Български национален демократичен съюз /БНДС/

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ

 I.   ОСНОВАНИЯ

Всички сме синове и дъщери на България, нашата скъпа Родина. А казал е още Раковски: “Любовта към Отечеството превъзходи всичките световни добрини!”

Нашето Отечество преживява съдбоносни дни. Както никога в българската история ние сме заплашени от обезличаване и демографско изчерпване като нация, заплашени сме да погубим родовата си памет, чевството и съзнанието за национална приемственост. Тоталитарният режим, с оглед на воите кастови егоистични интереси се опита да изтръгне от българскат душа народните скрижали и упования, наследените добродетели, да ги замести с примитивни и зловещи кумири.

Дошло е време да се отстрани напластяваната с години ръжда на безродството, да възродим поразените исконни национални добродетели:
- любов към род и Отечество;
- трудолюбие и обич към земята;
- взаимопомощ и взаимопочит;
- човещина;
- милосърдие;
- обич към праотческата старина;
- гостлюбие;
- народният инстинкт за национално съхранение;
- уважението към другите народи и култури.

 

Ликвидиран беше българският национален идеал. Ние нямаме сега, в рамките на общочовешките стремления, една обща българска идея, която да ни събере ведно, да ни покаже ясна историческа персппектива, да ни разтвори сигурен път към общочовешката цивилизация.

Възпитавани в духа на фалшив интернационализъм и национален нихилизъм, в преклонение пред чужди божества, ние пропиляхме златна национална, енергия.

Прерязана е пъпната връв на българската приемственост. От десетилетия управлявалите среди позорно мълчат за българите, живеещи извън пределите на страната. Изоставиха на произвола българските исторически паметници в чужбина. Нашепваха ковар­ната мисъл, че българският народ е малък и поради това е обре­чен на зависимост и придатъчност. Стигнаха дори дотам, да пред­лагат България да влезе в състава на чужди държави.

В последно време с неразумни политически ходове управляващи­те среди разпалиха опасни етнически сблъсъци, предизвикаха масирана намеса на чужди сили във вътрешните работи на страната, урониха до краен предел националния престиж на България, заложиха на карта съдбата и бъдещето на българската държава.

И всичко това тоталитарно - бюрократичният режим комбинира с неуважение към гражданското достойнство на българина, с унищожаването на предани синове на Отечеството,  с разхищаването на народния труд и имот, с пренебрежение към историческите народ­ни традиции, обичаи, празници и обреди, със системна подмяна на историческите имена на селища, местности и улици,  на знаците и белезите на българската държавност.

Дошло е време да се осъзнаем, за да дадем свободно силите си за възкресяване и възраждане на Родината, за спасяване на поразената народна душа.
Родена е нова надежда. Тя идва от вярата, че българската на­ция има в себе си дълбоко затаени и недокоснати от отровните плесени на тоталитаризма сили, които, отприщени от новото време на свобода и демокрация, могат да възродят България,  да я насочат към честити бъдннни.

И затова трябва да се работи бързо, умно и далновидно за сцеплението на отечествените сили. Да не се пропуща благовремието, за да не се окажем унизително и завинаги закъснели.
В бъдещия общ европейски дом ние можем да влезем само като просветен и балгороден народ, силен духом и творчески, уважаван от близки и далечни.

 

II. ПРЕДНАЧЕРТАНИЯ

Българският национален демократически съюз си поставя за задача да работи за доброто на Отечеството според нуждите на времето и в съгласие с демократическите принципи.

Главната задача на Съюза е защитата на правата и достойнството на българската народна общност в България и навсякъде по света.

За постигане на главната цел, Съюзът ще ратува за създаването на една обединителна идея, която да сплоти работниците, селяните, интелигенцията, всички българи, без разлика на етническа принадлежност, вяра и местожителство, в името на добруването на България като независима и силна демократична правова държава.

