Път: : Реалии

Постановление 54

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 ОТ 3 АПРИЛ 1991 Г. ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ  НА ОБЕДИНЕНИЯ КОМБИНАТИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ФИРМИ И ПРЕДПРИЯТИЯ


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:


 
Чл. 1. /1/ Министрите и ръководителите  на други ведомства, ръководещи съответна дейност, и временните общински изпълнителни комитети до 15 април 1991 г. да утвърдят програми за децентрализация и демонополизация на обединения, комбинати, държавни и общински фирми и предприятия.
 
/2/ За фирмите от електрониката, телекомуникациите, енергетиката, машиностроенето, металугията, химическата, зърнопреработвателната промишленост и специалното производство, представляващи технологично обвързани комплекси, към реорганизация да се пристъпва след цялостна експертиза в срок до 30 април 1991 г. по списък, утвърден от Министерския съвет, по предложение на министъра на индустрията, търговията и услугите.
 
Чл. 2. /1/  Въз основа на утвърдените програми министрите и ръководителите на други ведомства и временните общински изпълнителни комитети в съответствие с правомощията си по чл. 11, ал. 3, т. 1, букви “а” и “б” от Указ № 56 за стопанската дейност до 30 април 1991 г. да извършат реорганизация на обединенията, комбинатите, държавните и общинските фирми и предприятия по чл. 1, ал. 1.
 
/2/ Органите по ал. 1 назначават комисии, които установяват имуществото на реорганизираните обединения, комбинати, държавни и общински фирми и предприятия, взаимоотношенията с бюджета, задълженията към банките, както и всички въпроси, свързани с поемането на активи и пасиви от новообразуваните фирми.
 
Чл. 3. Реорганизацията на държавните фирми по чл. 1, ал. 2 се извършва с решение на Министерския съвет.
 
Чл. 4. Органите по чл. 1, ал. 1 до приемането на решения по чл. 11, ал. 3, т. 1, букви “а” и “б” от Указ № 56 за стопанската дейност и приключване на реорганизацията могат да забранят извършване на действия от подлежащите на реорганизация обединения, комбинати, държавни и общински фирми и предприятия за:

1.  разпореждане с имущество по реда на чл. 13 от Указ № 56 за стопанската дейност;
2.   създаване, прекратяване и реорганизиране на дъщерни фирми и поделения;
3.     преразпределяне на имущество между поделения, както и за преструктуриране на поделения;
4.    прехвърляне активи и пасиви между дъщерни фирми и поделения;
5.    придобиване права в акционерни фирми, във фирми с ограничена отговорност, както и разпореждане с такива придобити права.

Заключителна разпоредба
 
Параграф единствен. За освободените работници и служители след реорганизацията на обединения, комбинати, държавни и общински фирми и предприятия се прилага Постановление № 57 на МС от 1989 г. /обн., ДВ, бр. 96 от 1989 г.; изм. И доп., бр. 81 от 1990 г./.
 
  Председател на Министерския съвет:
  Димитър Попов
  Главен секретар на Министерския съвет:
  Иван Минев
 
/ДВ, бр. 28, 1991 г./