СОЦИАЛЕН КОНТЕКСТ НА ВИДИМАТА ИНВАЛИДНОСТ

М О Н О Г Р А Ф И Я Т А

Въведение

1. Някои теоретични, концептуални и методични рефлексии

Социален контекст на инвалидността

2. Емпиричните данни: четири биографични интервюта

2. 1. Наративът на Лора

2. 2. Наративът на Ваня

2. 3. Наративът на Пламен

2. 4. Наративът на Иво

3. Аналитични рефлексии

3. 1. История на заболяването на изследваните лица

Болестта като „биографично разрушаване”

Време на поява на мускулната дистрофия

3. 2. Осъзнаване на собствената инвалидност и познанието за нея

3. 3. Ролята на семейството

3. 4. Структури на биографичните процеси. Образователни и професионални кариери

Тяло, хронично заболяване, увреждания и инвалидност в контекста на структурите на биографичните процеси

Социален контекст и структури на биографичните процеси

3. 5. Социални услуги за инвалиди

3. 6. Последствия от мускулната дистрофия

Личностнo-биологични последствия от уврежданията

Личностно-социални последствия от уврежданията

Социални последствия от уврежданията – инвалидизиращата социална среда

Траектория на инвалидността и/или страданието

Потребност от използване на множество ресурси

Придавани значения и възприемане на лицата с мускулна дистрофия

Заключение

Приложение

БИОГРАФИЯ И ИНТЕРПРЕТАТИВНА СОЦИОЛОГИЯ

„БИОГРАФИЧНАТА СОЦИОЛОГИЯ” НА ФРИЦ ШЮТЦЕ

Използвана литература