Програма на правителството

На 7 ноември 2014 г. беше сформирано новото българско реформаторско правителство за стабилно развитие на България. Коалиционното правителство се обедини около ключови приоритети, изложени в Програмна декларация, неразделна част от Коалиционното споразумение, които ще допринесат за укрепване на държавността и ангажиране със състоятелни, ефективни и дългосрочни политики в области като съдебна реформа, здравеопазване, образование, пенсионна реформа, енергетика, изборно законодателство, демографска политика. На основата на тази декларация правителството изготви своята управленска Програма за периода 2014-2018 г. Програмата включва цели и мерки, чрез които ще се реализират основните приоритети на коалицията.

Управленската програма е съобразена с трудната икономическа и социална ситуация в страната, състоянието в публичните финанси, банковия и енергийния сектор, като отчита необходимостта от решителни и неотложни реформи. Основните приоритети на правителството са: запазването на върховенство на закона и утвърждаване на институции, работещи ефективно и прозрачно в интерес на гражданите и гарантиращи условия за достоен живот и личностно развитие.

Правителството ясно определи и своите основни цели, към които ще насочи усилията си през следващите четири години управление: