Демократична гражданска инициатива

 

Демократична гражданска инициатива” е изразител и продължител на идеите на онези български граждани, които в снежния 25 ноември 1989г. се събраха в Южния парк на София за да заяват, че винаги са се чувствали свободни и независими хора, осъзнаващи, че реализацията им ще бъде възможна само при условие, че и останалите членове на обществото се чувстват такива; те изразиха своето убеждение, че за постигането на това условие е необходимо да бъдат организирани и да работят за установяването на демократичен социален ред. Водени от същите идеи, една част от тях, заедно с други съмишленици, се събр...

Х   Х   Х

22 март 2013 г.

Протестиращите, оглавявани от Ангел Славчев, Дончо Дудев и Янко Петров ще участват в предсрочните избори на 12.05.2013 г. с новообразуваното си Движение "Граждански контрол".

„Демократична гражданска инициатива" на Стефан Пеев ще бъде партията, чрез която те ще се опитат да контролират органите на властта. В листите им 90% от хората ще са до 35-годишна възраст.

Х   Х   Х

 

УСТАВ

на

Демократична Гражданска Инициатива


„Демократична гражданска инициатива” е изразител и продължител на идеите на онези български граждани, които в снежния 25 ноември 1989г. се събраха в Южния парк на гр. София за да заяват, че винаги са се чувствали свободни и независими хора, осъзнаващи, че реализацията им ще бъде възможна само при условие, че и останалите членове на обществото се чувстват такива; те изразиха своето убеждение, че за постигането на това условие е необходимо да бъдат организирани и да работят за установяването на демократичен социален ред.

          Водени от същите идеи, една част от тях заедно с други съмишленици се събраха на Учредително събрание на 25 ноември 2000г. в Културен дом „Красно село”- София и учредиха настоящата политическа организация като приеха този устав.

 

І. Общи положения

Чл.1. Уставът определя характера, целите, средствата за постигане на целите, устройството и дейността на Демократична гражданска инициятивеа, чието име съкратено се изписва ДГИ.

Чл.2. /1/ Демократична гражданска инициатива е създадена по инициатива на граждани на България с неопределен срок на съществуване.

/2/ Съществуването и дейността на ДГИ са законни и се основават на Конституцията на Република България и ЗПП.

Чл.3. Седалището на Демократична гражданска инициятива е гр. София, с адрес: Столична Община, Район „Изгрев“, кв. „Дианабад", бл. 57, ет.14, ап.95

Чл.4. /1/ ДГИ е обществена политическа организация на свободни и независими граждани на България, чиято главна цел е утвърждаване на демократичното гражданско общество в България.

/2/ Организацията Демократична гражданска инициатива е политическо средство на обществото за:

1. Осъществяване на извършващите се във всички сфери на българското обществокоренни демократични промени, водещи до главната цел;

2. Осъществяване на гражданскиконтрол върху дейността на държавните органи и структури;

3. Защита от посегателството на държавните органи и структури и на политическите партии и организации върху правата и свободите на гражданите, гражданските организации и обществото като цяло.

/3/ ДГИ е гражданска организация на широка социална основа, която обединява отделните граждани за разрешаване на проблемите на обществото. ДГИ не изразява политическите, имотните, религиозните и духовните интереси на определена социална група или групи и не се стреми към вземане на държаввната власт за задоволяване на подобни интереси.

 

II. Цел на Демократична Гражданска инициатива и средства за посвтигането и

Чл.5. За постигане на своите цели ДГИ си служи единствено със средствата на мирните политически инициативи на гражданите, при неотклонно съблюдаване на всички правни норми, в съответствие с конституцията на България, в равноправно сътрудничество и взаймодействие с всички демократични сили в страната.

Чл.6. /1/ Формите и средствата на дейността на ДГИ са:

1.     Провеждане на събрания, подписки, анкети, допитвания, експертни проучвания, възвания, митинги, мирни демонстрации и други законосъобразни инициативи за изразяване на позицията на ДГИ относно решенията и действията на държавните органи за управление от национален и регионален мащаб, на административни,стопански и други дейци от всички нива и сфери на обществения и политическия живот;

2.     Провеждане на политически инициативи, целящи защитата на демократичните права и свободи на гражданите в обществото;

3.     Самостоятелно, или в съюз с демократичните сили участва в изборни кампании, издигане на кандидатури на посочени от гражданите техни представители при избори на всички равнища, организиране на избирателни кампании, участие при провеждане на избори и контрол върху изборите;

/2/ За информиране на обществеността за своите инициативи и за пропагандиране на идеите и целите си ДГИ използва държавните и обществените средства за масово информиране /телевизия, радио, печатни издания, както и чрез участие в съвместни инициативи на демократичните сили в България.

 

III. Членство и организационна структура

Чл.7. Участник в ДГИ може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, който приема устава и програмата на ДГИ.

