Изложение на Св. Синод на БПЦ по основните начала в новата Конституция - 1.11.1946 г.

Из "Изложение на Св. Синод на БПЦ по основните начала в новата Конституция относително Църквата", 1 ноември 1946 г.

„Обявеният проект за нова Конституция, който предстои да се разгледа от Великото народно събрание, съдържа  положения, които издъно изменят както от правна, така и от морална страна вековните отношения межлу българската държава и Българската православна църква.

Такива са например: чл. 63, че „Църквата е отделена от държавата"; чл. 64, че „образованието е светско"; чл. 62. че „законен е само гражданският брак". Изобщо Българската православна църква в този проект е напълно пренебрегната.

Чл. 64 на проекта на Конституцията гласи, че „образованието е светско с демократичен и прогресивен дух". И Българската православна църква е за демократично и светско образование, защото тя сама първа е създала и поддържала такова образование, като се почне от нейния първосветитсл св. Климент Охридски и се дойде чак до Неофита Рилски и насам. Но не може да не възбуди недоумение в приведения текст думата „светско" образование, защото тая характеристика на народното образование е не само доста неопределена и разтеглена, но и защото въз основа на тая дума в образованието може да се внесе явна противоцърковна и противорелигиозна тенденция. Поради това църквата не може да не издигне и тук предупредителен глас.

Църквата ни и сега има твърдото убеждение, че в училищата на православния български народ трябва да се преподава религиозно обучение факултативно, т. е. по желание на учениците и на техните родители.

Но ако под „светско" образование ще се разбира насаждане на антирелигиозно и aнтихристиянско образование сред учащата се младеж на българския народ, това ще бъде в противоречие със свободата и ще означава насилие върху свободата и на съвестта и изповеданието независимо под каква форма ще става това насилие. Затова не бива дори да се допусне мисълта, че в българското училище ще се дава антирелигиозно морално обучение и възпитание или пък че чрез него ще се подкопават основите па християнския морал...

Затова Св. синод на Българската православна църква настоява тоя член да се допълни с думите: „но неутрално в мирогледно отношение". 1

 

--------------------------------------------

1. Из "Изложение на Св. Синод на БПЦ по основните начала в новата Конституция относително Църквата", 1 ноември 1946 г.