Програма на НДЗПЧ - 1989 г.

ПРОГРАМА НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ

Независимото дружество за защита правата на човека в България се породи на [1]16.01.1988 г., за да работи:

- За възстановяване честта и достойнството на гражданина.
- За единението на всички български граждани в дух на братство.
- За окончателното премахване на политическия и репресивен гнет, както и всеки гнет върху човешкия дух.
- За разкрепостяване на човешките способности и съзнателна предприемчивост.

- За внедряване солидарността, взаимопомощта, добротата и добродетелността като основни камъни в сградата на човешкото общежитие.

- За мирно привеждане на страната към естествен демократичен, политически и профсъюзен плурализъм.

- За възвръщането на стопанско-собственическото отношение към земята, средствата за производство и зачитане на чуждия безименен труд, вложен в произведените артефакти.

- За очистване на народния пчелин от лумпенизирани и идейни търтеи, размножили се вертикално и хоризонтално в целия ни народностен живот.

- За очистване на държавния и обществен апарат и средствата за масова информация от проводници на несъстоятелни чужди имперски влияния, както и от механични внедрители на доктрини и теории, които са в разрез с интересите на гражданите на България.

- За прецизно и доброжелателно проучване на настоящите и бъдещи държавни служители, както и на поведението им по време на антинародните и антидемократични периоди след Втората световна война, белязани от стагнация и застой.

- За постоянни усилия за възвръщането на доброто име на България пред световната общественост.

- За премахване на разединението и с нищо незаслужените привилегии, раздавани щедро на сервилна, безлична и угодническа прослойка.

- За  толерантно отношение между различните религиозни общности, както и за непрекъснат стремеж да се възвърне доверието между вярващите и техните религиозни пастири.
- За оздравяване раните, нанесени на етническите малцинства, рани, нанесени с престъпно лекомислие от една върхушка, целяща с това да удължи срока на своето безполезно за народа властване.

- За да се разкрепости духът на техническата и художествено-творческата интелигенция, за да даде и тя своя принос както към оздравителния процес, така и да внедри себе си в духовната сграда на световната култура.
- За премахване на страха, разединението и отчуждението.

 

УПРАВИТЕЛНОТО ТЯЛО НА ДЗПЧБ РАЗДЕЛЯ СВОЯТА ПРОГРАМА НА НЕПОСРЕДСТВЕНИ /БЛИЗКИ/ И ДАЛЕЧНИ /ПОСТОЯННИ/ ЗАДАЧИ.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЗАДАЧИ:

1. Издирване /както и изискване от правителствените органи/ на списъците на политическите затворници в България, включая така наречените отказници, както и на умишлено отнесените към криминалните, на тяхното здравословно състояние, материално положение на техните близки, както и на кратки биографични данни.

2. Незабавно освидетелстване от специалисти психиатри на здравослонтото състояние на някои криминални затворници и лица от затворническите персонали, известни вътре и навън от затворите като оръдия за психически тормоз и физическо малтретиране.

Искане тези лица да бъдат лекувани в съответните здравни заведения, за да станат затворите място за превъзпитание, а не школи за усъвършенстване на престъпността.

3. Дружеството настоятелно да изисква от правителството да обнародва своевременно всички подписани международни документи, свързани с правата на човека, както и да приведе в съответствие своето законодателство към гореспоменатите документи.

4. Да се издирят, съставят и попълнят /със съдействие на правителствените органи/ списъците на политическите затворници, държаните в лагери, принудително разселваните и заселвани и подлаганите на други форми на терор поради инакомислие или религиозни убеждения на лицата след 9.09.44 г. Да се съставят техните кратки биографии, ксерокопирани обвинителни документи и съдебни актове, като се отразяват: показанията на свидетелите, прокурорите, съдиите, надзирателите, началник-лагерите, като не бъдат пропуснати и имената на особено злостните мъчители, намерили в тези заведения на принуда широко поле за изява на своите душевни изкривености.