Чл.8. /1/ Членството в ДГИ се урежда чрез заявление за членуване в местните организации

/2/ Отпада въз основа на решение от 25.06.2011г. на извънредна НК на ДГИ

/3/ За всеки член на Местна организация секретарят попълва анкетна карта, която архивира, а копие от нея депозира в архива на националното ръководство. Ежемесечно, на заседание на Политическия съвет, Главният секретар на ДГИ докладва информация за ново постъпили членове.

Чл.9. /1/ Членове на ДГИ, които нарушават настоящия Устав с действия или бездействия, изказвания и декларации, се изключват.

/2/ Отнемането на правото на членство в ДГИ по чл.7 ал.1, се изсвършва от Общото събрание на местната организация на ДГИ, в която лицето членува, след представяне на неопровержими доказателства за извършване на действия, които противоречът на идеите и целите на организацията.

/3/ Подлежащият на изключване член на ДГИ, а също и гражданин, на когото е отказано членство в ДГИ, има право на защита пред Общото събрание. Предложението за изключването му, съображенията и доказателствата за това, а също и причините за отказа на членството му се предоставят не по-късно от 7 дни преди свикване на Общото събрание, писмено – на адреса, който е посочил.

/4/ Общото събрание на Местната организация може с мнозинство от 50% +1 от броя на членовете си да гласува недоверие на член или членове на Местния съвет и да ги лиши от дадения мандат.

Чл.10. /1/ Членуващия в ДГИ има следните права.

1.  да избира и бъде избиран във всички ръководни структури на партията;

2.   свободно да изразява личното си мнение;

3.  да бъде защитаван от ДГИ за изразеното от него свободно политическо мнение.

/2/ Той е длъжен:

1.    да спазва устава;

2.    да плаща членски внос;

3. да участва в дейността на партията и изпълнява нейните решения.

Чл.11. /1/ Основни звена на ДГИ са Местните организации, които се изграждат на териториален принцип.

/2/ Местните организации на ДГИ имат за задача да организират дейността на участниците и привържениците на Организацията във всички части на страната.

/3/ Местните организации на ДГИ разработват и организират изпълнението на инициативи и действия с местно значение и организират изпълнението на инициативи и кампании с национално значение.

Чл.12. Към Местните организации се формират работни групи, съставени от специалисти, които обсъждат и предлагат формата на гражданската инициатива за решаване на предложените от гражданите проблеми от социално, стопанско, политическо, културно, етническо, екологическо и друго естество.

Чл. 13. /1/ Местните организации се ръководят от Местен съвет, избран от Общото събрание.

/2/ Местният съвет се състои от председател, заместник председател и секретар.

/3/ Мандатът на Местния съвет е за срок от една година без ограничение броя на мандатите.

/4/ Общото събрание на Местната организация може с мнозинство от 50%+1 от броя на членовете си да гласува недоверие на член или членове на Местния съвет и да ги лиши от дадения мандат.

Чл.14. /1/ За осъществяване на инициативи от регионално значение /градско, общинско, областно и пр./ местните организации могат да създават регионални съвети.

/2/ Регионалните съвети се изграждат от упълномощени от местните организации на ДГИ лица и имат само координиращи функции.

Чл.15. /1/ Върховен орган на ДГИ е Националната конференция на делегатите на Местните организации.

/2/ Нормата на представителството на националната конференция се определя от националния съвет. Местните организации с числен състав до 10 члена излъчват един делегат до 20 члена – двама, а над 20 члена – трима.

Председателят на Местната организация е делегат извън тази квота.

/3/ Численият състав за излъчване на делегати се определя от броя на членовете от местната организация, заплащали членски внос поне една година преди датата на Националната конференция според отчисленията в Централния паричен фонд съобразно Чл.26 ал.2 от настоящия устав.

/4/ Делегатите се избират от общото събрание с явно гласуване и просто мнозинство, според броя на гласовете.

/5/ Националната конференция е легитимна при присъствие на представени 50%+1 от Местните организации, освен ако не е отчетно-изборна, независимо от броя на присъстващите делегати. Националната отчетно-изборна конференция е легитимна при присъствие на представители на две трети от Местните организации.

/6/ При липса на кворум се изчаква един час и ако до тогава не се достигне кворум, представителите на Местните организации, независимо от техния брой, могат да упълномощят Политическия съвет да вземе решение за провеждане на Националната конференция, в случай, че тя не е отчетно – изборна.

/7/ Националната отчетно – изборна конференция, неосъществена поради липса на кворум, се пренасрочва по решение на Политическия съвет в срок до 3 (три) месеца.

Чл.16. /1/ (Изменен) Изпълнителният орган на ДГИ е Националният съвет, който се състои от председателите на Местните организации и членове на Политическия съвет. Националният съвет заседава поне веднъж годишно.

