Икономика в сянка

Емпиричното изучаване на неформалните икономически дейности и в частност, изследването на „икономиката в сянка“ е предмет на дискусии, продължаващи повече от 40 години. Като отдава дължимото на достойнствата на икономическите, статистическите и другите видове изследвания, настоящата книга пресъздава трудния, изпълнен със съмнения и дилеми процес на построяване на социологическа изследователска методология за емпирично изучаване на „икономиката в сянка“. В основата на конструираната методология е поставен холистичният подход, разглеждан като обща парадигмална перспектива и съвкупност от научни принципи, методики и изследователски процедури, реализирани чрез система от взаимно свързани емпирични социологически изследвания.

Настоящата книга е второ, преработено издание. Първото издание от 2014 г. се посрещна с подчертан интерес и показа, че научната общност има потребност от сериозни аргументи и специализирано методологическо знание за емпиричното изучаване на сенчестите икономически дейности. Без да има претенции за изчерпателност, книгата систематизира основните методологически подходи за емпирично изучаване на неформалните икономически дейности и предлага нови методологически решения, базирани на обособяването на „икономиката в сянка“ като един от основните видове неформална икономика. Приведеният богат емпиричен материал разкрива поликомпонентната, вътрешно противоречива и амбивалентна природа на общественото мнение за „икономиката в сянка“.