Религия и социална екология

Съдържание

Увод

I.Постмодерни трансформации на религията: активност vs адаптивност. Нонка Богомилова

1.Увод

2.Познанието на религията днес в контекста на въпроса за отношението й към (не)устойчивото развитие: идеята за двете религии

3.Проблеми на религиозната и на секуларната месианска митология: феноменът „национализъм”. Българският контекст

4.Заключение

Библиография

II. Религиозни аспекти на дълбоката екология.Антоанета Николова

1.Увод

2.Духовни и религиозни аспекти на екологията

3.Екологичен потенциал на религиите

4.Дълбока екология и устойчиво развитие

5.Заключение

Библиография

III. Религиозната архаика: модерни трансформации (български контекст). Мина Спасова

1.Архаика и модерност в перспективата на сакралното. Увод

2.Човекът и природата: съзнателно и безсъзнателно; митологично и сакрално

3. Рационално, символно, митологично

4.Митико-религиозното съзнание и празничният календар

5.Заключение

Библиография

IV. Културен аспект на устойчивото развитие: случаят с еко-селищата в България. Лилия Сазонова 

1.Въведение

2.Концептуална рамка на изследването

2.1.Дефиниции на основни понятия

2.1.1. Културен аспект на устойчиво развитие

2.1.2. Екоселище

2.1.3. Живо място

2.2. История на понятието и феномена „екоселища”

2.3. Екоселището като общност

2.4. Екоселища и трансформация на ценности

2.5. Ситуацията в България

3. Втора глава

3.1. Методологически бележки

3.2. Общност

3.3. Трудности

3.4. Финансиране чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове

3.5. Заключение

Библиография

RELIGION AND SOCIAL ECOLOGY

(Philosophical-Anthropological Problems of Un/Sustainable Development)

 

Contents

Introduction

I.Postmodern Transformations of Religion: Activity vs Adaptivity. Nonka Bogomilova

1.Introduction

2.Knowledge of religion today and its relation to un/sustainable development: the idea of two types of religions

3 Religious and secular messianic mythology: the phenomenon of nationalism

4.Conclusion

References 

II.Religious Aspects of Deep Ecology. Antoaneta Nikolova 

1.Introduction.

2. Spiritual and religious aspects of ecology

3. Ecological potential of religions

4. Deep ecology and sustainable development

5. Conclusion

References

 

III.The Religious Archaic: Modern transformations (Bulgarian context). Mina Spasova 

1.Archaic and Modernity in the perspective of Sacred. Introduction

2.Man and Nature: conscious and unconscious; mythological and Sacral

3. Rational, symbolical, mythological

4.Mythological-religious consciousness and time measurement

5.Conclusion

References

IV. Cultural Aspect of Sustainable Development: The Case With The Ecovillages. Liliya Sazonova 

1.Introduction

2.Conceptual framework of the study

2.1. Definitions of basic concepts

2.1.1.Cultural aspect of sustainable development

2.1.2. Ecovillage

2.1.3. Alive place

2.2. History of the concept and phenomenon "ecovillages"

2.3. Ecovillage as a community

2.4. Ecovillage and transformation values

2.5. The situation in Bulgaria

2.6. Community

2.7. External financing or self-sustaining system?

3. Conclusion

КНИГАТА/THE BOOK