Карта на двете автономни български княжества

Янко ГочевъКарта на двете автономни български княжества по проекта на Цариградската посланическа конференция на великите сили (Англия, Русия, Франция, Германия, Австро-Унгария, Италия) от края на 1876г. и началото на 1877г.

Източната българска автономна област с център Търново включва санджаците Търновски, Русенски, Тулчански, Варненски, Сливенски, Пловдивски (без казите Султанери и Ахъчелеби в Родопите) и казите Кърклисийска (Лозенградска), Мустафапашовска (Свиленградска) и Казълагачка (Елховска) от Одринския санджак.

В Западната област с център София влизат санджаците Софийски, Видински, Нишки, Скопски, Битолски, част от Серски и казите Струмишка, Велешка, Тиквешка и Костурска.

Вилаетите обхващат практически всички територии, населени с българи, което е признаване на етническите граници на българския народ през Възраждането от великите сили.