Път: : Кой кой е : И

Евгения Иванова

Евгения е доцент в Нов български университет. Тя е родена през 1952 г. в София.

Един от учредителите на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България. Участва в писането на повечето декларации на Клуба. На няколко пъти е задържана от Държавна сигурност.

В предизборната кампания 1990 година работеше в първия пресцентър на СДС. Дистанцира се от политиката през 1991 година.

1976: завършва театрознание във ВИТИЗ “Кр.Сарафов”.

1977-1980: аспирантура по социология на изкуството в Института по култура, София.

1981: докторат по социология. Тема: “Магия, игра изкуство - елементи на съвременната празнична култура”.

1980-1989: научен сътрудник в Института по култура, София.

1990: научен сътрудник в Института по етнография, София.

1990: хабилитация по етнокултура и фолклор.

1990-1992: старши научен сътрудник в Института по култура, София.

1991-1998: издател и редактор на списание “Избор” и международното му приложение “Изток-Изток”.

1996: председател на Управителния съвет на Институт за източноевропейска хуманитаристика, София.

2001: доцент в Нов български университет, департамент “Политически науки”.

Преподавателски опит

1994: хоноруван доцент в Нов български университет, София. Курсове лекции: “Политически култури в Източна Европа”, “Политика и етнос”, “Нации и национализми”, “Самоопределение на общности със смесена идентичност”, “Теории за национализмите” (на български и френски език), “Българската култура: динамика и ценности (VII-ХХ в.)”.

Научни проекти

1994-1995: “Сакралният център Кръстова гора”, етно-социологическо изследване.

1996-2000: “Планината Родопи - модел за толерантност на Балканите”, историческо, етнологическо и социологическо изследване.

1999-2000: “Родопите като път и граница”  - етнологическо изследване.

1999-2001: “Възродителният” процес в Смолянско” - историческо и етнологическо изследване.

1999 - “Избор за Родопите” - етнополитическо изследване на Местни избори’99.

2003: “Гагаузите в Българево: кодове на идентификация” - студентски практикум.

2003: “Местни избори 2003 - етнически или политически вот?” - етнополитическо изследване.

По-важни публикации:

Някои аспекти в развитието на съвременната сватба, “Проблеми на културата”, 5, 1979.
Празникът, “Проблеми на изкуството”, 4, 1979.

Градът - среда за формиране самочувствието на възрожденския българин, “Проблеми на културата”, 1, 1984.

Алеко Константинов и някои черти на българския национален стереотип, “Проблеми на културата”, 3, 1986.

Самочувствието на възрожденския българин, монография, 1986, приета за печат в издателство “Народна младеж” и претопена през 1989.

Митичните вярвания на населението от областта Странджа-Сакар, “Море”, 2, 1986

Елементът “държавност” в самочувствието на възрожденския българин, сб. Културно-исторически процеси в българското възраждане, 1987.

Кукерите - магия, игра или театър?, “Проблеми на изкуството”, 3, 1987.

Игра, изкуство, действителност - степени на подобие, “Проблеми на изкуството, 1, 1988.

Театрализацията - вид отчуждаване на бунта, “Проблеми на културата”, 4, 1988.

Индже - история, предание, мит, “Българска етнография”, 3, 1990.

Ялта, Малта и ние, “Избор”, 4, 1990.

Преходният човек, “Избор”, 8, 1991.

“Етническият” конфликт, “Изток-Изток”, 2, 1991.

Държава в провинцията, провинция в държавата, “Изток-Изток”, 6, 1992.

Завръщането на историята като мит, “Избор”, есен-зима, 1992.

Другите, “Изток-Изток”, 11, 1993.

Утилитарната сакралност - откриване на поносимостта, “Български фолклор”, 1-2, 1995.

Българското дисидентство, С., 1997.

Родопите - от крайностите до “златната среда” и обратно, сб. Планината Родопи - усилията на прехода, 1998.

Родопският град, “Избор”, пролет-лято, 1998.

Изборът  на Родопите - етнически или политически?, “Култура”, 10 декември 1999.

Конвенция и конвенционалност, сб. Нова публичност, С., 1999.

Родопите като път и граница, “Българска етнология”, 4, 2000.

Отказ от амнезия (“Възродителния” процес), “Култура”, 26 януари 2001.

Полезното чудо. Етно-социологическо изследване на сакралния център Кръстова гора, сб., С., 2001.

Родопите като път и граница, сб. Аспекти на етнокултурната ситуация. Осем години по-късно, С., 2001.

“Българи’72”, “Демократически преглед”, 46, пролет 2001.

Тюрбето на Саръ баба над с. Момчиловци, Смолянско, “Българска етнология”, 3, 2001.

The Rhodope Mountains as a Road and а Border, Ethnologia Balkanica, 5, 2001.

Holy Men and Utility: The Turbe of Sari Baba at Momchilovci near Smolian, In: Ethnology of Sufi Orders: Theory and Practice, London-Sofia, 2001.

Политическият договор на една етническа партия, В: Етническите малцинства в президентски избори 2001, С., 2002.

Отхвърлените “приобщени” или процесът, наречен “възродителен”. 1912-1989, С., 2002.

Колебанията на комшулука, “Култура”, бр.18 (10 май), 2002.

Identitat und Identitaten der Muslime in Bulgarien: ethnische, religiose und politishe aspekte, In: Turken in Deutschland, Turken in Bulgarien, Universitat GH Essen, 2002

Балканските национализми като компенсаторни идентичности, В: Дебатът върху историята в контекста на интеграционните процеси на Балканите, Die Stiftung fur Liberale Politik, 2002

Огледалните образи на другостта, Култура, бр. 15 (11 април) 2003.

Self-Identity of the Pomaks in the Bulgarian Part of the Rhodopes Mountains (1992-2001), In: Ethnic Identities and Political Action in Post-Cold War World, Papers of V-th International Symposium, Xanthi, Greece, July 16-18 2003.

A komsuluk nyilik-csukodik, Haemus, Budapest, 2, 2003.

Малцинства и глобализация, В: Глобализацията и новите граници на политическото, С., 2004.

Османското завладяване на Балканите: митотворчески интерпретации, “Българска етнология”, 2, 2004.

Местни избори 2003 - етнически или политически вот? Община Кирково, област Кърджали, “Социологически проблеми”, 1-2, 2004.

Тъмните богове на балканския национализъм, Приложение към в. “Култура”, 17-18, 13 май 2005.

Османското завладяване на Балканите: митотворчески интерпретации, Slavia Meridionalis, Studia linguistika slavica et balkanica, 5, Warszawa, 2005

Балканите: съжителство на вековете. Изследване върху (не)състояването на балканската модерност, С., 2005.

Pragmatic Sacrality: the Discovery of Tolerance, In: Interethnic Relations and Politics of Multiculturalism: Between Southeast Europe and Southeast Asia, Sofia

2006:
The “Renaming” Process among the Pomaks: Thirty Years Later, In: Forced Ethnic Migrations on the Balkans: Consequences and Rebuilding of Societies, Sofia

Доклади
Нежната еволюция на етническия мир в България, Международна конференция, посветена на 25-годишнината от основаването на “Солидарност”, Варшавски университет, юли 2005.

Парламентарни избори 2005. Парламентарното присъствие на коалиция “Атака”, семинар “Политизация и демократизация”, НБУ, 12.10.2005.

Избирателят на “Атака” – опит за портрет: резултати от теренно изследване, НБУ, 18.04.2006.