Политическа платформа на ДГИ

ДВИЖЕНИЕ “ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА” – СДС

П О Л И Т И Ч Е С К А  П Л А Т Ф О Р М А

Макар и не така стремително, както в някои източноевропейски страни, след 10 ноември 1989 година в България се извършва мирна революция за разрушаване на тоталитарната система и установяване на съвременно демократично общество.

Тоталитарният тандем “комунистическа партия – държава” за 45 години господство подмени гражданското общество с обезличена, манипулирана тълпа.

Правото да изградят ново демократично общество принадлежи единствено на гражданите, обединени в широка демократична организация. Такава организация е Движението Гражданска инициатива, наричано по-нататък ДГИ, което беше учредено на 25 ноември 1989 година в София. То обединява всички граждани на нашата страна, които отхвърлят тоталитарната система и са решени с демократични средства, със средствата на самоуправлението да създадат свободно гражданско общество и цивилизована правова държава. Гражданска инициатива не е политическа партия, но е политическо средство за граждански контрол върху властта и за установяване на такова обществено устройство, при което държавната власт ще бъде инструмент на народната воля.
С установяване на многопартийна парламентарна демокрация не се изчерпват целите и задачите на ДГИ, защото винаги ще има необходимост от защита на гражданските права и интереси. ДГИ ще се стреми никога вече в България властта да не бъде завладявана с незаконни средства и да не се допусне реставрация на тоталитарната система.

Движението е организация, основана на инициативи “отдолу” за решаване на възникналите икономически, политически, социални, културни и екологични проблеми. ДГИ не изразява частните интереси на отделни социални групи, а е политическо средство на най-широки слоеве от населението. С членуването си в ДГИ гражданите, без оглед на своята партийна, социална, етническа и религиозна принадлежност, се превръщат в част от нов социален механизъм за поставяне и решаване на местни, национални и обществени проблеми.

 

КЪМ КАКВО СЕ СТРЕМИМ?

Съгласно принципите на Устава на ООН и на Международната харта за правата на човека, признаването на достойнството, на равните и неотменни права на личността съставлява основата на свободата, справедливостта и мира в света.

Ние се ръководим от убеждението, че всички хора по природа са еднакво свободни и обладават неотменими права. Тези права са правото на свобода и човешко достойнство, на придобиване и владеене на собственост, на свободен избор и стремеж към щастие. Никой чрез никакви средства, чрез никакво обществено съглашение няма и не бива да има привилегията да лишава личността от тези нейни свещени права. Едновременно с това, не може да бъде свободен онзи, който лишава другиго от свобода. Ето защо ДГИ не допуска и ще се бори срещу всякакви опити било то чрез действие, било чрез възможните форми на пропаганда за разпалване на вражда на национална, етническа, расова или религиозна основа; срещу всякаква расова, национална, етническа или религиозна дискриминация; срещу войната като средство за разрешаването на международните конфликти.

 

НАШИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ИСКАНИЯ СА:

- Политическа система, основана на плурализма на идеите и на обществено-политическите форми на социален живот;

- Законността на политическата власт да се основава само на свободни и демократични избори;

- Разделяне на законодателната, изпълнителната и съдебната власт;

- Гласност, информираност;

- В Конституцията следва да се запише, че България е република, без каквито и да било определения на характера на обществените отношения. Единствен законодателен орган в Република България е Народното събрание, което е постоянно действащо. Функциите на Държавен глава следва да се изпълняват от Президент, който не може да заема ръководен партиен пост и се избира чрез пряко всенародно гласуване;

- Пълна деполитизация на армията, силите за сигурност и опазване на вътрешния ред, държавната администрация и съдопроизводството;

- Правителството да осъществява само изпълнителната власт, да се отчита редовно за дейността си пред Народното събрание;

- Никой няма право да издава поднормативни актове или да гласува закони – дори Народното събрание – които противоречат на Конституцията, утвърдена от Великото народно събрание или ограничаващи правата на личността, гарантирани от тази Конституция.

 

ВСИЧКО ТОВА ТРЯБВА ДА ГАРАНТИРА

- Свобода на мисълта, съвестта и религиозните убеждения;

- Свобода на словото и печата, митингите и събранията, солидаризирането на гражданите в дружества и политически партии;

- Неприкосновеност на личния живот и личната кореспонденция, правото на гражданите да оспорват по съдебен ред решения и действия на властите;
- Правото на гражданите свободно да напускат страната и се връщат по своя воля, да живеят и работят там, където намерят за добре – било то на територията на страната, било то в чужбина;

- Пълно равенство на гражданите пред закона и съда, както правото на юридическа защита от момента на предявяване на обвинение или задържане;

- Правото на участие в ръководенето на обществените и държавни дела чрез свободни и демократични избори, гарантиращи свободното волеизлияние на избирателите, като всеки гражданин на страната може да избира и да бъде избиран, независимо от расова, национална, етническа, политическа или религиозна принадлежност;

- Правото на личността да търси, получава и разпространява информация и идеи от всякакъв характер, независимо от границите и чрез каквито и да е средства по свой избор, с изключение на пропаганда на война, расова, национална и религиозна омраза, както и призиви за дискриминация, враждебност и насилие.

