Път: : Реалии

Исторически материализъм

ИСТОРИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИЗЪМ Съставна част на марксистко-ленинската философия, която има претенцията да е наука за най-общите закони за развитието на обществото. Той е създаден от Маркс и Енгелс в средата на ХIX век и доразвит от Ленин.

Задължително се изучаваше във всички специалности на всички висши учебни завадения. Всички изследвания в обществените науки го имаха като задължителна методология. Дали е спазено това, се преценяваше от партийните работници в идеологическите направления. Където се откриеше пропуск, следваха санкции.