Програма на Радикалдемократическата партия

 

ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА
РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯА. Държавно устройство.

1. Радикалдемократическта партия поддържа основното демократическо начало, че народът е върховен господар в страната и трябва сам да разпорежда със своите съдбини. Най-важен израз на това начало е РЕПУБЛИКА с истински парламентаризъм при всеобщо изборно право.

2. Като признава, че изборната свобода е главна основа на щарламентаризма, както и на всечки констутиционни свободи изобщо, РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА партия ще ратува да се създадат условия и гаранци за действително свободни избори.

3. За да бъде народното представителство колкото се може по-верен изразител на всеобщата народна воля РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ще се бори изборите да се проведат по ПРОПОРЦИОНАЛНАТА избирателна система.

4. В стремежа към по-пълно приложение на своето основно начало – народовластието - Радикалдемократическата партия ще иска прякото участие на народа ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ - за всички по-важни закони и голями мероприятия.

5. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ще ратува да се запазят от законите и съдилищата всички гарантирани от КОНСТИТУЦИЯТА права и свободи, особено пълната свобода  на мисълта, на словото, на печата, на събранията и сдружаванията, като смята, е без тези свободи никакво народно управление не е възможно. 

6. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ще се бори за разделение на власта - законодателна, съдебна и изпълнителна - независими една от друга.

7. Общинските и окръжни управления да бъдат независими от централната власт, като си запази за нея само надзора и то най-много финансов.

8. Държавните служби да се заемат само на принципа на конкурсното начало.

9. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ще се бори външната политика на България да се ръководи според КОНСТИТУЦИЯТА, т.е. съгласно волята на народа, изразена чрез неговите представители, като партията се обявява за партия на мира и смята,че мирът е първото условие за общият напредък на една страна и за благосъстоянието на нейните граждани.

10. Българската армия и Мининистерството на вътрешните работи да бъдат деполитизирани, същите да дават отчет за своята дейност пред Народното събрание.

Б. Финансова политика.

11. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ще се бори финансовият бюджет на държавата да се разглежда от Народното събрание, да го разпределя по ведомства и то да определя дела за потребление и финансовият министър се отчита пред него периодично. Данъчната система да бъде изградена на принципа на прогресивно подоходен данък т.е. стопанската мощ е база за определяне данъка към държавата. Да се организира пълен и ефикасен контрол върху лица, натоварени да изразходват държавни и обществени средства.

В. Социално-икономическа политика.

12. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ще се бори за подобряване на материалното състояние на широките слоеве на населението в града и селото, като издига принципа, че земята е тази, които я работат, а заводите на работниците, ще поощрява частната инициатива в сферата на занаятите и услугите, като се създадът закони в гражданското законодателство, които ще защитават икономически слабите.

13. Да се създаде нов закон за пенсиите на принципа - най-голямата пенсия да бъде три пъти по-голяма от най-малката.

14. Да се създаде нов закон на конституционно основание, който да стимулира частната инициатива в индустрията, занаятите и услугите.

15. Да се гарантира свободата на стачките.

Г.  Културно-прссветна политика.

16. Радикална промяна на нашето образователно дело.

17. Всички висши учебни заведения да имат пълна автономия,.

16. Да се деполитизира  висшето образование ОРГ.СЕКРЕТАР: ..........             ПОЛИТ. СЕКРЕТАР: ...........
/Бойчо Петров/                              /Асен Колушки/