Път: : Реалии

Петилетка

ПЕТИЛЕТКА -  Народностопански (общодържавен) план за развитието на стопанството и социалната сфера за период от 5 години, който се утвърждава на конгрес на ЦК на БКП и се приема от Народното събрание. По този начин икономиката се регулира не от пазарните принципи, а централизирано и планово. В стопанския план залягат набелязаните от конгреса основни задачи и перспективи за развитие на страната за следващите 5 години.

Задачите и директивите се детайлизират и се спускат за изпълнение към съответните институции и ведомства. Подготовката, синхронът и контролът по изпълнението на държавния план се изпълнява от специално учредения за целта Държавен планов комитет (Стопански съвет първоначално). Председателят на този комитет беше министърът с най-висок ранг сред отраслевите министерства. 

Планът беше закон.

Първият народностопански план на България е двегодишен. На 1 април 1947 г. ВНС приема Закон за двегодишен стопански план, чието изпълнение фактически вече е започнало в началото на 1947 г. Главната задача на този план е възстановяването от разрушенията, нанесени на народното стопанство през периода на хитлеристката окупация, като се достигне и надмине довоенното ранище във всичките му отрасли. Предвидено е построяването на редица нови индустриални предприятия, електростанции, пътища и др. и създаването на нови ТКЗС-та. В правителствената декларация, оповестена от Г. Димитров при откриването на ВНС, се казва: "Правителството изработи двегодишен стопански план  за развитието на народното стопанство през 1947-1948 г., за да се внесе необходимата плановост и по-голям ред в стопанството, за едно осигурено и уверено развитие и да се отстранят колкото се може повече елементите на безсистемност и безредие." (Г. Димитров, Речи, доклади и статии, т. III, 525)

Изпълнението на петилетката (плановете) беше първостепенна задача на властта (ЦК, Министерски съвет, Народно събрание, обществени организации). Имаше почини “Петилетката в съкратени срокове!”, “Петилетката за три години!” (Сиреч - да се изпълнят плановете вместо за пет, за три години).

Първата петилетка - 1949-1952.

Втората - 1953-1957.

Третата - 1958-1961.

Четвъртата - 1961-1965.

Петата - 1966-1970.

Шестата петилетка - 1971-1975.

Седмата - 1976-1980.

В сравнение с 1939 година промишлената продукция вече се е увеличила 74 пъти, селскостопанската - два пъти и половина. През този период България е една от най-бурно развиващите се страни в света.

Осмата 1981 - 1985