Път: : Реалии

Комунистическа съзнателност

Идейната чистота е един от синонимите в просторечието на КОМУНИСТИЧЕСКАТА СЪЗНАТЕЛНОСТ – Нравствено-идейна характеристика на индивида, от която следва, че той желае, стреми се (или вече е постигнал) - комунистическите идеи да бъдат  съдържанието на неговата идентичност.

Това е “новият човек”. Той иска да бъде (или вече е станал) истински комунист. Самият стремеж предполага Вяра в тези идеи и критичност към всичко, което им противоречи. Той е “войник на партията”.

Комунистическата съзнателност е съзнателност въобще. Съзнателният е комунистически съзнателен.

Съзнателността предполага страст, обсебеност, постоянство. Тя е свързана с възхвала на колективността, трудолюбието, скромността, изпълнителността, себеотрицанието и поощрява  покровителственото великодушие към необразования, бедния, простия човек.

При съзнателния човек доминират моралните мотиви за трудова и общественополезна дейност. Материалните му интереси са минимизирани – по рождение и/или поради самоограничение.

Съзнателният е нетърпим към други възгледи и техните носители. Той осъжда образованата интелигентност (“интелигентщина”), ерудицията (“многознайковщина”), изискаността (“престореност”, “неискреност”), свободните нрави (“морално-битово разложение”), индивидуализма (самата дума “индивидуализъм” имаше негативно съдържание).

Комунистическата съзнателност се постига с възпитателната работа на партията, комсомола, профсъюзите. Развитието на “съзнанието” е в центъра на изпълнението на комунистическия проект. При комунизма всички щяха да бъдат съзнателни.