Експертите на прехода

Съдържание
Предговор към българското издание............................................ 11
От Индиана Джоунс до гражданина-антрополог............................. 13
  Предговор на Марк Абелес


ЧАСТ I
THINK TANK: TERRA INCOGNITA?


Глава 1
Анализираните анализатори...
   1. Антропологът в затруднение...................................................... 19
     Солидарност с „излезлите от мода“ изследователи....................... 21
     Да останеш „чист изследовател“?................................................ 23
     Да продължиш въпреки всичко................................................... 25
     Изследователят и предметът на изследването............................. 28
   2. Експертите се самоанализират................................................... 31
     Запазена територия за посветени................................................. 31
     Международна библиография...................................................... 31
     Българските автори..................................................................... 37
     Подходът на редките критически извори...................................... 40
     От Лиляна Деянова до Лоик Вакан.............................................. 40
     Интернационалът на експертите по демокрация........................... 44
   3. Критика на парадигмите на развитието...................................... 48
     Развитието се превръща
     в работа на гражданското общество........................................... 48
     Антрополозите на развитието...................................................... 53
     Критика, сведена до технически критерии................................... 57
     Утопията „глокалност“................................................................. 59
   4. Антропологическият подход.................................................... 65
     Избягване на нормативните визии............................................... 65
     Приносът на няколко автори по политическа антропология.......... 68
     Think tanks като предмет на изследване
     на антропологията на институциите............................................ 69
     Сравняване на институционалната култура
     на think tanks с други подобни среди........................................ 70
     Неуловимата институция между личности и мрежи................... 75
     Политическото в центъра на вниманието.................................. 79


ЧАСТ II
ГУРУТАТА НА ПРЕХОДА


Глава 2
Българският преход: от историята до интерпретацията му
   1. Историята на прехода......................................................... 88
     От транзитологията до критериите на Европейския съюз......... 88
     Може ли демокрацията да се мери?
     Примерът на „Фрийдъм Хаус“................................................ 93
     Критериите за приемане в Европейския съюз........................ 95
     Политическият преход........................................................... 96
     Символичната дата............................................................... 97
     Първородният комплекс на демократичната опозиция........... 99
     От двупартийната система до завръщането на „царя“.......... 100
     Икономическият преход...................................................... 102
     Закъснението на реформите................................................ 102
     Натискът на международната общност................................ 104
     Българската демокрация – внесена, утвърдена и
     подпомогната отвън............................................................ 106
     Американската подкрепа и влизането в НАТО ..................... 107
     Политическа помощ и помощ за think tanks и НПО ............. 111
     Пътят към Европа............................................................... 112
     Процесът на балканско сътрудничество.............................. 115
   2. Преходът според think tanks .......................................... 121
     Демократизатори, модернизатори, декомунизатори............. 123
     Адаптатори и контрольори
     на демократическата парадигма......................................... 123
     Общество пред „цивилизационен избор“............................. 130
     Приказката за демократичния преход................................. 157
     Новият социален договор................................................... 157
     „Въстаниците“ от 1997 г...................................................... 159
     „Американският произход“
     на българското гражданско общество............................... 163
     Селяните-граждани от Миндя............................................ 167
     Налагане на демокрацията отдолу..................................... 171
     Теорията за Вътре/Вън...................................................... 176
     Театърът на прехода?........................................................ 181


Глава 3
Люлката на гурутата на демокрацията............................... 185
   1. Интелектуалците по пътя на политиката.......................... 185
     Ерата на експертите.......................................................... 185
     Дисидентство и think tanks:
     „интелектуална оргия“ под заслона на властта................... 192
     Дисидентските политически организации........................... 194
     Пътят на Деян Кюранов.................................................... 199
     Парадисидентски интелектуални среди............................. 202
   2. ЦИД: майка на българските think tanks.......................... 211
     Група приятели................................................................. 212
     Социален и познавателен капитал..................................... 214
     „Американската връзка“.................................................... 216
     Когато стените проговорят................................................. 218
     „В началото всички бяхме антикомунисти“......................... 224
     Клонирането на ЦИД......................................................... 227
   3. СДС: партията на всички български think tanks.............. 230
     Кръгът „Желев“ и фондация „Науман“................................. 231
     „Шаманите“ на втората демократична революция............... 239
   4. Институт „Отворено общество“ в София
      и българското гражданско общество................................. 248
     Една американска фондация,
     посрещната от българските социалисти............................. 248
     Държава в държавата....................................................... 250
     Стъклената сграда............................................................ 254
     Децата на „Сорос“............................................................. 257
     Когато „Сорос“ сам стане think tank.................................. 266
   5. Всички в България са think tank...
     С изключение на тези, които не са успяли........................ 268
     Историята на един пропаднал проект............................... 270
     Англофоните и „другите“.................................................. 273
     Невъзможното „гражданско общество“............................ 274
     Икономиката на проектите – пазарна?.............................. 277
   6. Появата на левите think tanks: режисиране на една
     алтернатива..................................................................... 284
     Залозите на развитието на пазара на проекти................... 284
     Професионализация на политиката и деполитизация на
     проектите........................................................................ 291


