КОЙНОВ Велин Янков

(роден 17.12.1912)
почвовед, член-кореспондент
Роден в Асеновград, Пловдивска област. Завършва агрономство (1935) и специализира почвознание в Софийския университет (1936— 1942). Доктор на агрономическите науки (Софийски университет, 1942).
Член-кореспондент (1966).
Старши научен сътрудник (1947) и завеждащ Секцията по генезис и картография на почвите в Почвения институт на БАН (1954—1960).
Асистент по почвознание в Софийския университет (1939—1947). Доцент в Пловдивския университет (1947—1951) и във Висшия селско­стопански институт в София (1951—1958), професор във Висшия селско­стопански институт в София (1958—1976) и във Висшия селскосто­пански институт в Пловдив (1976—1979). Ръководител на Катедрата по почвознание във Висшия селскостопански институт в София (1951— 1976).
Почетен член на Международното дружество по почвознание (1965) и на Всесъюзното дружество на почвоведите при АН на СССР (1966); член-кореспондент на Германското почвоведско дружество във ФРГ (1985).
Лауреат на Димитровска награда (1959); орден „Кирил и Мето­дий” I ст. (1959, 1972), „Народна република България” II ст. (1982) и Iст. (1987).
Работи в областта на генезиса, географията и класификацията на почвите.

БИБЛИОГРАФИЯ


Принос към проучване на почвите в Югозападното подножие на Сакар планина. — Год. СУ. Агрон.-лесов. фак., 25, 1947, № 1, 17-30.
Закономерности в разпространението на почвите в Тракийската низина с приложение почвени карти в М 1:200 000. — Изв. Почв. инст., 3,1956, 79—140.
Влияние четвертичных тектонических движений на формирование почвенного покрова Верхнефракийской низменности в Болга- рии. — Почвоведение, 1956, № 9,1—18.
О классификации почв Болгарии. — In: Conf. pedol. Bucurefti, 1958, 113-123.
Експедиция на Почвения институт при БАН. — Сп. БАН, 1960, № 2, 97-101.
Картирование почв в HP Болгарии и его применение для потреб- ностей сельскохозяйственной практики. — Rostlinna Vyroba, 1960, No 6-7, 837-844.
Характеристика на почвите в Бургаски окръг (в съавт.). — В: Състояние сел. стоп. в Бургаски окр. и персп. разв. С., 1961, 15-21.
Върху някои актуални проблеми на българското почвознание. — Сп. БАН, 1961, № 2, 87-97.
Към въпроса за класификацията и систематиката на почвите в стра­ната (в съавт.); Състояние и задачи на почвено-генетичните и поч- вено-картографските проучвания у нас. — В: Юб. сб. ,,50 г. бълг. почвозн.”. С., 1962, 87—97; 23—33.
Ролята на Земеделското училище в Образцов чифлик за развитие на селскостопанската наука и практиката у нас. — В: Юб. сб. „80 г. земед. у-ще Образцов чифлик”. Русе, 1962, 83—84.
Лесс и лессовидные отложения в Болгарии и образованные на них почвы. — Z. problem, postepow nauk Rolniczych, 38, 1962, 39-50.
Die Boden Bulgariens. — Albrecht-Thar-Archiv, 6, 1962, No 10, 724-733.
Почвите на опитното поле на НИ институт „Марица” — Пловдив и опитната база в с. Прослав, Пловдивско (в съавт.). — В: Юб. сб. „30 г. НИИ „Марица”. Пловдив, 1963, 102—142.
Семинар на ФАО (ЮНЕСКО) по състояние на почвената карта на Европа. — Селскостоп. наука, 1963, № 1,128—132.
Классификации и систематики почв Болгарии (в съавт.); Осо- бенности главных типов почв Болгарии и их основные почвенно- генетические процессы; Смолницы Болгарии и их особеннос- ти. — В: Почвы Юго-Восточной Европы. С., 1964, 231—245; 15— 59; 96-111.
Classification et systematique des sols de Bulgarie (et al.); Les parti- cularites des principaux de Bulgarie et leurs processus de genese; On the classification and system of soils in Bulgaria (et al.); Particular cha­racteristics and formation of the main types in Bulgaria; Ober Klas- sifizierung und Bodensysteme Bulgariens (et al.). — In: VIII Intern. Congr. Soil Sci. Bucharest, 1964, 313-315; 420-431; 42-43; 147- 150; 604-605.
Международный симпозиум по почвоведению в Болгарии. — Почвоведение, 1964, № 5,102—106.
Международен симпозиум по почвознание в София; Съвещание на ФАО (ЮНЕСКО) за уточняване номенклатурата на почвите в Европа. — Селскостоп. наука, 1964, № 1, 79—84; 87—88.
Bulgarian Society of Soil Science. — Bull. Intern. Soc. Soil Sci., 1964, No 24, 4-5.
1965.  The amolnitzas in Bulgaria and their peculiarities; Classification and systematization of the soils in Bulgaria (et al.). — In: Study Tour and Seminar for Southeastern Europe. Pt. 2. S., 1965, 17—18; 19—34. Die Abhangigkeit der Bodenbildung von Geomorphologie in Bulga- rien. — Erdkunde, 19,1965, No 2,132—141.
Кратка агропроизводствена характеристика на почвите в Михай­ловградски окръг (в съавт.). — В: Система сел. стоп. в Михай- ловгр. окр. С., 1966,14—26.
Електронномикроскопски, рентгенографски и микроморфолож- ки данни за някои по-характерни почви в България. — Науч. тр. ВСИ ,,Г. Димитров”. Агрон. фак. Сер. Общо земед., 21, 1970, 7-20.
По някои въпроси за реликтните белези в почвите в България (в съавт.).— Почвозн. и агрохим., 1971, № 1, 3—7.
По въпроса за преразпределението на изветрителните продукти и образуваните върху тях почви в гранитен водосборен басейн (в съавт.); Почвените ресурси на България и тяхното използу­ване (в съавт.); Почвено-географско райониране на България (в съавт.). — В: I Нац. конгр. почвозн. С., 1972, 379—383; 25—37; 359-366.
Геохимические прераспределения продуктов выветривания в различных геолого-петрографических районах Южной Болгарии (в съавт.).— Почвоведение, 1972, № 9, 34—46.
Certain geochemical features of alluvial landscapes on the most im­portant soil-forming rocks in South Bulgaria (et al.). — CR ASA,1972,  No 1, 23-27.
Състояние и задачи в областта на генезиса, географията и класи­фикацията на почвите у нас (в съавт.). — Почвозн. и агрохим.,1973,  № 2, 17-27.
Почвени и ерозионни проучвания във водосборния басейн на язовир „Тополница” (в съавт.). С., БАН, 1974. 220 с.
Геохимично преразпределение на изветрителните продукти при кредни варовито-пясъчникови материали в Северна България (в съавт.). — Почвозн. и агрохим., 1975, № 6,17—32.
Ролята на Никола Пушкаров за развитието на почвено-географ- ските проучвания в България (в съавт.). — Почвозн. и агрохим., 1975, № 5,3-9.
Почвознание (в съавт.). С., Земиздат, 1980. 303 с.
Корелация на българските почви с основните международни класификации. — Почвозн., агрохим. и раст. защита, 1987,№ 5,5-13.