Загадката на българските букви

 
Изтъквайки "превъзходствата" на славянската азбука над гръцката, старобългарският писател Черноризец Храбър твърди, че ако във Византия създателите на гръцкото писмо са известни само на малцина книжовници, то в България даже децата в училище знаят, че техните букви са измислени от Константин-Кирил Философ.

Възможно е в края на IX-началото на X в., когато е творил Черноризец Храбър, всичко около възникването на славянската писменост да е било напълно ясно. Днес, след като вече два века слависти от цял свят затрупват темата с планини от теории, въпросителните и загадките по нейните проблеми са често повече от известните.
Безспорно е, че азбуката и първите преводи на богослужебни книги на славянски език са дело на Констинтин-Кирил Философ (ок. 827-869 г.). Парадоксът обаче е там, че за един кратък период при славяните се създават и сменят две азбуки, - глаголица и кирилица без все още да съществува единна позиция, за тази от тях, която е създадена от Константин-Кирил.

Втората от тях е кирилицата, използвана и днес от българи, сърби, черногорци, руснаци, украинци, белоруси, както и от още много неславянски народи от бившия СССР. Безспорно е, че и звуково, и графически тя се базира на гръцкия унциал. За неин създател се предполага, че е Климент Охридски, един от учениците на Кирил Философ, който в знак на почит към учителя нарича азбуката на негово име.
Преобладаващата част от учените отдават приоритетно място на глаголицата, свързвайки авторството й с Константин-Кирил. Тази азбука е известна със сложната си и екзотична графика. Именно за това съществуват множество хипотези, в които се търси връзка с различни знакови системи (от славянските руни, през грузинското писмо до... санскрита).

Факт е, че колкото и да са различни по външния си вид  глаголицата и кирилицата, между тях съществува приемственост, което означава, че едната азбука произлиза от другата.

Кирилицата измества напълно и бързо глаголицата в Източна България и в нейната първа християнска столица - Преслав. В Западна България - Охридско глаголицата намира по-широко разпространение и дълъг живот. По адриатическото крайбрежие на Хърватско се запазва чак до миналия век, предимно като вид тайнопис в някои манастири.

Начертанието на буквите и в кирилицата, и в глаголицата, разбира се, не остава неизменно през столетията. От IX в. нататък, в зависимост от предназначението на текста, се развиват различни типове писмо - устав, полуустав, попгерасимово писмо, под силно влияние на гръцкия минускул, бързопис.

Усъвършенствува се и начина на оформяне на ръкописната книга. Под влияние на украсата във византийските ръкописи и с модификация на мотивите в славянските книги се налагат през XIII-XIV в. три стила в заставките - украсените композиции, които се развиват пред началата на техните блокове - инициалите - украсената начална буква, в концовките - завършителни орнаментални мотиви оформящи края на текста. Появяват се илюстративните цикли в царските кодекси - като Томичовия псалтир около 1360 г., Лондонското евангелие от 1356 г., Манасиевата летопис 1344-5 г., Мюнхенския сръбски псалтир от края на XIV в., Киевския псалтир от 1397 г. Заглавното писмо се оформя в самостоятелни декоративни композиции чрез украсяване на буквата и оцветяването й в червен, син, зелен цвят или чрез изписване със злато.

За българския кирилски шрифт виж тук...