25 юни 2024г.

Ден на моряка. Ден на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС)

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

СЪДЪРЖАНИЕ


ВСТЪПЛЕНИЕ
ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЭРАСТ...................7
Чл.-кор. проф. Любен Димитров, президент на Фондация
„Човещина”
ПОЛИТИЧЕСКИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОБЛЕМИ
СТАРШАТА РАБОТНА СИЛА – БРЕМЕ ИЛИ КАПИТАЛ?......................25
Иван Нейков, директор на Балкански институт по труда
и социалната политика, вицепрезидент на Фондация
„Човещина”
ОБЩЕСТВЕНОТО ПРИЕМАНЕ НА СТАРОСТТА И СТАРИТЕ ХОРА.....39
Д-р по социология Христина Христова
БЕДНОСТТА СРЕД ПЕНСИОНЕРИТЕ И БОРБАТА С НЕЯ .....................48
Д-р по икономика Димитър Нинов
ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА И ГРИЖИТЕ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ
ХОРА В БЪЛГАРИЯ?................................................................................71
Чл.-кор. проф. Иван Ангелов
ИКОНОМИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ПАРАМЕТРИ
НА ДОСТОЙНИЯ ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ.....84
Проф., д. ик.н. Пенка Найденова
ПОЛИТИКИ ЗА ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО И ЗА ДОСТОЕН
ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА....................................................... 104
Доц., д-р Геновева Михова

ПОЛИТИКИ ЗА АКТИВНА ТРЕТА ВЪЗРАСТ
И ДЕФИЦИТЪТ ИМ В БЪЛГАРИЯ ....................................................... 124
Д-р по политология Веселина Любомирова
ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПЕНСИОНЕРИ...................................................... 135
Проф. д.п.н. Емилия Рангелова, председател на
Федерацията на университетските синдикати
ОТКРИТО ОБРЪЩЕНИЕ/ИСКАНЕ: ИМАМЕ ЛИ ПРАВО НИЕ,
ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА, НА ЕДИН ПО-ДОСТОЕН ЖИВОТ
В НАШАТА РОДИНА, БЪЛГАРИЯ? ....................................................... 138
Инж. Димитър Кисимов, председател и гл. секретар на БАП
СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПАРИЧНИ ПРИХОДОИЗТОЧНИЦИ С ЦЕЛ УВЕЛИЧЕНИЕ
РАЗМЕРА НА ПЕНСИИТЕ В БЪЛГАРИЯ ............................................. 146
Проф. Велко Гергелчев и експерти от БАП
БЪЛГАРСКИЯТ ПЕНСИОНЕР В РАМКИТЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.................................................................... 150
Проф., д-р Eньо Савов
ДОХОДИТЕ – ИКОНОМИЧЕСКА ОСНОВА НА
ДОСТОЙНСТВОТО НА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ .................. 156
Д-р по икономика Васил Владимиров
БЪЛГАРИЯ – РУСИЯ: ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО –
НАКЪДЕ?............................................................................................... 172
Д-р по икономика, инж. хим. Славчо Джалев
ГЕНОЦИДЪТ НА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ В БЪЛГАРИЯ –
НЕИЗКАЗАНИ ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА СКРИТИ ЗАМИСЛИ
И СЦЕНАРИИ ........................................................................................ 184
Проф., д.с.н. Максим Мизов
ХУМАНИТАРНИ ПРОБЛЕМИ И АСПЕКТИ
ИДЕЯТА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ – ПРОВАЛЕНА ХУМАНИСТИЧНА
ПАРАДИГМА......................................................................................... 205
Член на БАНИ, проф., д.ф.н. Орлин Загоров

ПРАВНО ПУБЛИЦИСТИЧЕН АНАЛИЗ НА КОНВЕНЦИЯТА
НА ООН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАКАЗВАНЕ
НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ГЕНОЦИД...................................................... 220
Член на БАНИ, проф. д.ю.н. Борислав Йотов
ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ ИМАТ ПРАВО НА ДОСТОЙНО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.............................................................................. 232
Проф., д.м.н., д-р Връбка Орбецова
ВСЕКИ ЧОВЕК ЗАСЛУЖАВА ДОСТОЙНИ СТАРИНИ........................ 236
Ели Николова – здравен мениджър, координатор на Асоциация
Социална Алтернатива – АСА
МАРГИНАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ХОРАТА
С УВРЕЖДАНИЯ НА 65 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ ..................................... 240
Доц., д-р Божидар Ивков
ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО,
КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЛЪЧ НАДЕЖДА
ЗА БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА............................................................ 254
Мохамед Ибрахим
ПОКОЛЕНЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЕЙСТВОТО
И В ОБЩЕСТВОТО – ПРИЕМСТВЕНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО....... 259
Проф., д-р Милка Василева, вицепрезидент на Фондация
„Човещина“
ПСИХОСОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ТРУДОВАТА И
РЕКРЕАЦИОННАТА ТЕРАПИЯ ПРИ ХОРА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ . 269
Доц., д-р Гинка Механджийска
ДУХОВНА ПОДКРЕПА НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В УСЛОВИЯТА
НА ХОСПИСНА ГРИЖА........................................................................ 281
Доц., д-р Владислав Господинов
АДАПТАЦИЯ НА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ
КЪМ ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА .............................................................. 290
Ас., д-р по политология Александър Димитров
ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА И ДИГИТАЛНИТЕ КОМУНИКАЦИИ .............. 300
Ас., д-р по политология Христо Проданов

ЗА НЕОБХОДИМОСТТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИНОС
НА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА
СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ ................................................................ 314
Д-р по организация и управление Георги Кръстев
ВОЕННИТЕ ПЕНСИОНЕРИ НА БЪЛГАРИЯ – СОЦИАЛНО-
ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ В СЪВРЕМЕННАТА
ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ.............................................................................. 323
Д-p по икономика Вяpа Жекова
БАБИНА ПРИКАЗКА ............................................................................ 335
Доц., д-р Емилия Васил Маринова
ДОСТОЙНСТВОТО НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА.................................... 341
Цветана Платиканова
ЗА КРАСОТАТА НА ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ............................................. 351
Доц., д-р по политология Магдалена Дикова
ОГЛЕДАЛОТО НА ЖИВОТА ................................................................ 354
Боян Ангелов, председател на Съюза на българските писатели
Кольо Георгиев. РАЗКАЗИ
Лека нощ, татко ............................................................................. 356
Дядото и внучката ........................................................................ 366
Драгомир Шопов. СТИХОВЕ.............................................................. 373
Боян Ангелов. СТИХОВЕ..................................................................... 378
Проф., д.п.н. Любен Десев. ЕПИГРАМИ И АФОРИЗМИ.................... 382
Съдържание на английски език ...................................................... 394
Съдържание на руски език............................................................... 398
Съдържание на френски език.......................................................... 402