 

ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ДГИ заема позицията да защитава правото на гражданите от етнически, религиозни, езикови и прочие малцинства да имат свой собствен културен живот със свобода на религиозните и традиционни обреди и ритуали, да си служат с родния си език.

Същевременно ДГИ приема българския език като единствено официален за страната и се обявява срещу действия на отделни граждани, общности или организации, които оспорват националния суверенитет и териториалната цялост на България. Гражданска инициатива се обявява против създаването на политически партии и организации на верска и етническа основа. Считаме, че е недопустимо националният въпрос да се превръща в арена на предизборни страсти и амбиции.

Движение Гражданска инициатива ще се бори за защита на гражданските права и свободи на всички българи, живеещи извън границите на България и ще спомага за културното им приобщаване към ценностите и стремежите на българската нация.

 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА ние отричаме виждането за някаква фатална последователност и предопределеност на социалното развитие. Нашият идеал е общество, което ще даде простор за развитието на частната инициатива и ще гарантира демократично взаимодействие между разнопосочните социални интереси. Ето защо ние считаме, че не е възможно да съществува една “дълговечна икономическа програма”, а че такава трябва да се изработва за всеки конкретен момент. Съществуват само основни принципи, на основата на които се изгражда програмата. Те са:

- равноправие на всички форми на собственост върху средствата за производство;

- пазарна икономика, по отношение на която държавата може да има само регулиращи функции с цел защита на социално слабите за запазване на социалното равновесие;

- социална политика, чиято основна и неизменна цел трябва да бъде непрекъснато повишаване на жизненото равнище на социално слабите;

- допущане само на екологически чисти или екологически защитени производства, строги закони срещу всякакъв вид замърсители на природната среда;

- земята принадлежи на онези, които я обработват;

- трудово законодателство, което да гарантира правото на всички, подкрепа на безработните, премахването на уравновиловката в заплащането – материалната обезпеченост на личността трябва да бъде резултат само от нейния собствен труд, било то физически, било то интелектуален.

 

ЗА КУЛТУРНАТА ПРОГРАМА, СЕ ОТНАСЯ КАЗАНОТО И ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА. Настоящият момент, например, изисква повишаване и на политическата, и на общата култура на гражданите. Тоталитаризмът остави след себе си огромни културни и нравствени опустошения. Ето защо една от основните цели на ДГИ в тази област в момента е да възпитава политическа култура на основата на уважението към достойнствата и правата на човека, толерантност към различните мнения и възгледи, взаимопомощ и милосърдие. Тази програма може да претърпи изменения в бъдеще, но в нея винаги трябва да присъстват основните принципи на културната политика на ДГИ:

- деполитизация и деидеологизация на учебното дело, автономност и особен статут на привилегиите за образованието;

- разнообразие на формите на обучение на подрастващите – държавни и частни форми на обучение;

- възраждане на принципа на Свободните университети, където всеки гражданин може да слуша лекции по интересуващата го дисциплина;

- автономия на висшите учебни заведения;

- правото на твореца сам да възпроизвежда (или по договореност с друго частно лице) своята творба, да я разпространява и продава единствено по законите на търсенето и предлагането;

- премахването на всякакви държавни институции (казионните творчески съюзи, Комитета по печата с неговите подразделения и други), спъващи свободното развитие на културния потенциал на нацията;

- правото на творците да се обединяват в групи и съюзи с различни естетически и идейни платформи.

В заключение трябва да подчертаем, че тази политическа платформа не обхваща всички конкретни задачи, които стоят за разрешение днес пред ДГИ. Тя очертава само общите насоки, в които ще се развива нашата дейност, но тази дейност ще се обогатява и чрез инициативата на членовете на движението.

В решаващото десетилетие на отминаващия век, ние, участниците в Движение Гражданска инициатива можем и трябва да поемем в свои ръце бъдещето и собствената си съдба, защото това е единственият път за изграждането на нашето мило Отечество България в цветуща страна на свободни, равноправни и щастливи граждани!

 

Линкове