Националната идентичност на младите от българското село в началото на ХХІ век

При очертаване на основните характеристики на съвременната национална идентичност на младите хора в България тръгваме от идеята, че е тя се изгражда чрез усвояване на елементи от предхождащите я модели, модифицирани в сегашна среда и приобщаване на важните нови образци. При такава предпоставка конкретните случаи са многобройни, но винаги удържащи важното.

Целта на настоящото изследване е да разкрие в дълбочина основни аспекти на националната идентичност на три модела в българското село. Всичко това ще се очертава като се имат предвид съществуващите и новите тенденции в израстващите младите хора от българското село.

За респонденти са избрани типични за българското село младежи, родени, отраснали и избрали да продължат да живеят на село. Първата група включва хора със средно образование. Втората – мъже със средно образование и третата – мъже с бакалавърска степен, които продължават обучението си.

Според работната хипотеза на изследването младите българи, които живеят в българското село, осмислят националната идентичност през локалните си параметри на идентификация. Това разбиране на националното обаче по никакъв начин не намалява привързаността към родното – не пречи на националната идентичност, а по-скоро я характеризира, придавайки ѝ собствен облик.

 

Целият текст - тук