Димитър Димитров - автобиография

Мили Приятели!

Колеги!

Много пъти са ми задавали въпроса:
- Кой си ти, че публикуваш коментари и даваш съвети? Напиши си Автобиографията!
Да!
В профила ми във Фейсбук има само фотографии и рождената ми дата! 10.09.1952г.

Когато преди една година започнах да публикувам автобиографични разкази, много си помислиха, че съм писател! Дори ме питаха, къде да намерят моя книга с разкази?

Нямам такава книга!

Не! Не съм писател! Написах само 15 разкази, за да привлека към себе си вниманието на Българската интелигенция! Разказите изпращах на Поетите Ивайло Балабанов, Румен Леонидов и Николай Петев, председателя на Съюза на писателите в България, когото познавам още от 1972г., от Лвов, Украйна! С Румен Леонидов съм се срещал на чашка кафе, два пъти в ресторанта на Градската библиотека преди много години. С Поета Балабанов се запознахме чрез Фейсбук!

Когато заявих, че ще се занимавам с Политика, Румен Леонидов ме посъветва да си пиша разказите, защото Политиката е К..а работа! Дори и той не можа да ме познае!

А преди години сме беседвали на ЧЕТИРИ ОЧИ часове!

Но когато написах 3-4 разкази за Нелегалното разузнаване, Колегите веднага ме познаха!

 

Завърших основното си образование с пълен отличен в родното ми село, с преобладаващо турско население. Бяхме в класа четири българи и 37 турци. Трима от преподавателите ми бяха турци! Единият ме обучаваше от първи до четвърти клас, другият беше директор на училището, а третият ми преподаваше турски, който изучавах по собствено желание. Останалите преподаватели бяха българи.

През 1971г. завърших ТИХ "Проф.Димитър Баларев", елитен техникум, приемаха само с пълен отличен! Изучавах френски, две години! Две години и в училището в родното ми село.
Специалност "Електрохимия".
Кандидатствах ХТИ в Бургас и София. Приеха ме и в двата ВУЗ-а, записах се в ХТИ в София и ме призоваха в армията. В НШЗО "Христо Ботев", специалност "Химическо разузнаване", в гр. Плевен.
Преди да завърша НШЗО, обявиха конкурс за Военно училище в гр. Лвов, Украйна! Две специалности: "Военна журналистика" и "Културно-просветна работа", по пет места за специалност!
Баща ми беше в кома след автомобилна катастрофа! Той е строител, майка ми работеше в ТКЗС в родното ми село.

Явих се на конкурса и спечелих битката с хиляди курсанти от Военните училища, школниците от НШЗО "Христо Ботев" в България и с тези, които са отбили военната си служба.

През 1976г. завърших Военното училище с пълен отличен, специалност "Културно-просветна работа"! Имах право на избор, като отличник на випуска! Трима от девет завършихме с пълен отличен! Единият пожела да служи във флота и завърши кариерата си в МО, другият в поделение на БА, достигна до Генерален директор на БТА, аз пожелах Полка на Българо-съветската дружба, под.65010 в Елхово!

Една година в този полк, една година в артилерийски полк в София!
И на 01.09.1978г. постъпих във ВА "Георги Раковски", Факултет "Стратегическо разузнаване"!
Завърших ВА през 1980г.
От 1980г.до 1984г. преминах самостоятелно пълния курс на Международни отношения! Трябваше ми в работата. Осем години се занимавах с "Философия на техниката", ново учение във философията!
От 1990г. до 2012г. се занимавах с изследване на Българската фондова борса, Фондовите борси в Ню Йорк и Лондон!

Работих като кадрови разузнавач в отдел "Нелегално разузнаване",
на РУ -ГЩ до 01.09.1993г.
През 1992г. , заедно с военни дипломати, учени, медици, инженери, икономисти, журналисти изградихме Сдружение "Софийски клуб",
което само за четири месеца след регистрацията в началото на 1993г. установи контакти на различни нива в 86 държави!

Използвам съм над 10 прикрития, за да си изпълнявам Оперативните задачи.
Основните:
Зам.-завеждащ отдел "Международно сътрудничество" на АОНСУ на ЦК на БКП,
дипломат от МВнР,
служител от Профсъюза,
служител в Клуб "Дружба" на ИЧС - Институт за чуждестранни студенти, през 1988г.
Пет пъти съм срещал смъртта в очите, два преди 10.11.1989г.
На 10.02.1989г., след тежка автомобилна катастрофа, не по моя вина, бях изваден една година от активна работа! Два пирона в тазобедрената става.
В началото на 1993г., след изпито кафе с приятел от Близкия Изток,
преживях и Клинична смърт!

Ползвам английски, изучаван самостоятелно и в ИЧС, френски в училище и техникума, турски, от дете , в училище в родното ми село и в курсове на РУ-ГЩ, защитил съм нивото "Военен преводач", немски, изучаван във ВА и защитено нивото "Военен преводач",
руски, "Военен преводач" от Военното училище, украински, от 4 годишното ми пребиваване в Украйна!

Когато бях на 17 години за първи път бях прехвърлен през Зелена граница, с чужди документи, за няколко дни! Това се повтори и когато бях на 18 години! Първият братовчед на баща ми беше полковник, началник "Гранично разузнаване". Имаше огнестрелна рана, колегите му работеха по задачи и се спря на мен с думите:
- Ако се върнеш, ще почерпя баща ти! Ако не, няма да плачем за теб! Значи не ставаш за тази професия!
И когато се върнах и втория път, ми заяви:
- Ти ще ме надминеш!

