Път: : Кой кой е : П

Иван Пунчев

КОЙ Е ИВАН ПУНЧЕВ?

Той е мислител-интегралист, който за удобство на конформното мислене се изявяваше като философ. Последовател на идеите на Хегел и Маркс, но с оригинална позиция, той е отблъснат от догматизма и сам напуска БКП, което забавя устройването му в ИФ след завършване па аспирантурата.

През 1975 г. все пак е назначен в секция Логика на ИФ-БАН. Тук той завърши и защити дисертацията си и се утвърди като безспорен авторитет в Диалектическа философия, която доразви с много собствени постановки, засягащи най-фундаментални проблеми на философския разум.

Предаността му към стила на изграждане на философски системи определи пътя на развитие на философските му идеи и връзката им със съвременната логика и математика. Предложи оригиналните идеи за „математическа диалектическа логика" и „диалектико-логическа математика". По своята мащабност и всеобхватност като интердисциплинарно, комплексно и интегративно изслед­ване работите му се доближават до тези на световно известни авторитети.

Направи своя реконструкция на Хегеловата диалектическа логика, като анализира и различни възможности за нейното математическо моделиране. Идеята си разви и в контекста на една система на космическа философия, и е един от основателите на Интегралния клуб по прогностика, фантастика и евристика "Иван Ефремов", чийто член беше до края на живота си.

АТАНАС СЛАВОВ

 

В Омда огласяваме -

Неговото есе - Космократор

Стифотворението му - БАЛАДА ЗА ТОРКВЕМАДА

Студията му - Стоката

Анотацията - ДИАЛОГИКА

От Омда използваме CV писано от Иван Пунчев . Направили сме видими дребни съкращения и добавки.

CURRICULUM VITAE

Име: Иван Петков Пунчев

Дата на раждане и място на раждане: гр. Грамада, Видинско 9.VІ.1942 г. Починал:13.09.2009

Домашен адрес, телефон, E-mail: ..................................

Служебен адрес, телефон, E-mail: ..................................

Области на професионални интереси: логика, онтология, епистемология, философия на науката, фи­лософия на математиката, социална философия, естетика.

Образование и квалификационни степени:

Докторантура:

Аспирант 1968-1970 в областта на диалектическата логика към Инс­титута по философия при БАН, дисертация: “Категориите всиебщо, особено и единично в диалектическата логика”, защитена през 1985 г..

Висше:

СУ “Св. Климент Охридски”, Философски факултет, специалности: философия и история. 1967 г.

СУ “Св. Климент Охридски”, Физически факултет, 1962-1964 г. – незавършено образование

Средно:

“22-ро гимназия”, София, 1960 г.

Заемани научни длъжности:

Специалист в секция „Социология на науката” в Институт по социология на БАН – 1974-1975 г.

Стажант - научен сътрудник в секция „Логика” на Института по философия при БАН 1975-1977 г.

Научен сътрудник ІІІ, ІІ и І степен в секция „Логика” на Института за философски изследвания на БАН – 1975 – 1988 г.

Научен сътрудник І степен в Катедрата за обучение на аспиранти към Института за философски науки при БАН – 1989-1995 г.

Научен сътрудник І степен в секция „Философия на историята” на Института за философски изследвания при БАН 1995-1999 г.

Научен сътрудник І степен в секция „Логика” в Института за философски изследвания при БАН 1999-2007 г.

Езикова подготовка:

Френски език

Английски език;

Руски език.

Публикации:

Пунчев, И.П.. "Антропният принцип" в космологията и "космологичният принцип" в антропологията. В: Философията на историята и бъдещето на историята. С., 1998.

Пунчев И.П. В защита на класическата диалектика. Сп. Философски алтернативи” 3-4/2000.

Пунчев И.П. Диалектически логос и космическо съзнание. Сп. Философски алтернативи. 3/1993.

Пунчев И.П. Дилбазова Р. В търсене на универсалното или Пол Валери за метода на Леонардо да Винчи. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисисий Хилендарски” т. 32 кн.І/1994.

Пунчев И.П. Една нова парадигма във философията на историята. Сб. Трансцендентална философия. Наука и морал. Изд. БАН И-т по философски науки.

