Социокултурни детерминанти

Социокултурни  детерминанти на


българското 

 предприемачество

 

 

 

 

 

 

 

Проектът „Социокултурни детерминанти на българското
предприемачество“ е финансиран от Фонд „Научни изследва-
ния“ на Министерството на образованието и науката.

 

 

 

 

 

 


2013 г.