/2/ (Изменен) Оперативното ръководство на ДГИ се осъществява от Политическия съвет с мандат от пет години.

/3/ (Изменен) Политическият съвет се състои от председател, главен секретар и трима членове, които се избират от Националната конференция с обикновено мнозинство. Националната конференция определя начина на гласуване.

/4/ (Изменен) Председателството се избира с квалифицирано мнозинство от две трети , а членовете с обикновенно мнозинство.

/5/ Политическият съвет изработва статут (правила) за своята работа в едномесечен срок от избора.

/6/ Националната конференция може с мнозинство от две трети от Местните организации да гласува недоверие на членове от Политическия съвет и да ги лиши предсрочно от дадения им мандат.

Чл.17. Към политическия съвет се създават:

1. петчленна група от координатори за оперативни действия по изпълнение на гражданските инициативи (тяхната дейност и териториален обхват се уреждат в статута за работа на политическия съвет);

2. Група от технически сътрудници

Чл.18. /1/ Политическият съвет осъществява дейността между две национални конференции, насрочва заседания на националния съвет поне веднъж годишно, раководи се от председателството и взима решения с обикновено мнозинство с явно гласуване.

/2/ Политическия съвет се свиква от Председателя поне веднъж месечно, като за редовно заседание е необходимо присъствието най-малко на две трети от членовете му. Ако няма кворум, то се отлага с един час и се провежда със присъстващите членове, ако са повече от половината. Всеки член има право на един глас. При равенство гласът на Председателя е решаващ. За всички заседания се прави протокол, който се съхранява от Главния секретар.

Чл.19. /1/ ДГИ се представлява от Председателя. Той ръководи дейността на Политическия съвет и Националния съвет, а в него отсъствие или при невъзможност да изпълнява задълженията си, функциите му се поемат от главния секретар или други членове на Политическия съвет, уполномощени от Политическия съвет.

/1а./ (Нов – във връзка със Закона за политическите партии – параграф 30 ал.1, 2, 3) Даренията към организациите подлежат на санкция от страна на Председателя. Той оперира с внасянето и изтеглянето на средствата и се отчита пред главния секретар и Политическия съвет.

/2/ Представителите на ДГИ за провеждане на двустранни и многостранни контакти с представители на други обществени организации и партии и за други обществени изяви се определят по ал. /1/, а за местни и регионални такива – от състава на националния съвет.

Чл.20. /1/ Лица от Политическия съвет, които са назначени за членове на правителството, а също и лица действали в противоречие с чл.18 /2/ автоматически излизат от състава му.

/2/ За попълване състава на Политическия съвет се избира председател на местна организация по ред, определен в статута на Политическия съвет.

/3/ Всеки член на Политическия съвет може да го напусне с писмено заявление до него.

/4/ (Нов) Всеки нов член на ДГИ може да бъде предлаган за съветник, кмет и депутат, но не може да бъде избиран в състава на Националното ръководство на организацията (председател, главен секретар, член на Политическия и Контролния съвет) през първите пет години от постъпването му.

Чл.21. /1/ (Изменен) Националната конференция се свиква най-малко на пет години.

/2/ (Изменен) В случай на необходимост, по предложение на Политическия съвет, председателят на ДГИ свиква Извънредна Национална конференция.

Чл.22. Свикването на Националната конференция е задължение на Политическия съвет. Оповестяването на времето и мястото на провеждането и на дневния ред, е задъжение на главния секретар на ДГИ, който известява Местните организации писмено, но не по-късно от един месец преди датата на провеждането й, а за извънредните конференции – 10 дни по-рано. Седем дни пред този срок Политическия съвет, по доклад на председателя и секретаря уточнява легитимността на местните организации съгласно устава.

Чл.23. /1/ Местните организации са равноправни. Връзката между тях и националното ръководство е пряка.

/2/ Местните организации подпомагат изпълнението на републиканските инициативи на националното ръководство.

/3/ При изява на несъгласие с инициятиви по ал./2/, Местните организации съгласуват помежду си своите становища. При желание на 50%+1 от Местните организации може да бъде свикан извънреден Национален съвет.

/4/ Местните организации предлагат на националното ръководство инициативи с национално значение.

/5/ Местна организация, която сериозно уврежда авторитета на ДГИ, по преценка на политическия съвет се отстранява временно от членство. Окончателно решение се взима от Националната конференция с две трети от гласовете на Местните организации. Политическия съвет може и сам да отмени решението си.

 

IV. Финансово осигуряване

Чл.24. /1/ Основен източник на финансовото осигуряване на дейността на ДГИ е членскич внос на членовете в организацията.

/2/ Членския внос е месечен и е в размер на 1 лв.