Пунчев И.П. Историята на философията като история на „космическото съзнание” сб „Познание и общество” №2 С. 2006

Пунчев И.П.Н. Кузански – предтеча на хегеловата деалектическа логика и теоретико-множестваната математика част 1: Критиката на аристотелевата формална логика от Н. Кузански, сп. „Философски форум” бр.14 VІІ (1) 2007

Пунчев И.П.Н. Кузански – предтеча на хегеловата диалектическа логика и теоретико-множестваната математика част 2: Математическата диалектическа логика на Н. Кузански като метод за сътворяване и познание на света. сп. „Философски форум” бр.14 VІІ (1) 2007.

Пунчев И.П. – Отново за диалектиката на Хегел и Маркс сп. Фолософски алтенативи бр.2. 1994 г.

Пунчев И.П. – За отношенията – сп. Философска мисъл бр. 10 1970 г. стр. 106-208

Пунчев И.П., Дейков А. – Някои философски проблеми на математиката; сп. Философска мисъл бр. 4 1971 г.

Пунчев И.П. Хегеловата приложна диалектическа логика като херменевтика. Сб. Култура, политика, идентичности” С. 2006.

Пунчев И.П. Процесът на стоково-паричната размяна като „трояко умозаключение” сб. Философски изследвания кн. 4 . 2007.

Пунчев И.П. Към генезиса на класическата диалектическата логика като логика на системите. сб „Познание и общество” №2 С. 2006

Пунчев, И.П.. И. А. Ефремов – крупен учен – естественик и космически философ. – Тера фантастика, № 1, 2000, с. 4-11.

Пунчев И.П. Кардашева-Уляхина А. Опит за осмисляне на глобалните проблеми от системна гледна точка. сб.„Глобални проблеми”, изд. Наука и изкуство” С. 1986.

Пунчев И.П. Космическите цивилизации. Сб. Естествознанието и биологията пред прага на ХХІ век. Материали от 8 специализирана школа за млади научни работници 21-24.ІХ.1992. Варна. Изд. Фондация „Еврика”.

Пунчев И.П. Структура логического у Гегеля и Маркса. Сб. Актуальные проблемы взимоотношения между формальной логикой и диалектической логикой. Изд. Единный центр философии и социологии, И-т филос. имени Акад. Т.Павлова С. 1987.

Пунчев И.П. Логически структури и структури на практиката. Сб. Рационална дейност, ефективни процедури и интелектуализация. Изд. на БАН. С. 1989.

Пунчев И.П. Научната фантастика като социо-културен феномен. сп. „Проблеми на културата” С. 1981.

Пунчев И.П. От класическа към некласическа теория на диалектическата логика. Част Първа: От класическа формална логика към класическа диалектическа логика. Сп. „Философски алтернативи” бр. 1 2006 г.

Пунчев И.П. От класическа към некласическа теория на диалектическата логика. Част Втора: От математическа „формална логика” към математическа „диалектическа логика” Сп. „Философски алтернативи” бр. 2 2006 г.

Пунчев И.П. Рационалност – ирационалност и диалектическа логика. Сб. Проблеми на съвременната логика. Изд. Наука и изкуство. С. 1985.

Пунчев И.П. Социокосмическата революция. Сб. Култура и научно-техническа революция. Научни съобщения на националната школа за млади научни работници по философия, социология и психология, „Приморско`84” изд. На Единен център за философия и социология и др. С. 1985.

Пунчев И.П. „Феноменологията на духа” като генезис на „системата на науката” (под печат)

Пунчев И.П. Сътворението на природата и човека от Бога във философията на Хегел. Сб. Хуманизъм, наука, религия. ч.І. Изд на Международния и-т за интеркултурни контакти „Истрос”. Синдикат на българските учители. Варна 1994.

Пунчев И.П. Генезисът на идеята за Бога в Хегеловата „Феноменология на духа”. Сб. Хуманизъм, наука, религия. ч.ІІ. Изд на Международния и-т за интеркултурни контакти „Истрос”. Дирекция по вероизповеданията при МС на РБ, Фондация „Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимоотношения”. С. 1995.

Пунчев И.П. Социокосмическите революции и космическите перспективи на цивилизацията. Сб. Философия. Социална практика. Култура. Изд. БАН И-т по философия, клуб за ТНТМ. С. 1988.

Пунчев И.П. Хегеловата история на философията като истинска философия на историята. Сб История, философия, хуманизъм. Материали от симпозиум посветен на английските мислители К.Попър и А.Тойнби съст. На 5-8 ХІІ.1995 г. В Банкя. Изд. на И-т за философски изследвания при БАН, СУ „Св. К. Охридски”, Британски съвет, Фондация „Отворено общество”, Съюз на учените в България. С. 1996.

