Път: : Реалии

Колективизъм

КОЛЕКТИВИЗЪМ - Една от основните нравствени характеристики на социалистическия труженик, която непосредствено деформира природата на човека.

В условията на свободното общество, в което цари междуличностна конкуренция и антагонизъм, индивидът установява монопол върху възможността да бъдат ползвани притежаваните от него време, умения, информация, вещи, капитали и контакти. Никой няма право да оспорва този монопол. Цялата социална среда - вещна, енергийна,  иформационна - се разпада на такива монополи. Отношенията (като идеален тип) между   индивидите се превръщат в сделка, т.е. договаряне за размяна на монополи. При сделката всеки носи своята отговорност. Създава се обстановка на индивидуален риск.

Колективизмът, който беше проповядван от компартията, отхвърля монопола и изисква споделянето на притежаваното от индивида. Частната собственост е ликвидирана с национализацията и кооперирането, личната собственост е систематично ограничавана по размер и вид. Времето на индивида е превърнато в незначителна даденост. А смисълът на всеобщата и задължителна трудова заетост се състои в задължаването на индивида да споделя своите умения и знания при зададени от властта условия, т.е. отнема му се монополът върху възможностите за труд.

Така индивидът е освободен от отговорност по отношение на заобикалящата го социална среда, към своето собствено време и попада в обстановка на сигурност.