ЧАСТ III
СВЯТ НА МЕДИАТОРИ: ИНДИВИДИ, ИНСТИТУЦИИ, МРЕЖИ


Глава 4
Колективни утопии и лични амбиции
   1. Институциите: от теориите
     до всекидневните реалности........................................... 303
     Символиката на местата................................................. 303
     По следите на водещите институции............................... 309
     ЦИД, „Министерство на реформите“................................ 310
     ЦЛС – „Корпус за бързо реагиране“................................ 322
   2. Сублимиране на личните съдби.................................. 338
     За необикновените „обикновени съдби“.......................... 338
     Иван Кръстев: изкуството на компромиса...................... 342
     Евгений Дайнов:
     демократичният преход и ерата на Водолея................... 351
     Делфините в ерата на Водолея...................................... 351
     Политиката на Водолея.................................................. 356
     Наследник на епохата на Людмила................................ 358


Глава 5
Преходът към нов тип наука и знание
   1. Типът тhink tank изследване: инструмент на промяната.366
     Полезно за обществото................................................... 367
     Интердисциплинарно....................................................... 369
     Отворено към световните дебати..................................... 371
     Обективно, но способно да предсказва бъдещето........... 377
     Продаваемо и комуникируемо......................................... 383
     Езикът на проектите......................................................... 385
   2. Мрежите на медиаторите..........................  ................... 389
     Ограбването на академичната легитимност...................... 390
     Изследователските мрежи и мрежите на дебатите............ 395
     Диктатът на модите.......................................................... 402
     Между миналото и бъдещето........................................... 406
     Нов български университет (НБУ )..................................... 410


Глава 6
Медиаторите: акушери на новото българско общество
   1. В служба на новата икономика..................................... 415
     Внос на парадигми, износ на информация........................ 416
     Борбата срещу корупцията и сивата икономика................ 423
     Глобална България:
     инструмент за контрол на европейските фондове?............ 434
   2. В сърцевината на политическия живот.......................... 439
     Кой измисли предварителните
     президентски избори през 1996 г.?.................................... 444
     Китовете в Марица и други небивалици............................. 444
     Предварителните избори: „гениална идея“ на ЦЛС............. 450
     Агенти на неформалната дипломация................................ 454
   3. Медийна вездесъщност: българските spin doctors......... 467
     Шамани на демокрацията.................................................. 470
     Експерти и лидери на общественото мнение..................... 474
     Ангажирани интелектуалци............................................... 479
     Износители на локално знание.......................................... 485
     Кой публичен дискурс оспорва ролята на експертите?....... 487


Глава 7
Пазарът на проектите
   1. Стратегиите за финансово
     оцеляване: въпрос на идентичност.................................... 494
     Идеята за най-добрия модел............................................. 495
     „Истинските“ и „фалшивите“ актьори на гражданското
     общество.......................................................................... 496
     Професионализъм срещу идеология................................. 497
     Гъвкавост/Бюрокрация...................................................... 497
     Американският модел/Европейският модел....................... 498
     Независимост/Зависимост................................................. 501
     Конкуренция и сътрудничество.......................................... 503   
     Know-how: търговски фонд на think tanks........................... 508
     Уникално и внесено ноу-хау............................................... 509
     От практическото към теоретичното ноу-хау........................ 511
     Износ на ноу-хау............................................................... 511
   2. USAID: логиката на американската помощ
     за българското гражданско общество (1989–2008)............. 515
     Приоритети в развитие, 1990–2008..................................... 517
     Парадоксът на устойчивото развитие................................. 519
     Насърчаване на ownership на проектите: стратегия за
     изтегляне на финансирането.............................................. 521
     Заключение...................................................................... 527


Глава 8
Логиката на мрежите
   1. Идеята за мрежата в социалните науки.......................... 529
   2. Интернационалът на експертите..................................... 534
     От Студената война до минималния либерален консенсус.. 534
     Професионални кариери:
     от Световната банка до Европейския съюз........................ 538
   3. Дискурсът за мрежата................................................... 540
     Култът на неформалното.................................................... 540
     „Born to network“ (Родени да комуникират в мрежа)............ 543
     Глобалната мрежа за развитие (GDN)
     и идеологията на мрежите................................................. 545
     Понятието социален капитал в проектите на ЦЛС............... 548
   4. ЦЛС и ЦЕУ: как работят мрежите.................................. 553
     Достъп до мрежите: пътят на Иван Кръстев....................... 553
     Централноевропейският университет – ядро на мрежите
     на институтите за академични изследвания....................... 560
     Иван Кръстев и стратегическите проекти на ЦЕУ............... 560
     ЦЕУ и трансформацията на социалните науки................... 562
     Националната мрежа на ЦЛС:
     отражение на мрежите на ЦЕУ.......................................... 572


ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................. 577
БИБЛИОГРАФИЯ................................................................... 594