ПРОБЛЕМИ ПРИ ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИЗВАДКОВИ ДАННИ ...

Екатерина Маркова

Съдържание

За това позакъсняло издание  4

ВЪВЕДЕНИЕ   7

Първа глава   11

ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБХВАТА В ЕСИ – 11

ТЕОРЕТИЧНИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ   11

I. Необхватът в ЕСИ – дефиниране, измерване, проблеми   11

1. Необхватът   11

2. Проблеми с обхвата: труднодостъпни единици. Загуба и/или неполучаване на данни   13

3. Видове загуби на данни   15

4. Ефекти от необхвата върху точността на оценките   26

ІІ. Статистически аспекти на пропуските в обхвата   31

1. Стохастични и нестохастични грешки   31

2. Източници на грешки   39

3. Механизъм на неотговаряне. Класификация на липсващите данни   49

ІІІ. Ефекти от необхвата върху достоверността и точността на оценките   53

1. Влияние върху достоверността на съвкупната информация   53

2. Възможности за ограничаване влиянието на пропуските в обхвата върху достоверността   60

Втора глава   68

МЕТОДИ ЗА ТЪРСЕНЕ НА РЕШЕНИЯ ПРИ ЛИПСВАЩИ ДАННИ   68

І. Развитие на методите за оптимизация при липсващи данни   70

1. Пряка оценка на загубените значения   71

2. Оценката като „функция на съпротивлението”   73

3. Оценка с помощта на „вероятността за загуби”   73

4. Повторен подбор при липсващи данни   74

5. Необхванатите единици като подизвадка   76

ІІ. Контролни методи за редуциране загубите на данни   77

ІІІ. Методи за намаляване дела на неотговорилите   80

1. Подобряване на процедурите за набиране на данните на терена.   80

ІV. Претегляне на данните   84

1. Необходимост от претегляне   84

2. Процедури при претеглянето   86

3. Претегляне на данни в българската практика   92

4. Модифицирани процедури за претегляне на данни   95

V. Методи за приписване на значения на липсващи данни (Imputation)   101

1. Същност на „приписването”   101

2. Модификации на метода   102

VІ. Многомерно „приписване”   118

1. Развитие на идеята за многомерно „приписване”   118

2. Същност   120

3. Основни хипотези   122

4. Правила при обобщенията от многомерни „приписвания”   127

Трета глава   132

СРАВНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИЗВАДКОВИ ДАННИ – БЪЛГАРСКИЯТ И ЧУЖДЕСТРАННИЯТ ОПИТ   132

І. Оптимизация на извадка при необхват – пример от българската практика на ЕСИ   132

ІІ. Сравнителен анализ на използване методите на претегляне и „приписване” в чуждестранния опит   144

1. Базови хипотези   145

2. Модел на изследването   147

3. Симулирани информационни масиви. Анализ и оценки.   150

ІІІ. Концепция за решаване на проблема с липсващи данни при ЕСИ   161

1. Видове липсващи данни   161

2. Критерии при избор на оптимизационен подход (метод)   162

3. Възможни стратегии в зависимост от дела липсващи данни   165

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   168

Библиография:   175

 

Цялата монография:

Files