­що­нар. к-т за за­щи­та на нац. ин­те­ре­си и Асоц. „Бъл­га­рия“/, 12 май.

6. БЪЛ­ГАР­С­КИ ГЛАС /Ор­ган на Бълг. нац.-ра­ди­кал­на пар­тия/, 20 май.

7. ВЕК 21: Сед­мич­ник за по­ли­ти­ка и кул­ту­ра /Изд. на Ра­ди­кал-де­мокр. пар­тия/, 4 ап­рил.

8. ВЕС­ТИ МА­КЕ­ДО­НИЯ /Изд. на Об­що­бълг. съ­юз „Ма­ке­до­ния“ за ис­то­рия, кул­ту­ра и по­ли­ти­ка/, ап­рил.

9. ДЕ­ЛО­ВИ СВЯТ /Изд. на в. „Ра­бот­ни­чес­ко де­ло“ за стоп. ин­форм. и рек­ла­ма/, 8 яну­а­ри.

10. ДЕ­МОК­РА­ТИЧ­НА СЕД­МИ­ЦА /Изд. на Фе­де­ра­цията на клу­бо­ве­те за глас­ност и де­мок­ра­ция/, 31 май.

11. ДЕ­МОК­РА­ЦИЯ /Все­кид­нев­ник на СДС в Бъл­га­рия/, 12 фев­ру­а­ри.

12. ДЕН – <СИН> /Изд. на АСО/, 16 март.

13. ДИ­А­ЛОГ: Мла­деж­ки ин­форм.-по­лит. вес­т­ник, 23 май.

14. ЕВ­РО­ПА /Изд. „Път към Ев­ро­па“/, 24 май.

15. ЕК /Седм. изд. на „Еког­лас­ност“/, 8 март.

16. ЕКО­ПО­ЛИ­ТИ­КА /Изд. на Зе­ле­на­та пар­тия в Бъл­га­рия/, 12 март.

17. ЗНА­МЕ /Ор­ган на Де­мокр. пар­тия/, 19 ап­рил.

18. ЗО­РА /Изд. на Бълг. нац. де­мокр. пар­тия/, 14 май.

19. ИН­КОМС: Ин­форм. бюл. /Фир­ма „Ин­комс“/, 5 фев­ру­а­ри.

20. КОЙ СИ ТИ /Изд. на ЦС на ДПО „Сеп­тем­в­рий­че“/, 1 ап­рил.

21. ЛИ­БЕ­РАЛ /Седм. изд. на Ли­бе­рал­на­та пар­тия/, 8 юни.

22. МА­КЕ­ДО­НИЯ /Ор­ган на Мла­деж­ко­то д-во при Съ­ю­за на Ма­ке­дон. култ.-просв. д-ва в Бъл­га­рия/, 19 фев­ру­а­ри.

23. МИР /Изд. д-во „Мир“/, 31 май.

24. МЛА­ДЕЖ /Все­кид­нев­ник на БДМ/, 23 май.

25. МЛА­ДЕЖ­КО ЗЕ­МЕ­ДЕЛ­С­КО ЗНА­МЕ /Изд. на БЗМС – Бълг. зе­мед. мла­деж­ки съ­юз/, 26 ап­рил. /Про­дъл­жи­тел на в. „Мла­деж­ко зна­ме“ – 1921-1945./

26.МЮ­СЮЛ­МА­НИ /Изд. на Глав. мюф­тийс­т­во на мю­сюл­ма­ни­те в Бъл­га­рия/, 26 ап­рил. /Па­рал. изд.: Muslumanlar./

27. НА­РОД­НО ЗЕ­МЕ­ДЕЛ­С­КО ЗНА­МЕ /Ор­ган на БЗНС „Ни­ко­ла Пет­ков“/, 27 фев­ру­а­ри.

28. НА­ЧА­ЛО /Вес­т­ник на АСП – Ал­тер­на­тив­на со­ци­а­лис­ти­чес­ка пар­тия/, 27 март.

29. НЕ­ЗА­ВИ­СИ­МОСТ: Сед­мич­ник за сво­бод­но сло­во /Проф­съ­юз на вес­т­ни­ка­ри­те/, 12 ап­рил.

30. ПОД­К­РЕ­ПА /Сед­мич­ник на Кон­фе­де­ра­ци­я­та на тру­да „Под­к­ре­па“/, 3 ап­рил.

31. ПО­ЗИ­ЦИЯ /Съ­юз на жур­на­лис­ти­те „Под­к­ре­па“/,  9 – 14 март.

32. ПО­ЛИ­ТИ­КА: Седм. вес­т­ник /Изд. на Дви­же­ни­е­то за де­мокр. со­ци­а­ли­зъм „Де­мос“/, 8 май.

33. ПРОГ­РЕС /Вес­т­ник на ФНТД/, 8 яну­а­ри. С при­ло­же­ние „Фе­но­мен“.

34. ПСИ­ХОТ­РО­НИ­КА /Изд. на в „Клуб 15“/, 5 юни.

35. РАЗ­КА­ЗИ В КАР­ТИН­КА /Изд. на в. „Сеп­тем­в­рий­че“/, 18 яну­а­ри.

36. РЕ­ПУБ­ЛИ­КА /Сед­мич­ник на Ре­публ. пар­тия в Бъл­га­рия/, 26 ап­рил.

37. СВО­БО­ДЕН НА­РОД /Ор­ган на БСДП/, 1 фев­ру­а­ри.

38. СВО­БОД­НА КНИ­ГА: Не­за­ви­сим сед­мич­ник /Унив. изд. „Кл. Ох­рид­с­ки“/, 1 май.

39. СО­ФИЙС­КИ ВЕС­ТИ: Не­за­ви­сим сед­мич­ник /Изд. на Аген­ция „Со­фия прес“/, 24 яну­а­ри. /Па­ра­лел. изд.: Со­фийс­кие но­вос­ти; Noticias de Sofia] Nouvelles de Sofia] Sofia News] Sofioter Nachrichten./

40. СО­ФИЙС­КИ МУ­ЗИ­КА­ЛЕН ЛИСТ /Изд. ред. гру­па на Меж­ду­нар. фес­ти­вал „Соф. муз. сед­ми­ци“/, 24 май.

41. СПЕК­ТЪР /Вес­т­ник на ра­бот­ни­ци­те от тър­го­ви­я­та, ту­риз­ма, ко­оп. и ус­лу­ги­те/, 15 фев­ру­а­ри.

42. 168 ЧА­СА: Сед­мич­ник за биз­нес, по­ли­ти­ка и шоу /Изд. на Съ­ю­за  стоп. ини­ци­а­ти­ва на граж­да­ни­те/, 26 ап­рил.

43. 166: Сед­мич­ник за кри­ми­на­лис­ти­ка и об­щес­т­ве­на за­щи­та /Изд. на МВР/, 2 май.

44. ХРИС­ТИ­Я­Н­ДЕ­МОК­РА­ЦИЯ /Изд. на Бълг. хрис­ти­я­н­де­мокр. пар­тия (цен­тър)/, 11 май.

45. ШАНС: Рек­лам­но-ин­форм. справ. /Изд. „Со­фия прес“ – Рек­ла­ма/, 21 фев­ру­а­ри.

 

 

[i] Вестници, започнали да излизат до 10 юни 1990 г. на основата на разрешението за  "Демокрация“ и "Свободен народ“. Узаконяването на свободата на словото, на организирането на гражданите и на събранията стана благодарение на Кръглата маса.