ДИАГНОСТИЧНИ И ЛЕЧЕБНИ ПРОБЛЕМИ В ХИРУРГИЯТА И В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Съдържание:

 

  1. ТЪНКОЧРЕВНА МЕХАНИЧНА НЕПРОХОДИМОСТ ДИАГНОСТИЧНИ И ЛЕЧЕБНИ ПРОБЛЕМИ (експериментални и клинични проучвания)….с.4

  2. НЕВРОЕДОКРИННИ ТУМОРИ-ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ…с.96

  3. ДИФЕРЕНЦИРАН ПОДХОД ПРИ СЪВРЕМЕННОТО ЛЕЧЕНИЕ НА РАКА НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА (Иванов Арк., Т. Кошов, П. Попов, Г. Киров)…c.145

  1. СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В МЕНИДЖМЪНТА НА ОБЩИНСКА БОЛНИЦА - 4 МБАЛ....с.150

  2. Хирургично лечение в съвременния интердисциплинарен подход при пациенти с локално-авансирал рак на гърдата- презентация…..с.190

  3. Рак на млечната жлеза. Адекватна диагностика от страна на хирурга-корбиопсия, биопсия на лимфен възел. Оперативно лечение - презентация ….с.200

  4. Възможности за радикална и палиативна хирургия на рака на панкреаса, видове операции, повторни интервенции при необходимост –презентация....с.223

  5.  Гастроентеропанкретични /ГЕП/.Невроендокринни тумари /НЕТ/- Презентация......с.240

  6. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ХИРУРГА ПРИ ТЕРАПИЯ НА ГЕП НЕТ – Презентация  ..с. 260

ТЕКСТЪТ НА КНИГАТА