Българският национален демократически съюз ще бъде противник на всеки и всички, които посягат на националната чест и достойнство на българна. Той ще бъде против всякакви прояви на нихилизъм, отцеругателство и безродство.
Заедно с това Българският национален демократически съюз е решителен противник на национализма. Той ще зачита историческите права на всички страни и народи, ще съдейства да се изграждат достойни взаимоотношения с тях, за да се постигне международно уважение към нашата Родина.

Съюзът ще поеме защитата на народните традиции, които, облагородени от новото време, ще съдействат за опазване на националната и лична идентичност на българина, както и на всички малцинствени групи, живеещи на българска земя.

 

БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ РАТУВА

- за чиста и свята република;

- за свобода на съвестта и вероизповеданията;

- за историческа гласност;

- за възраждане на обичайно-обредната система на народа;

- за утвърждаване на националните добродетели;

- за нравствено възраждане;

- за екологически чиста земя и природа;

- за възстановяване на историческите имена на селища, местности, уличи, училища и т.н.

- за официалност, задължителност и чистота на българския език;

- за защита на териториалната цялост и суверенитета на страната;

- за демографско възраждане на българската нация;

- за възстановяване на престижа, правата и имуществата на Българската православна църква, за отделяне на всички религиозни култове от държавата;

- за подкрепа на българите, живеещи извън България, с оглед опазването на тяхната родова памет и връзката им с Родината.


Националната платформа на съюза очертава и неговите непосредствени задачи в тази област:

- да настоява за общонародно или общинско допитване относно:

- наименованието на страната, образа на държавния герб и на знамето на България;

- националния празник /3 март/ и другите официални държавни празници /Великден, 24 май, Коледа и Нова година/;

- за текста и музиката на националния химн;

- за имената на градовете, селата, улиците, училищата, фабриките и т.н.

Съюзът ще се бори против извращенията на националната ис­тория.  Ще настоява за написването на нови учебници по родна история за училищата.

Съюзът ше предлага и действува за решаването на етнически­те и верски проблеми единствено чрез народно допитване, като отрича правото на която и да е част от народа, на партиите, съюзите и разнородните     политически тенденции да се разпоре­ждат или спекулират с националния   интерес.

Всяка малцинствена група на българска земя да има право на етническа и лична идентичност.

Да се поддърда традиционната българска търпимост спрямо всички родени в страната или временно пребиваваш в нея граждани от друг произход, вяра, елигия и език.

Да се воюва срещу всякакви опити за намеса на чужди сили вьв вътрешно - етническите отношения в страната, срещу опитите за дестабилизиране на нейната сигурност, икономика и терито­риална цялост.

Съюзът ще приема за свои членове  лица от всички етнически групи или верски малцинства, щом одобряват неговата програма и ще защитяват тяхната свобода и сигурност на равноправни български граждани.

Съюзът ще поддържа постоянни връзки с българите, живеещи вън от България. Ще подкрепя с всички законни средства организациите и начинанията на българската патриотична емиграция.

Българският национален демократически съюз ратува за създаване на модерно, демократично обществено устройство на стра­ната, единствената гаранция за нейното национално възраждане и духовно изцеление.

За приемане чрез народно допитване на нова конституция на България, която да осигури правни гаранции за основните граждански свободи:
- гаранции за всички видове собственост - частна, кооперативна /колективна/, държавна и наддържавна;
- възстановяване на основните човешки права и свободи - правото на живот и труд, на собственост и свободно придвижване, свобода на съвестта и вероизповеданията, на словото, събрания­та, сдруженията, на печата и кореспонденцията. Гаранции за дома, имота, труда, честта и сигурността на гражданите,
- многопартийна система, гарантирана от свободни избори на национална и общинска основа.

