Бедност и девиантно поведение при децата

Анотация

Детската бедност като феномен влиза в изследователското поле на редица видни икономисти, социолози, политолози и прависти. Акцентът в техните изследвания често се поставя върху анализ на факторите, водещи до бедност, или върху връзката между бедността и нарушените права на децата и достъпа им до адекватно образование или здравеопазване. В много-по-малка степен, или никак, е била изследвана връзката между бедността, процеса на социализация и девиантното поведение на децата. Настоящата монография представлява един различен поглед върху това явление, насочвайки изследователския интерес именно към разглеждането на връзката между бедността и предпоставките, които тя създава за нарушаване на пълноценното им развитие, бъдеще и поведение. Търсят се отговори на някои основни изследователски въпроси: Отразява ли се и по какъв начин бедността на родителското семейство (домакинство), в което расте детето, върху неговото развитие, жизнени перспективи и поведение? По какъв начин влияят депривацията и постоянните лишения в ранното детство върху процеса на социализация и отразяват ли се тези деформации в по-нататъшното поведение на децата? Какви са най-често срещаните форми на девиантно поведение, които се проявяват при децата израснали в бедност? Трудът се базира на количествени и качествени социологически методи за набор на данни, като е избран мултидисциплинарен подход на изследване, съчетаващ както социално-икономчески, демографски и социологически анализ, така и психологически подход към специфичния обект на изследване - децата.Резюме

Настоящата монография е финалният резултат от наскоро защитената пред Научен съвет планова работа в Института за изследване на обществата и знанието към БАН. Тя няма претенции за изчерпване на дискутирания през последните години проблем за детската бедност. Монографията представя една различна гледна точка към някои от последиците на бедността, които имат нематериален характер и ограничават пълноценното развитие и бъдеще на децата.

Ключови думи: детска бедност, социализация, девиантно поведение

 

Summary

Child poverty as a phenomenon enters into the research field of eminent economists, sociologists, political scientists and lawyers. The focus of their research is often placed on the analysis of the factors leading to poverty or the link between poverty and violated rights of children and their access to adequate education or health care. The relationship between poverty, the process of socialization and deviant behavior of children has been analyzed in less extent, if has concerned at all. This monograph represents a different perspective on this phenomenon, directing research interest namely to the examination of the relationship between poverty and the conditions which it creates for violating their full development and future behavior. It is searched the answers of some basic research questions as: If and how poverty of the parental family (household) in which the child grows reflects on its development, life perspectives and behavior? At what extent the constant deprivations in early childhood affect the socialization process and how these deformations reflect in the further behavior of children? What are the most common forms of deviant behavior that occur in children growing up in poverty? The scientific work is based on quantitative and qualitative sociological methods for getting data, as at the same time being selected multidisciplinary approach to the research, combining social-economic, demographic and sociological analysis and psychological approach to the specific object of study - the children.

This monograph is the result of the recently finalized scientific work at the Institute for the Study of Societies and Knowledge - Bulgarian Academy of Sciences. It does not pretend to exhaust the problem of child poverty discussed during recent years. The monograph presents a different perspective towards some of the consequences of poverty, which are intangible and limit the full development and future of our children.

Keywords: child poverty, socialization, deviant behavior

Цялата книга вижте тук!