Човешкият фактор (книга в PDF)

                                                        СЪДЪРЖАНИЕ

           СПИСЪК НА ВКЛЮЧЕНИТЕ ГРАФИКИ........................................................... 4

           СПИСЪК НА ВКЛЮЧЕНИТЕ ТАБЛИЦИ........................................................... 5

           УВОД............................................................................................... 7

           ГЛАВА 1. ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ В ТЕОРИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ

РАСТЕЖ............................................................................................15

              1.1.ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЯТА „ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ” И „ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ” ........15

                  1.1.1.Дефиниране на понятието „икономически растеж” ...........................................15

                  1.1.2. Производственият фактор „човешки капитал”...................................................18

                  1.1.3. Процесът на създаване на човешкия капитал............................................19

              1.2.КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЪВРЕМЕННАТА ТЕОРИЯ, ИЗСЛЕДВАЩА ВЛИЯНИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ

    КАПИТАЛ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ.............................................21

                  1.2.1. Теоретични и емпирични модели........................................................22

                  1.2.2. Неокласически и ендогенни модели......................................................26

              1.3.ПРЕГЛЕД НА ТЕОРИЯТА И ЕМПИРИКАТА, ИЗСЛЕДВАЩА ВЛИЯНИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ

    КАПИТАЛ ВЪРХУ ИКНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ...............................................28

                  1.3.1. Влиянието на човешкия капитал в теоретичните изследвания..........................28

                  1.3.2. Подходи за измерване на човешкия капитал...............................................33

                  1.3.3. Счетоводство на растежа и човешкия капитал.............................................54

                  1.3.4. Иконометрични модели, оценяващи връзката между икономическия растеж и

       човешкия капитал............................................................................56

           ГЛАВА 2. МОДИФИЦИРАН ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ, ИЗСЛЕДВАЩ ВЛИЯНИЕТО

НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ ВЪРХУ

ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ.................................................................69

              2.1. ВЛИЯНИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ ВМОДЕЛА НА

   ЛУКАСИВ МОДЕЛА НА МАНКЮ, РОУМЪ РИУАЙЛ..................................................................................69

              2.2. МОДЕЛИРАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЧОВЕШКИ

    КАПИТАЛ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ..........................................74

                  2.2.1. Влияние на ефективността на инвестициите в човешки капитал върху

       растежа....................................................................................77

                  2.2.2. Фактори, определящи нивото на ефективност на инвестициите в човешки

       капитал......................................................................................84

           ГЛАВА 3. ИЗМЕРВАНЕ И АНАЛИЗ НА  ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ......90

              3.1.

ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ.....................................................................91

                                   3.1.1. Източници на данни за годините на социализма...........................................91

                  3.1.2. Източници на  данни в годинитe на прехода.............................................96

              3.2. ПОСТРОЯВАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ РЕДОВЕ, ОПИСВАЩИ НЯКОИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ

    ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И РАБОТНАТА СИЛА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1948– 2005 Г. .....97

                  3.2.1. Коефициенти на участие на населението в образователната система............99

                  3.2.2. Степен на образованост и среден брой години образование............................104

                  3.2.3.Дял на специалистите в заетите.............................................109

              3.3. ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ И ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО МУ..111

                  3.3.1. Формиране на човешки капитал чрез образование................................112

                  3.3.2. Образование и работна сила...........................................................117

                  3.3.3. Фактори, влияещи върху формирането на човешки капитал.............................122

                  3.3.4. Изводи за развитието на човешкия капитал в България....................................133

           ГЛАВА 4. ИКОНОМЕТРИЧНИ МОДЕЛИ, ИЗСЛЕДВАЩИ ВЛИЯНИЕТО НА

ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ..................136

              4.1. ИКОНОМЕТРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И

    ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1949– 1989 Г. ....................................................137

                  4.1.1. Проверка за наличие на единичен корен на статистическите редове зачовешки

       капитал и икономически растеж.......................................................139

                  4.1.2. Изследване на причинната връзка между човешкия капитал и икономическия

       растеж........................................................................................144

                  4.1.3. Изследване на краткосрочното и дългосрочното влияние на човешкия капитал

       върху икономическия растеж........................................................158

                  4.1.4. Изводи за влиянието на човешкия капитал върху икономическия растеж в

       периода 1949 -1989 г...........................................................................................171

              4.2. ИКОНОМЕТРИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНОСТ ВЪРХУ

    ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1990 – 2005 Г. ....................................................179

                  4.2.1. Оценка на влиянието на човешкия капитал в неокласически модел на растежа

.............................................................................................180

                  4.2.2. Оценка на влиянието на човешкия капитал в ендогенен модел на растежа....184

                  4.2.3. Изводи за влиянието на човешкия капитал върху икономическия растеж в

       периода 1990 -2005 г.......................................................................................188

           ЗАКЛЮЧЕНИЕ..............................................................191

           БИБЛИОГРАФИЯ.....................................................197

           ПРИЛОЖЕНИЯ........................................................211