ВЪЗПРИЯТИЯ И ОЦЕНКА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА МЛАДИТЕ КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ

Резюме:

Студията представя въприятията и оценката на работодатели за трудностите да намерят подходящи служители. Използва се интерпретация на количествени данни от он-лайн анкета, реализирана през 2016 г. в България в рамките на международен проект „Преговаряй“/ „Negotiate“. Изследването регистрира недостиг на персонал в пет сектора на заетост на икономиката в страната (машиностроене; банково и застрахователно дело; здравеопазване; туризъм и информационни технологии), при същевременно наличие на нагласи сред провеждащите подбора, ограничаващи потенциалния кръг от кандидати за вакантните позиции, базирани на етноса на кандидатите. Честата смяна на работа също е негативен сигнал за работодателите, при това с по-голяма тежест, отколкото предишен период на безработица в биографията на кандидатите. Представянето на очакванията на работодателите e значима възможност за намаляване на ранната младежка трудова незаетост и за компенсиране на недостига на персонал.

 

Ключови думи: недостиг на персонал; подбор на кадри (рекрутиране); възприятия на работодателите; предизвикателства пред младите кандидати за работа; дискриминация.