Път: : Реалии

Дружество за разпространение на научни знания

ДРУЖЕСТВО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ “ГЕОРГИ КИРКОВ”По дефиниция “доброволна обществена организация”. Създадена през 1971 в София от лектори и пропагандисти на Отечествения фронт, комсомола и профсъюзите. Задачата на дружеството е “да разпространява обществено-политически, естествено-научни, икономически, правни, производствено-технически и други знания и челен опит. Популяризира постиженията и опита на българската наука, култура и техника, на Съветския съюз и КПСС в изграждането на социалистическото общество, разобличава буржоазната идеология от класово-партийни позиции”. Целта е формиране на марсистко-ленински мироглед, възпитание в комунистически дух, повишаване на трудовата активност на нацията. Дружеството разработва тематични планове за лекции, участва в уреждането на теоретични конференции, народни университети, съвещания, лектории, семинари, курсове, лекции-екскурзии, беседи-концерти и др. и осигурява лектори за тях. Организира издаване на списания, бюлетини, брошури, научнопопулярна и методическа литература. Въпреки прокламираната пропагандна насоченост дружеството действително има голям принос за разпространяването в обществото на знания от всички области на живота. Това се дължи както на постепенното разкрепостяване на духовете през 1970-80-те години, така и на обстоятелството, че негови лектори са изтъкнати специалисти по съответната материя.

С устава на дружеството можете да се запознаете ТУК...