Път: : Списъци : КТБ

Влогове

Списък по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ, изготвен от синдика на КТБ АД (н): физически и юридически лица и размера на техните влогове по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за гарантиране на влоговете в банките, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от КТБ АД условия, които прилага към своите вложители, за период от две години преди датата на неплатежоспособността.