Привлекателност на основни професии в четири ключови за българската икономика бранша

Съдържание:
 
 
Уводни методологически бележки 5
Глава І. Привлекателност на основни професии в бранш "Машиностроене и металообработване" 9
1. Базисни оценки и основни предизвикателства пред привлекателността на четирите професии в бранша 9
2. Оценки за факторните влияния върху привлекателността на четирите изследвани професии в бранша 20
2.1. Работната среда като фактор за привлекателност на професиите в бранша 21
2.2. Паричните доходи от труда като фактор за привлекателност на професиите в бранша 29
2.3. Непаричните материални стимули и привлекателността на професиите в бранша 38
2.4. Стресът като фактор, влияещ върху привлекателността на професиите в бранша 45
2.5. Престижът и привлекателността на професиите в бранша 53
2.6. Перспективите за развитие като фактор за привлекателността на професиите в бранша 60
2.7. Обобщени оценки за факторните влияния върху привлекателността на четирите изследвани професии в бранша 68
3. Възможностите за обучения и повишаване на квалификация в контекста на привлекателността на професиите в бранша 75
Глава ІІ. Привлекателност на основни професии в бранш "Електротехника и електроника" 80
1. Базисни оценки и основни предизвикателства пред привлекателността на четирите професии в бранша 80
2. Оценки за факторните влияния върху привлекателността на четирите изследвани професии в бранша 92
2.1. Работната среда като фактор за привлекателност на професиите в бранша 93
2.2. Паричните доходи от труда като фактор за привлекателност на професиите в бранша 103
2.3. Непаричните материални стимули и привлекателността на професиите в бранша 109
2.4. Стресът като фактор, влияещ върху привлекателността на професиите в бранша 117
2.5. Престижът и привлекателността на професиите в бранша 129
2.6. Перспективите за развитие като фактор за привлекателността на професиите в бранша 137
2.7. Обобщени оценки за факторните влияния върху привлекателността на четирите изследвани професии в бранша 144
3. Възможностите за обучения и повишаване на квалификация в контекста на привлекателността на професиите в бранша 153
Глава ІІІ. Привлекателност на основни професии в бранш "Транспорт и спедиция" 157
1. Базисни оценки и основни предизвикателства пред привлекателността на четирите професии в бранша 157
2. Оценки за факторните влияния върху привлекателността на четирите изследвани професии в бранша 164
2.1. Работната среда като фактор за привлекателност на професиите в бранша 165
2.2. Паричните доходи от труда като фактор за привлекателност на професиите в бранша 174
2.3. Непаричните материални и привлекателността на професиите в бранша 183
2.4. Стресът като фактор, влияещ върху привлекателността на професиите в бранша 190
2.5. Престижът и привлекателността на професиите в бранша 198
2.6. Перспективите за развитие като фактор за привлекателността на професиите в бранша 207
2.7. Обобщени оценки за факторните влияния върху привлекателността на четирите изследвани професии в бранша 214
3. Възможностите за обучения и повишаване на квалификация в контекста на привлекателността на професиите в бранша 223
Глава ІV. Привлекателност на основни професии в бранш "Медицина и услуги за красота и здраве" 227
1. Спонтанни самооценки за престижността на професиите в контекста на бранша и обществото като цяло 227
1.1. Спонтанни самооценки на лекарите 227
1.2. Спонтанни самооценки на медицинските сестри, акушерките и лаборантите 229
2. Базисни оценки и основни предизвикателства пред привлекателността на четирите професии в бранша 234
3. Оценки за факторните влияния върху привлекателността на четирите изследвани професии в бранша 249
3.1. Работната среда като фактор за привлекателност на професиите в бранша 249
3.2. Паричните доходи от труда като фактор за привлекателност на професиите в бранша 259
3.3. Непаричните материални стимули и привлекателността на професиите в бранша 267
3.4. Стресът като фактор, влияещ върху привлекателността на професиите в бранша 278
3.5. Престижът и привлекателността на професиите в бранша 289
3.6. Перспективите за развитие като фактор за привлекателността на професиите в бранша 296
3.7. Обобщени оценки за факторните влияния върху привлекателността на 4-те изследвани професии в бранша 305
4. Възможностите за обучения и повишаване на квалификация в контекста на привлекателността на професиите в бранша 316
Глава V. Сравнителен анализ на оценките за факторните влияния върху привлекателността на основните професии в четирите изследвани бранша 322
1. Сравнителни оценки за работната среда като фактор за привлекателност на професиите в бранша 324
2. Сравнителни оценки за паричните доходи от труда като фактор за привлекателност на професиите в бранша 342
3. Сравнителни оценки за нематериалните стимули и привлекателността на професиите в бранша 355
4. Сравнителни оценки за стреса като фактор, влияещ върху привлекателността на професиите в бранша 369
5. Сравнителни оценки за престижа на професията и неговото влияние върху привлекателността на професиите в бранша 384
6. Сравнителни оценки за влиянието на перспективите за развитие върху привлекателността на професиите в бранша 400
7. Обобщени оценки за факторните влияния върху привлекателността на четирите изследвани професии в бранша 413
8. В заключение 427
Заключителни бележки 429
Приложение: Рецензии за монографията 430
Рецензия на чл.-кор. проф. дсн Атанас Атанасов 431
Рецензия на доц. д-р Саша Тодорова 433
 
цялата книга - тук