Път: : Кой кой е : К

Деян Кюранов

Деян Кюранов (син на Чавдар Кюранов) е роден в София.

Студент по философия и литература в Уорикски университет (Великобритания 1970-1971.

Студент по философия 1971-1975; Аспирантура по философия 1976-1980; Докторат по философия в Софийски университет 1985.

Работи в Софийски университет, изследовател (политология), 1987-1990.

Член на Управителния съвет на ПК “Екогласност” 1989-1990 г. Участва в делегацията на Кръглата маса от страна на СДС.

Програмен директор в Центъра за изследване на демокрацията, 1990-1992.

Член на УС и Директор на  “Отворено общество” – София, 1990–1992.

Председател  на Маркетинг консулт ООД (Социологически проучвания), 1992–1994.

Съветник във  Фондация “Фридрих Науман” - София, 1992–1994.

1996 - Програмен директор  на Центъра за либерални стратегии.

Председател на Управителния съвет на  Aсоциация България-Русия, 1996.

Директор за изследвания и публикации в Европейски център за права на ромите, 1998-2000.

Програмен директор на Центъра за либерални стратегии от 2000 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗРЕШАВАМ
Прокурор .............
гр. ...5.V. ....1989 г.
 

ПРОТОКОЛ
за претърсване, обиск и изземване

 Днес, 05.05. 1989 г. В гр. София подписаният ..Павел Стоев
следовател при Главно следствено управление МВР София, на основание чл. Чл. 134-138, 223 от НПК в присъствието на поемните лица:

1. ХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ  ул.ХХХХХХХХХХХ № ХХ, вх.Х, бл.Х
2. ХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ  ул. ХХХХХХХХХ № ХХ, ет. Х

Обявих решението за извършване на претърсване, обиск и изземване и поканих лицето: ДЕЯН КЮРАНОВ – гр. София, ул. ХХХХХХХХ № ХХ

да предаде намиращите се у тях предмети и книжа, които могат да имат значение за дело № ... / .... 19 .. г., след което извърших претърсване в жилището на Деян Кюранов и обиск на лицето Деян Кюранов

При претърсването намерих, описах и иззех:

1.     Наръчник на гражданина – машинописен текст 9 листа.

2. До десетата сесия на Народното събрание /9.5.1989 год./ ксероксно копие на машинен текст, започващо с обръщението: “Уважаеми председателю на Народното събрание ...” – 5 листа.

3.     Протокол на сдружението “Екогласност” машинописен текст 1 лист.

4.     Програмна декларация на клуба за подкрепа на ... машинописен текст – три листа.

5.  “До деветата сесия на Народното събрание” машинописен текст – три листа.
6.    Един лист машинописен текст, започващ с думите: “Ако човечността” и завършващ с думите: “За екологична защита на населението ...”

7.   Молба от Димитрина Петрова за приемане като член в Клуба за ... -  един ръкописен лист.

8. Програмна декларация на дижението Екогласност – ксероксно копие 5 листа.
9.     Програмна декларация на движението Екогласност /съкратен вариант/ един лист ксероксно копие.

10. Запитване относно произхода и разполагането на токсични и радиоактивни ... един лист ксерокопие.

11.     Ксерокопие, печатен текст, започващ с думите: “Не днес, утре!” и завършващ с думите: “Чувствам се престъпник”.

2.     Устав на сдружение с нестопанска цел Екогласност пет листа.

13.      Открито писмо до Районния съд Ст. Загора ... 1 лист машинописен текст с поправки, написани с химикалка.

14.    Протестна преписка два листа ксерокопие, започваща с: колектива при ОДЗ № 12, и завършва с № 45 Маргарита Стефанова Кюмюджиева – два листа.
15.   Един лист с машинописен текст на английски език, касаещ сдружението Екогласност.

16.    Три листа машинописен текст, започващи с думите “Бюрокрацията 3 април 89” и завършваща с думите: в сравнение със състоянието сега.

Забележка: Описаните и иззети документи се намираха в стаята, заемана от др. Кюранов, като той доброволно ги представи на следователя, със следното обяснение: Отказвам да дам обяснения за произхода.

Възражения, бележки и искания на присъстващите лица: не

Обяснения за немерените и иззети предмети, книжа и др. /посочва се кой и какви обяснения дава/: Отказвам

 

ПОЕМНИ ЛИЦА:  1. /подпис/

2. /подпис/

СЛЕДОВАТЕЛ: /подпис/

ПРИСЪСТВАЛ: /подпис/