Семеен съм!
Съпругата ми е рускиня!
С две висши образования и едно полувисше.
Ползва шест езика!
Баща й е участник във Втората световна война, която завършва на 09.05.1945г. в Прага! Пенсионира се със звание "полковник"
Имам две деца, три внука и две внучки!

Това е!
Биография като на много Българи!

Димитър Димитров,
президент на София клуб "Елит",
с позиции в 86 държави!


24.11.2013г.,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Friends !

Colleagues!

Many times I have been asked:
Who are you to post comments and give advice?
Write your CV!
Yes!
My account on Facebook has only photographs and my birth date!
10.09.1952g .

When a year ago I started to publish autobiographical stories much they thought I'm a writer! Even asked me where to find my storybook?

I have this book!

No! I'm not a writer! Wrote only 15 stories to draw to itself attention of Bulgarian intellectuals! Send stories Poets Ivaylo Balabanov Rumen Leonidov Nikolay Petev President of the Writers' Union in Bulgaria, I know from 1972. , Lviv , Ukraine! Rumen Leonidov I met a cup of coffee, twice in the restaurant of the City Library many years ago. Poet Balabanov met through Facebook!

When I said, that will be involved in politics Rumen Leonidov advised me to write stories because policy is CC . while working ! Even he could not recognize me! A few years ago we talk tete hours!

But when I wrote 3-4 stories Illegal Intelligence Colleagues immediately recognized me!

I finished primary school with an excellent full In my home village with predominantly Turkish population. We were in class four Bulgarians, 37 Turks. Three of my teachers were Turks! One was teaching me from first to fourth grade the other was the director of the school, and the third I taught Turkish, I was learning on his own. The other teachers were Bulgarians.

In 1971 . finished QUIET "prof.Dimitar Balarev " elite technical school, we accept full excellent!
I studied French, two years! Two years and school in my home village.
Specialty "Electrochemistry".
I applied HTI in Burgas and Sofia. It is accepted in both universities and,
joining the HTI in Sofia and I was called into the army.
In NSHZO "Hristo Botev " specialty "Chemical Intelligence" in Pleven .
Before concluding NSHZO, announced a competition for Military School
in the city . Lviv, Ukraine!
Two specialties: Military journalism and educational work five places for specialty!
My father was in a coma after a car accident! He was a builder, my mother worked in a collective farm in my home village.

I went to the competition and won the battle with thousands of cadets from military schools in Bulgaria and those serving in the military.

In 1976 I graduated from military school to complete excellent, major "cultural and educational work"!
I had a choice, top of your class!
Three of the nine completed a full excellent! One wished to serve in the Navy and ended his career at the Ministry of Defense, in the other division of the Army, reached BTA Director General, I coveted Polka Bulgarian - Soviet friendship, pod.65010 garden!

One year in this regiment, one year in an artillery regiment in Sofia!
And 01.09.1978g. podstapih in BA "George Washington" Faculty "Strategic Intelligence"!
Graduated BA in 1980.
From 1984 1980g. do went alone full course of international relations! I needed the work. Eight years ago I was involved in "Philosophy of Technology"
new teaching philosophy!
Since 1990 to 2012 I was doing research on the Bulgarian Stock Exchange , the stock exchange in New York and London!

I worked as a personnel scout in "Illegal Intelligence UR - HQ to 01.09.1993g .
In 1992, with military diplomats, scientists, doctors, engineers, economists, journalists have built Association Sofia club which only four months after registration at the beginning of 1993 contacts at various levels in 86 countries!

I have used over 10 disguises, to perform its operational tasks.
Base:
Deputy head of "International Cooperation" AONSU of the Central Committee of the Communist Party,
diplomat from the Foreign Ministry,
employee unions
employee of the Club "Friendship" of IFS -I nstitute for foreign students
in 1988.
Five times I have met death in the eyes, two before 10.11.1989g .
On 10.02.1989g ., after a severe car accident , not my fault
I removed one year of active work! Two nails at the hip.
At the beginning of 1993 , after drinking coffee with a friend in the Middle East
Clinical experiences, and death!

Use English, studied alone and in IFS, French School and the School
Turkish child in school in my home village and courses of ur HQ , I defended the level "Military translator '
German, studied at BA level and protected " Military translator '
Russian " military translator " from military school
Ukrainian, 4 years of my stay in Ukraine!

When I was 17 years old I was first transferred through the green border
under foreign documents for a few days! This was repeated when I was 18 years old! First cousin of my father was a colonel Head "borderline intelligence". There was a gunshot wound, his colleagues were working on assignments and stopped me , saying: - If you come back , I'll buy your father! If not, I will not cry for you! You're not cut out for this job!
And when I came back the second time, I said: - You will surpass me !

I am married!
My wife is Russian!
With two university degrees and a college.
Uses six languages!
Her father is a participant in World War II, which ends on 09.05.1945g . Prague!
He retired with the rank of " Colonel "
I have two children, three grandsons and two granddaughters !

That's it!
Biography as many Greeks !

Dimitar Dimitrov
President of the Sofia club "Elite "
positions in 86 countries!


24.11.2013