/3/ (Нов) Националната Конференция реши: „Във връзка с икономическата криза временно се оставя на самостоятелна преценка на местните организации сами да определят дали ще отчитат членски внос. Препоръчва се в замяна на това да се търсят спонсори."

Чл.25 Източник на финансиране на дейността на ДГИ са дарения и доброволни вноски от граждани, обществени и стопански организации.

Чл.26. /1/ Всяка местна организация формира собствен паричен фонд в размер на 80% от набрания членски внос и от дарения и доброволни вноски.

Чл.27./1/ ДГИ формира и Централен паричен фонд за организиране на националните граждански инициативи и за финансиране на дейността на Националното ръководство.

/2/ Централния паричен фонд се формира от вноските на местните организации, равняващ се на 20% от постъпленията в паричните им фондове, а също и от дарения и доброволни вноски на граждани, обществени и стопански организации.

/3/ Неизплащането на вноските от местните организации автоматично води до тяхното временно отстраняване, като след внасянето им членството се възстановява. И в двата случая Политическия съвет взема решение.

Чл.28. Всяка местна организация и Политическия съвет водят приходно – разходна касова книга за финансов отчет и контрол на приходите и разходите, свързани с дейността на ДГИ.

Чл.29. /1/ Редът за разходване на парични средства от фондовете на ДГИ и за отчитане и контрол се определя от Националната конференция.

/2/ Политическия съвет и Местните организации имат собствени банкови сметки.

/3/ Политическия съвет и Местните организации ежегодно, с протоколно решение определят лицата, които имат правото да разрешават извършването на финансови разходи и свързаната с тях необходимост от изтегляне на парични средства от банковите сметки, както и на лица, които имат право да задължават банковите сметки и да извършват плащания за и от името на ДГИ.

 

V. Контрол върху дейността на ДГИ

Чл.30. Контролът върху дейността на Националното ръководство и на Местните организации се осъществява от Контролен съвет.

Чл.31. /1/ Контролният съвет, в състав от председател и двама членове се избира от националната конференция с явно гласуване. Председателят на контролният съвет присъства на заседанията на Политическия съвет.

/2/ Мандатът на контролният съвет е 5 (пет) години.

Чл.32./1/ Контролния съвет се отчита за дейността си пред Националната конференция.

/2/ Резултатите от извършените проверки се регистриорат писмено в контролен дневник и се подписват от членовете на контролния съвет, извършили проверката.

/3/ Резултатите от извършената проверка в местните организации се докладват пред Общото събрание на съответната Места организация.

Чл.33. /1/ Контролът върху финансовата дейност на Местните организации се осъществява от Контролния съвет на Местната организация.

/2/ Контролния съвет на Местната организация, в състав от трима души, се избира на Общото събрание, а членовете му избират помежду си председател.

/3/ Мандатът на контролния съвет на Местната организация е 2 (две) години.

Чл.34./1/ Контролния съвет на Местната организация се отчита за дейността си пред Общото събрание на организацията.

/2/ Резултатите от извършената проверка се регистрират писмено в контролен дневник.

VI. Прекратяване

Чл.35. ДГИ прекратява дейността си при:

1.     сливане или влизане в друга партия;

2.     разпускане по решение на ВКС.

 

VII. Промени в устава

Чл.36. Този Устав може да бъде променян или допълван с необходимо мнозинство от 2/3 присъствали Местни организации на Националната конференция.

 

VIII. Символи и знаци

Чл.37./1/ ДГИ има свое знаме, емблема, бланка, печат, а така също и почетен знак и диплом. Те са интелектуална собственост на партията.

/2/ Печатът на ДГИ е кръгъл, изобразяващ емблемата му – две ръце, пускащи птица; по външния кръг е наименованието ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТВА. Всяка местна организация може да има печат, като във външния кръг отбележи задължително населено място.

 

Първоначалният вариант на настоящия Устав е приет на Учредително събрание проведено на 25.XI.2000 г., гр. София.

В настоящият вариант са отразени измененията в РАЗДЕЛ III : чл.8, чл.16 ал.3, чл.19 ал.1а, чл.20 ал.4, чл.21 ал.1 и ал.2, чл.24 ал.3, гласувани на извънредната Национална конференция проведена на 25.06.2011 г.

 

Х  Х  Х

На извънредна конференция на политическа партия "Демократична гражданска инициатива ДГИ" беше избран Политически съвет в следния състав:
    Стефан Димитров Пеев - председател,
    Мария Ангелова Галанова - главен секретар,
    Милена Алексеева Арнаудова,
    Стоян Нейков Тенев,
    Илчо Костадинов Бъчваров.

Беше избран и Контролен съвет в следния състав:
    Владимир Славчев Иванов - председател,
    Виолета Стоянова Бъчварова,
    Стефка Веселинова Кузова.

Партията се представлява от председателя Стефан Димитров Пеев.