Разделение на властите:
- законодателната,  съдебната и изпълнителната власт под върховния контрол на народа и законно избраните от него Пар­ламент и Конституционен съд;
- равенство на българските граждани пред закона;
- общонародно допитване за названието и прерогативите на държавния глава;
- цялостно систематизиране на българското законодателство в съответствие с Конституцията и с "Международната харта за правата на човека " от 1948 година ;

Съюзът ще способства за провеждане на модерна социална политика, отговаряща на интересите на работниците, селяните, интелигенцията и професионалните групи.
Съдебна отговорност за злоупотребите с власт и положение, за  корупция и незаконно забогатяване, за културно вредителство, за извършени насилия, издевателства, увреждания и лични обиди над български граждани.

- безплатна медицинска помощ. Държавни грижи за социално слабите и за деца с тежки недъзи ;
- намаляване на редовната военна служба, деполитизиране на армията и възпитаване на воините единствено в служба на вярност към Отечеството и народа;
- задължително безплатно обучение до завършване на гимназиалния курс;
- автономия на университети и научни учреждения;
- намаляване на силите за сигурност н поставянето им под контрола на общините и на Парламента;
- правото на селяните да притежават, наследяват и владеят своите земи и имущества;
- правото на работниците за акционерно участие в собстве­ността и печалбите на фабриките и заводите;
- правото на интелигенцията на професионално сдружаване и на стопанска и културна инициатива;

Основна грижа на Съюза ще бъде моралната обнова на българ­ското общество:

- борба срещу нравствената деградация,  за здрав народен мо­рал;
- грижи за малолетните сираци и бездомни,  за деградиралите морално и социално лица;
- обществен и държавен надзор за максимално ограничаване на наркоманията;
- подкрепа за всички възпитателни, благотворителни, рели­гиозни организации и учреждения,  които се грижат за моралното здраве и единство на народа;

Българският национален демократически съюз ще ратува за екологически чиста земя и природа като настоява:
- за народно допитване /национално или общинско/ относно всички начинания, засягащи почвата, въздуха, водите и растителността на България;
- за преустановяване на всички опасни в екологично отношение строежи;
- за балканско и международно договорно сътрудничество в екологичната област;

Българският национален демократически съюз ще ратува за мир и разоръжаване, за равноправни отношения със съседните страни и с всички останали държави, за сигурни гаранции относно:
- националната независимост, държавния суверенитет и териториалната цялост на България;
- толерантност и уважение към историята и културата на всички страни и народи;

 

III.  ВРЕМЕННИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА БНДС

До приемането на устава на БНДС, ще се спазват следните вре­менни организационни правила:

1. За член на Съюза ще се приема всеки български гражданин, както и ония сънародници, които живеят извън страната, които одобряват съюзното  "Основание" и писмено декларират своето присъединяване към БНДС.

2. Веобщно в Съюза могат да членуват всички фсрмални и неформални обединения и организации,  заявили писмено, че са готови да съдействат за изпълнение програмните цели на Съюза.

3. За приятели на Съюза ще се считат онези български и чуждестранни граждани,  организации и учреждения, които подпома­гат неговата дейност  морално и материално.

4. Висше управително тяло на Съюза е Обществото на учреди­телите.  То се събира поне веднъж в месеца,  за да обсъжда и решава делата на Съюза. Практическата работа се ръководи от тричленно Инициативно бюро и от главен координатор, избирани от Обществото на учредителите чрез явно гласуване.

5. Дружествата на Съюза се учредяват в градовете и селата на страната, както и сред сънародниците, живеещи в чужбина. Те се ръководят от дружествени съвети, съставите на които се определят от Общото събрание на дружествата при явно гласуване.

6. За осигуряване на връзките и взаимодействието в Съюза Изпълнителният съвет редактира ежемесечен Информационен бюлетин.

7. Средствата за дейността ка Съюза се набират чрез доброволни спомоществовання или дарения,  направени от членовете и приятелите на Съюза.

 

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

 

Българският национален демократически съюз е учреден на 8. XII. 1989 година.     
Председател на Българския национален демократически съюз е чл.кор. проф. Николай Генчев.

 

Координационен съвет:

1. Венцеслав Начев

2. Лука Захариев 

3. Минчо Минчев

 

Още за БНДС виж тук>>>