5. Независимото дружество да изисква периодично да се освидетелстват всички лица, работещи в МВР, ДС, както и онези от ДОТ, които имат право да носят оръжие. Всички горепосочени да бъдат задължени да показват на закононарушителите картите си с ясно и четливо написани име, служебен номер, районно управление и пр.

Независимото дружество се счита в правото си да изисква от всички средства за масова информация постоянно да разгласяват основните права и задължения на гражданите, както и правата и задълженията на съответните длъжностни лица от органите на властта.

Средствата за масова информация да разясняват какво трябва да бъде поведението при различните ситуации по време на задържане, арестуване и следствен процес /това се отнася и до взаимоотношенията между участниците в движението и КАТ/.

 

ДАЛЕЧНИ /ПОСТОЯННИ/ ЦЕЛИ:

Ръководното тяло на Независимото дружество за правата на човека в България следи дейността и развитието на независимите правозащитни движения в Източна Европа и СССР и констатира, че те възникват повече като временни сдружения, имащи за цел да разчистят авгиевите обори на изминалите деситилетия и докато приучат органите на реда към спазване на реда и законността.

Ние сме убедени, че комунистическата партия и нейните формални политически придатъци /БЗНС, ОФ, профсъюзи, ДКМС/ са отдавна трупове, които гражданите на България изхранват и влачат по историческа инерция.

Вече са назрели условията за бърз професионален и политически плурализъм, който ще се развие спонтанно и неконтролируемо.

Затова:

Наш дълг, пък и дълг на всяко независимо сдружение в България е да си дава сметка за всички поражения от миналото, за сегашното действително положение на нещата, както и за бъдещето ни като народ и държава.
Началният плурализъм като стихиен и неконтролируем процес ще залее страната, освобождавайки ни от 44 годишно потисничество.

Ще се пораждат качествени и некачествени идеи, ще се появяват градивни и разрушителни идеи, ще се изявяват истински демократи и родолюбци, но ще се появят и ловки демагози, хора с болни амбиции, както и водачи с нечисти намерения.

Давайки си сметка за всичко това, независимото дружество преценява, че тогава за него се открива огромно поле за работа.

Всяко сдружение, дори и най-демократичното, всяка партия, дори и тя да си служи със словесния арсенал и на най-чистите християнски добродетели, още в предизборната си борба, къде повече, къде по-малко ше начене да си служи с полувозволени или съвсем непозволени открити и прикрити средства. Всяка партия, спечелила изборите и взела властта, за да си осигури по-леко и безметежно управление, ще посегне и посяга на правата на човека и на правата на опозиционните сдружения. Затова:

Независимото дружество за защита правата на човека в България възнамерява да остане освен НЕЗАВИСИМО и НАДПАРТИЙНО[2], за да може с печатния си орган, който ще започне да издава, както и с други законни и мирни средства, да бди за спазване на Всеобщата декларация за правата на човека, Конституцията на НРБ, НПКодекс, КТ и всички други нормативни актове.

Между всички 1000 жители винаги има един много висок процент хора, надарени с народностно чувство за справедливост.

Тези хора са като пратеници.

С укорните си, но доброжелателни погледи, с дълго обмисляните си тежки думи, това са хора, извисени над грабливата дребна алчност, неподплатена раздута горделивост, низка себичност и зложелателност.

Между всяка общност от 1000 човека Независимото дружество ще търси най-добрите от горните хора, които ще стоят извън политическите боричкания и пригаждания и ще бдят като родови старейшини за нещата около себе си и ще трябва да бъдат неподкупни и непримирими към всички опити за нарушаване на човешките права и свободи.

Затова всеки член на НДЗПЧБ има право да образува или членува в политическа партия, след като огласи, че излиза от състава на Независимото дружество.

И нека си пожелаем добър път през тревожното бъдеще.

 

25.01.1989 г.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

[1] На тази дата чехословашкият студент Ян Палах превърна тялото си във факел в центъра на Прага.(бел. на НДПЗЧ)

[2] Надпартийността на пръв поглед като че ли съдържа известна елитарност, но тя не бива да дразни никого, защото тя вменява повече задължения, отколкото права.(бел. на НДПЗЧ)

Линкове