26 май 2024г.

Св. мъченик Георги Софийски,мъченици българи от Армения, празник на Божурище, Ихтиман...

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

СОЦИОЛОГИЯ НА МЕДИЦИНАТА

ПРЕДГОВОР

След сборниците „Светът на хората с ревматични заболявания“ и „Социология на инвалидността“ това е третия и засега последен сборник от поредицата „Избрани преводи и статии от личния блог“, посветена на различни социологически, философски и антропологически аспекти на здравето, болестта, медицината и здравеопазването.

Здравето и болестта, медицината – като система от научни дисциплини, генериращи и развиващи знание, свързано със здравето и болестта, както и здравеопазването – като организационна система за приложение на медицинското знание, в някакъв момент от живота на всеки човек се превръщат в екзистенциални въпроси на живота му. От тази гледна точка всяка информация и познание, което усвоява индивидът е важна и значима за него, защото те формират и развиват неговата здравна култура. Нещо повече, те са значими и за социалните групи, категории и общности, за цялото общество.

Настоящият сборник се докосва до различни проблеми, които са предмет и обект на изследване на социология на здравето и болестта, социология на медицината, социология на здравеопазването и медицинската антропология.  Целта му е не толкова да генерира знание, колкото да предостави достъпна информация и съвременно знание на достъпен език на хората, които имат някакъв здравословен проблем, както и на студентите и младите учени, чиито интереси са в сферата на медицината и здравеопазването. Тук обаче не става дума за „чисто“ медицинско знание, за методи на диагностика и лечение, за използване на различни лекарства и т.н. Става дума за знание, свързано със социалните измерения и значимост на болестта, с възможностите на човека с хронично заболяване да води нормален живот и да има възможно най-високо качество на живота, обусловено от здравето, с възможностите на медицината да лекува, на здравната система да предлага адекватно и качествено здравеопазване и здравно обслужване. И в този смисъл сборникът може да се разглежда като своеобразна реакция срещу медикализацията на живота на болния човек, особено на човека с хронично заболяване.

И накрая, темите, разисквани тук могат да служат като отправна точка за формулиране на социални проблеми и за създаване и реализация на научни изследвания за тяхното решаване.

Доколко сборникът постига своите цели, е въпрос на оценка на читателя. За мен остава надеждата, че ще бъде полезен на хората и на изследователите обществоведи.

 доц. д-р Божидар Ивков

Цялата книга: