20 юли 2024г.

ИЛИНДЕН. Илинденско-Преображенското въстание. Първи човешки крачки на Луната

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Столипиново - ситуация, проблеми, решения (2008)

Явор Пенчев - политология трети курс (2007/2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 

 

Столипиново е най-големият обособен малцинствен квартал на Балканите. В него живеят около 45 000 души, като само 5 194 от тях се самоопределят като роми. Останалите претендират, че са от турски произход.

България е една от страните, подписала Европейската конвенция по правата на човека, Международната конвенция на ООН за премахване на всички форми на расова дискриминация. В тази връзка община Пловдив има приета стратегия за интеграция на малцинствата, има реализирани проекти, насочени към решаване проблемите на ромите, които ще конкретизирам с анализа им по-долу.

 

 

 
 

 

Столипиново е квартал с лоша инфраструктура, наличие на незаконно строителство, бедност, ниска степен на образование, на здравно обслужване и висока безработица.

Според различни източници делът на незаконното строителство в Столипиново е 80-98%. Фондация за регионално развитие “Рома - Пловдив” успява да осигури 750 дка земя по проект и финансиране на Института за пазарна икономика и NOVIB, Холандия за 198 ромски семейства в региона на Пловдив още 1996-1998 г. По проект “Земята - източник на доходи” 1998-1999 г. се създава револвиращ фонд за подпомагане на оземлените семейства със средства за обработка на земята и повишаване на агрокултурата им.

Областният управител Тодор Петков е поискал от общината да потърси терен за изграждането на къщи за ромите, които в момента обитават незаконни постройки в Столипиново, и според него районът от другата страна на реката е една от възможностите. Няма да се строят блокове, къщите ще бъдат еднофамилни или за две и три семейства, като финансирането за техния строеж ще е от държавата. След това вероятно собствеността върху къщите ще бъде прехвърлена на общината, която да прецени дали да ги продава на ромите.

Решението да се потърси вариант за строеж на нови жилища за малцинствата в Пловдив Тодор Петков взел след срещата на премиера Сергей Станишев с представители на ромските организации в Деня на ромите 8 април. Тогава премиерът обеща на ромите съдействието на държавата за решаването на проблемите им с работата и жилищата.

Това обаче общината определя като нелесна задача за реализиране, изискваща много време и ресурси /укрепване брега на Марица, липсва ВИК мрежа и т.н/. Поради липса на готовност изтече срокът и остана неизползван ресурс за ВИК инфраструктура в Столипиново в рамките на структурните фондове на ЕС.
 

Настоящият кмет на района Иван Тотев обясни, че не е издадена нито една заповед за събаряне на незаконна постройка, защото е ясно, че живеещите там няма къде да отидат, но се издават заповеди за спиране на разширяване и надграждане на съществуващите сгради.

Авангардна идея за почистването на най-голямата ромска махала в страната, Столипиново, представи комуналната фирма "Еко глобал". Вътрешнокварталното почистване ще бъде възложено на 20 каруцари. Те ще получават по 200 лева заплата на месец и отделно 150 лева наем за коня. На ден те трябва да извозват минимум по 5 кубика боклуци. Наетите работници ще бъдат регистрирани в бюрата по труда и ще получат допълнително работно облекло.
 

Потъналото в боклуци гето е най-мръсната част на Пловдив. На места под панелните блокове отпадъците са оформили двуметрови пластове. С помощта на каруцари от махалата ще се създаде временно депо за битови отпадъци. От там боклуците ще бъдат извозвани с коли на фирмата на сметището до с. Цалапица.

Ако експериментът в махалата се окаже успешен, той ще бъде приложен и в другите ромски гета на Пловдив. Новият кмет на район "Източен" Красимир Кузманов вече обяви, че за да получат социални помощи повечето от жителите на Столипиново в трудовата си повинност ще бъдат насочвани към дейности, свързани с хигиенизиране на гетото.

 

 

- ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 По този приоритет има приета Здравна стратегия за лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства. Изпълнени са и продължават да се изпълняват проектите ”Повишаване здравните знания и информираността на ромското население”, ”Преструктуриране на пилотни многопрофилни болници и развитие на спешна медицинска помощ с цел подобряване на достъпа до здравеопазване за уязвими групи от населението със специален фокус към ромите”, ”Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.

По проект, финансиран от програма ФАР, има назначени здравни медиатори за извършване на прегледи в извънболнични условия. Финансирането ще продължи от бюджета на общината. Създаден е механизъм за осигуряване на достъп до медицински услуги за лица без доходи, който ще продължи да се развива /понастоящем има два кабинета в ЦДГ “Захарно петле” с общопрактикуващи лекари в Шекер махала само/.

 

- НИСКА ОБРАЗОВАНОСТ И БЕЗРАБОТИЦА

 Малко деца от квартала посещават ежедневно училище. Повечето го правят с едномесечни прекъсвания, ходене на всеки десет дена и т.н. По-големият брой на лицата с възраст от 10-25 г. в тази общност означава, че в следващите години тези групи ще са в трудоспособна възраст и е важно нивото на тяхното образование и квалификация. По хуманитарната програма на “Отворено общество” ежедневното осигуряване на безплатни закуски за учениците от 4 начални училища на Столипиново доведе до оптимална посещаемост на учебните занятия на малките ученици и едва 2% отпаднали от тях. По друга програма на същата фондация в рамките на една година - 1998, се поеха таксите на деца от 10 детски градини на Столипиново. Това улесни родителите и те свикнаха да водят децата си в детските заведения, което пък улесни адаптирането им към училище.

Институт “Отворено общество”, Будапеща, подпомага подготовката на учители, ученици и родители за реална десегрегация на ромските училища в Пловдив. По програма DFID на Британското посолство в България 2004-2005 се създава кабинет за ежедневно предоставяне на консултации от специалисти-педагози, психолози, психо-терапевти с цел създаване на умения за комуникации и улесняване достъпа до обществените институции. През 2006 г. отново по проект на “Отворено общество”, Будапеща, се извеждат 180 деца от училища в Столипиново в масови училища в Пловдив. Учениците са разпределени в 8 приемни училища по 2-3 в клас и това преодолява изолацията чрез образователна интеграция.

По данни на Регионалната служба по заетостта за първото тримесечие на 2004 г. в Пловдив са регистрирани 12 685 безработни, като всеки втори безработен е регистриран в Район Източен. Липсата на завършено начално и основно образование е пряко свързана с безработицата и затова проектите са свързани предимно с повишаване на грамотността на това население.

Близо 3 млн. евро са безвъзмездно отпуснати от Министерство на труда и социалната политика по проект "Интеграция на пазара на труда на етническите малцинствени групи". 2 200 000 евро са осигурени по програмата ФАР, а 726 000 евро - от държавния бюджет. Целта на проекта е социалната и икономическа интеграция на групите в неравностойно положение, за да се изпълни глава "Заетост" от Рамковата програма за равнопоставеност на ромите в българското общество.

 

          - ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА БИТОВИ УСЛУГИ /ОСНОВНО ЕЛ. ТОК/

През 90-те години на 20-ти век повечето жители на квартала не плащат консумирания от тях електрически ток и се натрупват задължения от порядъка над 6 млн. лв. към април 2002 г. Депутатката от Европейския парламент, живяла две седмици в Столипиново, оспорва това неплащане като привилегировано положение, обяснявайки го с безработицата в квартала. С решение от 31.10.2006 г. Пловдивският окръжен съд признава, че въведеният режим на тока в Столипиново е дискриминационен. През 2007 г. беше реализирана инвестиционна програма на EVN-България за подмяна ел. мрежа и измервателни уреди в Столипиново и Шекер махала. Отчитането на тока става дистанционно и събираемостта се повиши, тъй като нередовен абонат вече също се изключва дистанционно. Инвестицията е 6 млн лева.

 

 - ПРЕСТЪПНОСТ

Таблица : Сравнение на престъпленията, извършвани от българи и роми (2003)

 

Някои категории престъплеия (според класификацията на МВР) Роми  Българи
Престъпления против личността 9.69%  12.12%
Престъпления против собствеността:  80.48% 50.69%
Джебчийска кражба  73.72%  38.45%
Обир  22.50% 11.68%
Кражба на селкскостопанска продукция 18.99%  7.36%
Общоопасни престъпления 10.29 29.84%

  Източник: МВР

 Тези данни обаче страдат от известни недостатъци. Процентът на незаявената престъпност за престъпленията против собствеността е около и над 50%. Разкриваемостта за този тип престъпления е също около 50%. Оказва се, че полицейската статистика всъщност отразява предимно полицейската практика и е производна на практиката в системата на наказателното правосъдие (въпреки схващанията в САЩ и Великобритания, че представителите на малцинствата извършват повече закононарушения, практически нито едно изследване не е потвърдило тези мнения. Възможно е закононарушенията, извършвани от отделните етнически групи да се различават по вид, тъй като са отражение на по-широки социални фактори.) Поради това процентът на убийствата е по-подходящ индикатор за разпространението на престъпното поведение сред ромското население.

Според вестник “Сега” в квартала се шири търговия с хероин и той е спряган като най-голямото разпределително депо в Южна България. Над 300 камери  ще бъдат разположени по възловите кръстовища на Пловдив по проекта за сигурността и трафика, който община Милано ще дари на Пловдив. Това заяви след завръщането си от италианския град заместник-кметът Димитър Цветков. Най-много видеоустройства за наблюдение ще бъдат съсредоточени в рисковите райони с голяма престъпност като Столипиново.

До 2 месеца общината трябва да кандидатства за финансиране с дарения от Милано проект за видеонаблюдение. До тогава италиански и български експерти в областта на трафика и сигурността ще преценят колко точно камери и къде трябва да бъдат поставени.

Въпросите, касаещи социалната интеграция между малцинствата и мнозинството, имат пряко отношение към тяхната самобитност и идентичност. Защитата на културата на малцинството е важно измерение на основните човешки права, но когато е налице нагласа към запазване на самобитността на всяка цена, възниква известен проблем. Когато тази цена се плаща от система за социално преразпределение /данъци и мрежи за социална защита/, мнозинството трябва да е наясно и да подкрепя подобно запазване на самобитността.

 Темата за ромската история и култура е необходимо да присъства в учебниците за началното, основното и средното образование, вплетена в общия контекст на българската история и култура.  Да се възстановят, поддържат и подпомагат читалищата в ромските квартали. Ромите да получават възможност да участват равноправно в националните и регионални фолклорни фестивали. Ромите да получат подкрепа и защита от държавата за съхраняване и развитие на своя автентичен фолклор чрез подпомагане на техните музикални фестивали, чрез издаването и разпространението на аудио- и видео-продукти с този фолклор и чрез осигуряване на достъпа му до национални медии.

 2008 г.

 

Ползвани източници:

Уикипедия

Среща с Г-н Октай Шериф - експерт по етническите въпроси в община Пловдив

Материали на община Пловдив - “Реализирани проекти, насочени към роми”

Информация на Фондация “Рома-Пловдив”