Пунчев И.П. Хегеловата „Философия на Природата” като приложна диалектическа логика. Сп. Философски алтернативи 2/1987

Пунчев, И.П.. Хегеловата философия на "ценността" и "смисъла". Сп. Философски форум, 1998, № 2-3, с.5-10.

Пунчев И.П. Хегеловото учение за структурата на разума като фундамент на „Науката Логика”. Сп. Философски алтернативи 1/1998.

Пунчев И.П. Човекът между разума и неразумието в Хегеловата философия на историята. Сб. Наука, цивилизация, ценности. Международна варненска философска школа 1994. Изд. БАН и Печатна база при ИПКУ „П.Берон” Варна. 1994.

Пунчев И.П. И.Ефремов: ученный – естествоизпытатель и философ-космист, Девятые Ефремовские чтения, Вырица 2006 стр. 27-35.

Pountshev I. La relations des kategories “universel”, “particulier” et “unique” comme structure fondamentale de la logique dialectique. Сб. Универсално и партикуларно. Изд. БАН, СУ „Св.К.Охридски”, Българска философска асоциация. С. 1998.

Pountshev I. La raison comme facteur cosmique p. 23, Diotima 24-2001 L`home et le Cosmos Athenas 2001, Institutions philosofique Reunies.

 

Изнесени научни доклади:

Пунчев И.П. – От натурфилософията към научна философия на природата – Школа за аспиранти и млади научни работници по философия на естествознанието в Ботаническата градина г. Варна, юли 1984 г.

Пунчев И.П. – Космическа философия на естествознанието - Школа за аспиранти и млади научни работници по философия на естествознанието в Ботаническата градина г. Варна, юли 1985 г.

Пунчев И.П. – Диалектическата логика като метод на естествените науки - Школа за аспиранти и млади научни работници по философия на естествознанието в Ботаническата градина г. Варна, юли 1986 г.

Пунчев И.П. - Проблемът за „изкуственото” и „естественото” в космическата философия на природата - Школа за аспиранти и млади научни работници по философия на естествознанието в Ботаническата градина г. Варна, юли 1987 г.

Пунчев И.П. – Космическата философия и новата естественонаучна картина на Вселената. - Школа за аспиранти и млади научни работници по философия на естествознанието в Ботаническата градина г. Варна, юли 1989 г.

Пунчев И.П. – Рационално и ирационално противоречие в логиката и диалектиката. Национална школа за млади научни работници по философия, социология и психология „Приморско`82”.

Пунчев И.П. – Диалектико-логически проблеми на фундаменталната физика - Национална школа за млади научни работници по философия, социология и психология „Приморско`86”.

Пунчев И.П. – Диалектико-логически проблеми на естествените и обществените науки - Национална школа за млади научни работници по философия, социология и психология „Приморско`88”.

Пунчев И.П. – Структурата на логическите форми в диалектическата логика - Национална школа за млади научни работници по философия, социология и психология „Приморско`90”.

Пнчев И.П. -

Преподавателска дейност и обучение на кадри:

Лекции и упражнения:

Спецкурс във Философския факултет на СУ “Св. Кл. Ох­ри­д­с­ки” “Проблемът за континуума от Античността до Новото време: он­то­ло­ги­ч­ни аспекти” - едносеместриален за 30 учебни часа през първия се­ме­с­тър на 1999-2000 и през първия семестър на 2000-2001 г.

Подготовка на докторанти:

Научен ръководител на редовния докторант към секция “Онтология и епистемология” Георги Ангелов за 2002-2004 г. с тема на дисертацията “На­мерение и време”.

Научен ръководител на редовния докторант към секция „Онтология и епистемология” Ива Георгиева за 2005 – 2008 г. с тема на дисертацията „Онтологични основи на изкуствения интелект”.

Авторство на учебници или на учебни помагала:

Подготвил циклостилно учебно помагало за лекционния курс “Основ­ни математически структури” към магистърската програма “Философия и ма­те­­матика” в размер на 480 стр.

20. Преводаческа дейност:

Превел от английски на български език статията: К. Хукуей. Праг­матистката максима и доказателството на прагматизма. – Философски алтерна­ти­­ви, 2006, кн. 6.

Превел от английски на български език статията: Н. Кокчиарела. Формална онтология. - Философски алтернативи, 2003, кн. 5-6, с. 61-70.

Превел от английски на български език книгата: Фредерик Копъл­стън. История на философията. Т. 1. Древна Гърция и Рим. С., Изд-во “ГАЛ-ИКО” (така и не видя бял свят).