Път: : Списъци

Защитени територии в България

Първата защитена територия в България е местността Храстево (Растьово) . Тя е била обявена с Постановление №12976 от 12.09.1931 г. на Министерството на земеделието и държавните имоти (МЗДИ) и отменена през 1944 година с Постановление № 490 от 13.01.1944г на МЗДИ. Тази информация е нова и променя представите ни за историята на природозащитата в България, защото във всички литературни източници като първа защитена територия в страната се посочва резервата „Горна Еленица-Силкосия”, известен от 1936 година само като „Силкосия”, който е обявен на 29.06.1933 г.

От българските резервати след 1970 г. 16 са обявени за биосферни резервати по програмата на ЮНЕСКО "Човек и биосфера".


Национални паркове


Рила
Пирин
Централен Балкан
Природни паркове
Беласица
Българка
Витоша
Врачански Балкан (природен парк)
Златни пясъци
Персина
Сините камъни
Странджа
Рилски манастир
Русенски Лом
Шуменско плато
Резервати
Силкосия
Парангалица
Баюви дупки-Джинджирица
Бистришко бранище
Торфено бранище
Калиакра
Боатин
Царичина
Тисата
Дупката
Камчия
Горна топчия
Алиботуш
Джендема
Узунбоджак
Скакавица
Беглика
Еленова гора
Купена
Червената стена
Мантарица
Горна кория
Бяла крава
Кастраклий
Казаните
Чупрене
Стенето
Соколна
Пеещи скали
Букака
Бели Лом
Църната река
Вълчи дол
Стара река
Витаново
Китка
Врачански карст
Северен Джендем
Кутелка
Орлицата
Каменщица
Лешница
Ореляк
Ибър
Соколата
Риломанастирска гора
Козя стена
Конгура
Средока
Тисовица
Централен Рилски резерват
Ропотамо
Юлен
Милка


Поддържани резервати


Патлейна
Дервиша
Чамджа
Изгорялото гюне
Габра
Казъл Черпа
Ардачлъка
Сребърна
Боровец
Чамлъка
Шабаница
Вълчи проход
Момчиловски дол
Амзово
Сини бряг
Момин град
Балабана
Долна топчия
Острица
Пясъчната лилия
Конски дол
Водните лилии
Тъмната гора
Училищна гора
Борака
Върбов дол
Киров дол
Калфата
Савчов чаир
Хайдушки чукар
Богдан
Балтата
Атанасовско езеро
Персински блата
Ибиша


Природни забележителности

В България са обявени 349 природни забележителности


Защитени местности

Някои от 500-те защитени местности в България са:


Калимок-Бръшлен
Рибарници Орсоя
Суха река
Блатата
Юмрук скала
Патронка
Кованкая
Меандри на Бяла река
Хамбар дере
Гюмюрджински снежник
Триградското ждрело
Дуранкулашко езеро
Шабленско езеро
Поморийско езеро
Тръстикови масиви - Вая
Пода
Бакарлъка
Устието на река Велека
Силистар